MVV18468K Právo cestovního ruchu

Právnická fakulta
jaro 2018

Předmět se v období jaro 2018 nevypisuje.

Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Klára Dvořáková, M.A. (cvičící), Mgr. Lenka Sochorová (zástupce)
Garance
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV18468K/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
MP214Z Občanské právo I && MP311Z Občanské právo II && MP410Zk Občanské právo III
MP214Z && MP311Z&& MP410Zk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem výuky předmětu Právo cestovního ruchu je seznámit studenty především s aplikační praxí platného práva cestovního ruchu. Dalším cílem je prohloubení znalostí občanského práva v této oblasti.
Výstupy z učení
Absolventi tohoto předmětu budou schopni porozumět základním institutům v oblasti práva cestovního ruchu, získají přehled o základních smluvních ujednáních, která se v této oblasti vyskytují a budou se orientovat v právní úpravě související s oblastí cestovního ruchu. Dále budou schopni identifikovat subjekty cestovního ruchu jak na straně spotřebitelů, tak i podnikatelů a v neposlední řadě popíší činnost veřejné správy na tomto úseku.
Osnova
 • 1. Právní úprava cestovního ruchu – česká, evropská, mezinárodní. Základní pojmy a definice. Úvod do problematiky. Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Podmínky udělení zápočtu.
 • 2. Cestovní kancelář a cestovní agentura – definice, práva a povinnosti vůči klientům – spotřebitelům, jiným subjektům cestovního ruchu a státu. Úloha správních orgánů v oblasti cestovního ruchu.
 • 3. Smlouva o zájezdu a spory z ní vyplývající. Zprostředkování a obchodní zastoupení.
 • 4. Vybrané otázky cestovního ruchu – ubytovací služby, lázně, památková péče, ochrana přírody a krajiny.
 • 5. Vybrané otázky cestovního ruchu – vnitrostátní a mezinárodní osobní přeprava.
 • 6. Vybrané otázky cestovního ruchu – průvodcovské služby. Přeshraniční poskytování služeb cestovního ruchu.
Literatura
  povinná literatura
 • DVOŘÁKOVÁ, Klára a Renata KRÁLOVÁ. Cestovní právo. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015. xxxiii, 47. ISBN 9788074002670. info
 • SELUCKÁ, Markéta. Zájezd. Komentář ust. § 2521-2549. In Hulmák a kol.. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055-3014). 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 933-985. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-287-8.
  doporučená literatura
 • SELUCKÁ, Markéta. Limit pojistného plnění pro případ úpadku cestovní kanceláře a ochrana spotřebitele. Právní rozhledy, Nakladatelství C.H. Beck, 2017, roč. 2017, č. 7, s. 249-252. ISSN 1210-6410.
  neurčeno
 • SELUCKÁ, Markéta. Die verbraucherrechtlichen Aspekte der Pauschalreise im neuen tschechischen Bürgerlichen Gesetzbuch. In Gerhard Saria. Tourismusrecht. Jahrbuch 2015. Wien, Graz: NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2015. s. 211-223, 13 s. Jahrbuch 2015
 • SELUCKÁ, Markéta a Eva DOBROVOLNÁ. Die aktuelle Entwicklung des tschechischen Tourismusrechts. In Tourismusrecht. Wien, Graz: NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag, 2012. s. 51-58, 8 s. Tourismusrecht. ISBN 978-3-7083-0868-5.
Výukové metody
Výuka bude probíhat formou seminářů blokově 3x za semestr. Stěžejní bude výklad vyučujícího k dané problematice, který bude následně prakticky procvičen na modelových příkladech a v rámci diskuze.
Metody hodnocení
Ústní rozprava/seminární projekt.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2018/MVV18468K

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2018 13:53, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému