BZ401Zk Správní právo procesní II

Právnická fakulta
jaro 2008
Rozsah
10 hod. přednášek za semestr / 10 hrs of lectures per semester. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (cvičící)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (cvičící)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Eva Korbičková
Rozvrh
Po 18. 2. 11:10–12:40 140, 13:30–15:00 140, Út 19. 2. 11:10–12:40 140, 13:30–15:00 140, Pá 7. 3. 11:10–12:40 140
Předpoklady
BZ307K Správní právo procesní I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Správní rozhodnutí, přezkoumání rozhodnutí v režimu správního řádu, výkon správního rozhodnutí, vyjádření, osvědčení, sdělení, veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy, soudní kontrola veřejné správy.
Literatura
  • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. 1. vyd. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2005. 280 s. ISBN 80-86861-54-6. info
  • KADEČKA, Stanislav. Správní rozhodnutí [Část II. Správní řízení. Hlava VI.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 239-298. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5. info
  • PRŮCHA, Petr. Přezkoumání správních rozhodnutí [Část II. Správní řízení. Hlava VII.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 299-337. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5. info
  • KADEČKA, Stanislav. Správní exekuce [Část II. Správní řízení. Hlava VIII.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 339-358. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5. info
  • PRŮCHA, Petr. Jiné úkony správních orgánů [Část III.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 361-372. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5. info
  • HAVLAN, Petr. Veřejnoprávní smlouvy. [Část IV.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 375-396, 20 s. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5. info
  • PRŮCHA, Petr. Opatření obecné povahy [Část V.]. In Správní řád : výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. s. 399-407. (Meritum). ISBN 80-7357-226-5. info
Informace učitele
Zkušební okruhy -Správní právo procesní II: 1. Pojem a podstata správního práva procesního 2. Pojem správního řízení. Definice správního řízení ve správním řádu 3. Systematika a rozsah působnosti (předmět úpravy) správního řádu 4. Základní zásady činnosti správních orgánů . Přehled a rozsah působnosti základních zásad. 5. Zásada zákonnosti, zásada legitimního očekávání, zásada přiměřenosti,zásada ochrany veřejného zájmu. 6. Zásada veřejné správy jako služby, zásada smírného řešení rozporů, zásada rychlosti a hospodárnosti, zásada nestrannosti a procesní rovnosti, zásada spolupráce správních orgánů 7. Subjekty správního řízení - obecné vymezení a přehled. 8. Správní orgány (včetně nadřízeného orgánu), příslušnost, spory o příslušnost 9. Změny příslušnosti. Dožádání 10. Vyloučení. 11. Úřední osoby, oprávněné úřední osoby . 12. Jednací jazyk. Protokol. 13. Spis a nahlížení do spisu. 14. Společná ustanovení o doručování. Doručování fyzickým osobám a právnickým osobám. 15. Uložení písemnosti v rámci doručování. Překážky při doručování. 16. Úřední deska. Doručování veřejnou vyhláškou. 17. Dotčené orgány, závazné stanovisko. Rozhodnutí podmíněné závazným stanoviskem. 18. Účastníci řízení vymezení pojmu, kategorie účastníků. 19. Procesní způsobilost účastníků. 20. Zastupování na základě zákona a opatrovnictví. 21. Zastoupení na základě plné moci. 22. Oprávnění a povinnosti účastníků řízení (včetně součinnosti se správním orgánem). 23. Podání. 24. Lhůty a počítání času. 25. Navrácení v předešlý stav. 26. Postup před zahájením řízení (podněty, odložení věci, vysvětlení, zajištění důkazu, předběžná informace). 27. Zahájení řízení, překážky řízení. 28. Ústní jednání. 29. Podklady pro vydání rozhodnutí. 30. Dokazování. 31. Předběžné otázky. 32. Zajišťovací prostředky přehled, účel. 33. Předvolání, předvedení . 34. Předběžné opatření, pořádková pokuta, vykázání z místa konání úkonu. 35. Přerušení a zastavení řízení. 36. Hlavní znaky společného řízení a sporného řízení. 37. Hlavní znaky řízení o určení právního vztahu, řízení na místě, řízení s předstihem žádosti a o výběru žádosti. 38. Druhy rozhodnutí (včetně příkazu), obsah a forma rozhodnutí. 39. Usnesení, mezitímní rozhodnutí a rozhodnutí v části věci, vydání dokladu. 40. Lhůty pro vydání rozhodnutí. 41. Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí 42. Nicotnost rozhodnutí. 43. Ochrana před nečinností. 44. Odvolání, rozklad 45. Postup orgánu 1. stupně po podání odvolání. 46. Postup odvolacího orgánu a nastavení jeho přezkumné pravomoci. 47. Přezkumné řízení. 48. Obnova řízení a nové rozhodnutí ve věci. 49. Uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví. 50. Pojmy exekuce, exekuční správní orgán, úprava režimů exekuce. 51. Formy exekuce na nepeněžitá plnění. 52. Úprava vyjádření, osvědčení a sdělení. 53. Hlavní znaky úpravy veřejnoprávních smluv. 54. Úprava opatření obecné povahy. 55. Úprava stížností ve správním řádu. 56. Systém soudní kontroly veřejné správy. 57. Soudní kontrola v rámci správního soudnictví (základ, zaměření, podmínky, úloha Nejvyššího správního soudu). 58. Druhy žalob ve správním soudnictví, kasační stížnost. 59 Zvláštnosti řízení o přestupcích.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.