MV301K Management

Právnická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství – Právnická fakulta
Předpoklady
! MP302Z Management - cvičeni && ! CM302Z Management cv. && ! MP302Zk Management && ! CM302Zk Management
Základní orientace ve fungování tržního mechanismu a druhů obchodních korporací.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět hlavním rozdílům mezi jednotlivými obchodními strukturami, tj. zejména s ohledem na jejich výhody a nevýhody - porozumět organizační struktuře řízení (orgány) v rámci obchodní společnosti a obchodní skupiny - porozuměl roli a vybraným metodám řízení procesů podnikatelských subjektů - porozumět ekonomické podstatě a základní regulaci týkající se různých forem financování podnikatelské činnosti a účetnictví, včetně orientace v účetních výkazech - uvažovat nad osobnostními rysy, dovednostmi a schopnostmi výkonnostních pracovníků, manažerů a leaderů - porozumět důležitosti osobního managementu pro management všeobecný a pro leadership - porozumět základním pojmů finančního managementu - být schopen zorganizovat společenskou akci
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- pochopit procesy v obchodních společnostech;
- pochopit základní způsoby financování obchodních společností;
- pochopit základní principy řízení jednotlivců a týmů;
- pochopit význam leadershipu i osobního managementu;
- porozumět výhodám a nevýhodám různých druhů obchodních společností.
Osnova
  • - druhy podnikatelské činnosti a podnikatelských struktur s důrazem na řízení - interní prostředí podnikatelského subjektu (role a vztahy orgánů, procesy, řízení jednotlivců a týmů) - problematika financování podnikatelských subjektů orientace v účetních výkazech - finanční management - organizace akce
Literatura
    povinná literatura
  • Materiály vkládané do interaktivní osnovy a studijních materiálů
    doporučená literatura
  • HUNTSMAN, JON M. Vítězové nikdy nepodvádějí. 1. Vydání. Olomouc: Anag, 2012. ISBN: 978-80-7263-747-8
  • PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 5., aktualizované a rozší. Praha: Grada, 2018, 204 stran. ISBN 9788027106295. URL info
  • MÜHLFEIT, Jan a Melina COSTI. Pozitivní leader : jak energie a štěstí pohánějí špičkové týmy na cestě k úspěchu. Translated by Viktor Jurek. 1. vydání. V Brně: Management Press, 2017, 368 stran. ISBN 9788026505914. info
  • DALIO, Ray. Principles. First Simon &Schuster hardco. New York: Simon & Schuster, 2017, xviii, 567. ISBN 9781501124020. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení (týmová práce ve skupinách), interaktivní diskuze, prezentace
Metody hodnocení
Ukončení: kolokvium
Požadavky pro úspěšné ukončení:
aktivní účast při výuce, zpracování a prezentace týmových prací, ústní rozprava s vyučujícím
písemný test o 10 otázkách zaměřený na problematiku probíranou na přednáškách a seminářích
Informace učitele
Veškeré relevantní informace o výuce, samostudiu, úspěšném ukončení studia nalezne student v ISu MU "Interaktivní osnovy" k předmětu MV301K Management počátkem zimního semestru ak. roku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.