EN

PrF:MV853K Pr. klinika ombudsman. praxe I - Informace o předmětu

MV853K Právní klinika ombudsmanské praxe I

Právnická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. David Slováček (cvičící)
Mgr. Eva Vávrová (cvičící)
Garance
Mgr. David Slováček
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Martin Pěnčík
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV853K/01: Po 27. 2. až Pá 18. 5. každou sudou středu 16:40–18:10 055, D. Slováček
MV853K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Slováček
Předpoklady
SOUHLAS
Předpokladem pro zápis předmětu je motivační dopis, ze kterého bude zřejmé, proč má student zájem o předmět v případě potřeby doplněný následným pohovorem. Poté bude vybraným studentům umožněno předmět zapsat. Motivační dopis zájemci zašlou do 31.1.2012 na adresu garanta předmětu, Mgr. Davida Slováčka (slovacek@ochrance.cz) Výhodou bude rovněž předchozí praktická zkušenost s některými tématy (např. v nevládní organizaci, advokátní kanceláři, apod.)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na praktickou aplikaci právních předpisů s ohledem na aktuální témata řešená veřejným ochráncem práv. Vedle nezbytné teoretické výuky je kurs zaměřen zejména prakticky. V rámci cvičení (odborné praxe) mají studenti unikátní možnost vyzkoušet si způsob šetření podnětů veřejným ochráncem práv v konkrétních kauzách. Cílem kursu je také podpora komplexního a multioborového přístupu, tzn. především zohlednění vzájemného vztahu a provázanosti jednotlivých odvětvových předpisů správního práva při současném respektování právních principů a jejich role při aplikaci práva. Na konci kurzu by měli studenti být schopni posoudit působnost veřejného ochránce práv k řešení jednotlivých kauz.; Dále by měli být schopni zorientovat se v případu z hlediska veřejného práva, posoudit, které právní předpisy dopadají na konkrétní kauzu a kterému nebo kterým úřadům přísluší zabývat se předkládanou věcí. Měli by být schopni vypracovat zprávu o šetření ochránce jako celistvý dokument zahrnující popis skutkového stavu a následné vyargumentované právní hodnocení postupu úřadů s použitím relevantní judikatury včetně formulování opatření k nápravě.; Studenti by si měli pod vedením dozorujícího právníka také osvojit pocit odpovědnosti při aplikaci práva v reálném životě.
Osnova
 • Předmět je členěn do bloků I. – III., přičemž každý blok se věnuje jednomu ucelenějšímu subsystému správního práva s častými přesahy do práva soukromého. Rozpis témat jednotlivých seminářů:
 • 1) Úvodní seminář - Metody ombudsmanské práce
 • 2) I. blok - Stavby a životní prostředí: Územní plán – jak ho ovlivnit a jak se proti němu bránit
 • 3) I. blok - Stavby a životní prostředí: (Ne)výhody černého stavebníka
 • 4) I. blok - Stavby a životní prostředí: Ochrana životního prostředí
 • 5) II. blok Hluk: Hluk z dopravy, Hudební produkce
 • 6) III. blok Veřejné cesty: Spory o přístup k nemovitosti
 • Navazující podzimní předmět Právní klinika ombudsmanské praxe II., pro jehož zapsání je nezbytné absolvovat Právní kliniku ombudsmanské praxe I., obsahuje ještě bloky IV. a V. k tematickým celkům Právo na informace a Ochrana spotřebitele.
Literatura
  povinná literatura
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo. Obecná část. 5. rozšíř. vyd. Praha: C.H.BECK, 2003. 793 s. ISBN 80-717-9671-9. info
 • Principy dobré správy : sborník příspěvků přednesených na pracovní konferenci : Kongresový sál Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno, 22. března 2006. Edited by Dana Hrabcová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita pro Kancelář veřejného ochránce práv, 2006. 265 s. ISBN 8021040017. info
 • Veřejné cesty - sborník stanovisek, dostupný na www.ochrance.cz
 • Zákon o Veřejném ochránci práv : komentář. Edited by Vladimír Sládeček. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2000. xxxii, 135. ISBN 8071794457. info
 • ŠABATOVÁ, Anna. Ombudsman a lidská práva. Vyd. 1. V Brně: Doplněk, 2008. 198 s. ISBN 9788072392292. info
  doporučená literatura
 • Souhrnné zprávy ochránce 2006 - 2009
Výukové metody
1 x za 14 dnů – teoretický seminář s využitím konkrétní kasuistiky ochránce (nadstavba základní látky vyučované na PrF) - Nedílnou součástí kursu je odborná praxe v Kanceláři veřejného ochránce práv, která započne po absolvování třetího semináře a bude probíhat průběžně během celého roku vždy ve vazbě na aktuální teoretický seminář (zpracování konkrétních případů, analýza judikatury a legislativy, příp. účast na místním šetření ochránce). Celkový rozsah praxe každého studenta je min. 40 hodin za semestr (tzn. 5 pracovních dní). Tato praxe se nezapočítává do fakultou požadovaného rozsahu odborných praxí. Po domluvě je možné dle kapacity Kanceláře veřejného ochránce práv vykonat praxi ve větším rozsahu, která bude započitatelná.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu formou kolokvia. Podmínky: účast na seminářích a odborné praxi a také zpracování písemného úkolu dle zadání vyučujícího (např. zpráva ochránce o šetření)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.