EN

PrF:MV301K Management - Informace o předmětu

MV301K Management

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Předpoklady
! MP302Z Management - cvičeni && ! CM302Z Management cv. && ! MP302Zk Management && ! CM302Zk Management
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
Popsat a vysvětlit: formování a fungování systému managementu (sestávajícího ze 3 pilířů: osobní management, všeobecný management, vůdcovství); co je předmětem vědy o managementu, k jakým posunům paradigmatu v managementu dochází; obsah a účel jednotlivých manažerských komponent (okolní prostředí, plánování, organizování, rozhodování, manažerské procesy, kontrolování, informace a komunikace, lidské zdroje a lidský potenciál, individuální nebo skupinová nebo organizační kultura)
Rozlišit různá pojetí obsahu všeobecného managementu
Posoudit, zda osobnostní předpoklady a způsobilosti konkrétního člověka vyhovují požadavkům na kvalitní výkon funkce manažera
Navrhnout doporučení ke zkvalitnění systému managementu konkrétního objektu (jedince, zájmové skupiny, organizace) a tato doporučení obhájit
Argumentovat ve prospěch širšího využití teoretických poznatků v manažerské praxi
Osnova
 • Pojetí a opodstatnění managementu - vývoj pojetí managementu; management jako věda, teorie a praxe; systém managementu (sestávajícího ze 3 pilířů: osobní management, všeobecný management, vůdcovství); úrovně managementu
 • Úvod do osobního managementu - proces sebepoznávání, osobní paradigma, mentální principy, 7 užitečných návyků, matice plánování času
 • Manažerské komponenty okolní prostředí a plánování - obecné okolí, oborové okolí, analýzy okolního prostředí, vnitřní prostředí, SWOT analýza, plánování s důrazem na strategické plánování, podnikatelský plán
 • Rozhodování - teorie rozhodování, typy rozhodovacích problémů, rozhodování za rizika a nejistoty, modifikovaný rozhodovací proces, vícekriteriální rozhodování
 • Organizování - logika procesu organizování, organizační formy struktury, mocenské vztahy, odpovědnost
 • Kontrolování - vnitřní a vnější kontrola, hodnoticí kritéria, moderní přístupy ke kontrole
 • Řízení lidských zdrojů - výběr pracovníků, hodnocení pracovníků, teorie týkající se motivace, řízení kariéry
 • Komunikace - zásady úspěšné komunikace, formy komunikace
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNER, Ivan. Systém managementu. 2. přepracované vydání. Brno: VMU, 2007. 432 s. Edice učebnic č. 393. ISBN 978-80-210-4264-3. info
  doporučená literatura
 • LOJDA, Jan. Manažerské dovednosti. Vydání 1. 182 stran. ISBN 9788024739021. info
 • VEBER, Jaromír. Management : základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. 2. aktualiz. vyd.. Praha: Management Press, 2009. 734 s. ISBN 9788072612000. info
 • VÁGNER, Ivan a Miroslav WEBER. Osobní management. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 142 s. Edice učebnic č. 394. ISBN 978-80-210-4265-0. info
 • VEBER, Jaromír. Management :základy, prosperita, globalizace. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2006. 700 s. ISBN 80-7261-029-5. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení (týmová práce ve skupinách), interaktivní diskuze, prezentace
Metody hodnocení
Ukončení: kolokvium
Požadavky pro úspěšné ukončení:
aktivní účast při výuce, zpracování a prezentace týmových prací, ústní rozprava s vyučujícím
Informace učitele
Veškeré relevantní informace o výuce, samostudiu, úspěšném ukončení studia nalezne student v ISu MU "Interaktivní osnovy" k předmětu MV301K Management počátkem zimního semestru ak. roku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.