MP402Z Rodinné právo - seminář

Právnická fakulta
jaro 2007
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Katedra občanského práva – Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Eva Pivodová
Předpoklady
NOW ( MP402Zk Rodinné právo )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem seminářů je prohloubit poznatky získané na přednáškách a samostudiem a praktická aplikace získaných poznatků na konkrétních příkladech z praxe.
Osnova
  • Postavení rodiny ve společnosti. Vznik manželství. Vztahy mezi manžely. Zánik a zrušení manželství. Určení rodičovství. Rodičovská zodpovědnost. Vyživovací povinnost. Náhradní rodinná výchova. Opatrovnictví a poručenství. Sociálně-právní ochrana.
Literatura
  • Hrušáková, Milana - Králíčková, Zdeňka. Rodinné právo : příklady k řešení. 4. aktualiz. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005.
  • HRUŠÁKOVÁ, Milana a Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. České rodinné právo [Masarykova univerzita, 2001]. 2. oprav. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 384 s. ISBN 80-210-2706-1. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Zkouška je ústní.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2007/MP402Z