NP201Zk Činnost veřejné správy

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Markéta Bednářová (pomocník)
JUDr. Radislav Bražina, Ph.D. (pomocník)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Nikola Jílková, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Pavel Koukal (pomocník)
Mgr. Bc. Alžbeta Králová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jan Scheuer (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 15. 2. 8:00–9:40 038, 10:00–11:40 038, Pá 1. 3. 16:00–17:40 038, 18:00–19:40 038, Pá 29. 3. 8:00–9:40 133, 10:00–11:40 133
Předpoklady
! OBOR ( PR )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout, v návaznosti na studium předmětu Správní právo v bakalářském studiu, hlubší teoretický základ problematiky činnosti veřejné správy,zejména jejích právních aspektů, a to z pohledu systémového, dále právních a neprávních forem realizace veřejné správy, jejich hlavních druhů a znaků, některých specifických součástí pravomoci správních orgánů ( normotvorná, diskreční, dozorová, sankční), dále nároků kladených na činnost veřejné správy jako součásti veřejné moci, vztah správy k adresátům jejího působení, principů dobré správy, a vytváření a působení evropského správního prostoru, kontroly vykonávané vůči veřejné správě a odpovědnosti veřejné správy.
Osnova
  • 1. Činnost veřejné správy. Pojem, systém. Formy realizace veřejné správy. 2. Právní a neprávní formy realizace veřejné správy. Druhy a znaky hlavních právních forem. 3. Problémy právní interpretace, neurčité pojmy, diskreční pravomoc. 4. Normotvorná pravomoc veřejné správy ( včetně interních předpisů), právně-aplikační pravomoc. Úloha judikatury. 5. Dozorová pravomoc veřejné správy, státní kontrola. 6. Sankční pravomoc veřejné správy. Správní trestání. 7. Požadavky kladené na činnost veřejné správy. Efektivnost. Zásada legality. Ochrana základních práv a svobod, včetně evropské dimenze. 8. Principy dobré správy v národním a evropském kontextu. 9. Participace občanů na správě. Transparentnost správy. 10. Spolehlivost, předvídatelnost a odpovědnost veřejné správy. 11. Ochrana stanovených druhů informací ve veřejné správě. Ochrana osobních údajů. 12. Kontrola veřejné správy. Systém kontroly.
Literatura
  • SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 1. dotisk 2., dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 216 s. Učebnice PrF MU, sv. 513. ISBN 978-80-210-7335-7. info
  • POMAHAČ, Richard. Veřejná správa. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. xx, 315. ISBN 9788074004476. info
  • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ a Stanislav KADEČKA. Správní právo procesní. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2012. 386 s. ISBN 978-80-7380-381-0. info
  • HENDRYCH, Dušan. Správní věda : teorie veřejné správy. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 231 s. ISBN 9788073574581. info
  • MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. xxii, 202. ISBN 9788071798064. info
  • PRŮCHA, Petr. Správní právo, obecná část. 7. vydání. Brno: MU Brno - Doplněk Brno, 2007. 418 s. MU Brnio - Doplněk Brno. ISBN 978-80-210-4276-6. info
  • KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 424 s. (Beckova edice právní instituty, EPI7). ISBN 80-7179-794-4. info
  • POMAHAČ, R a O VIDLÁKOVÁ. Veřejná správa. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2002. 278 s. ISBN 80-7179-748-0. info
  • SKULOVÁ, Soňa. Rozhodování ve veřejné srávě (některé správně vědní a správně právní aspekty). 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 176 s. info
Výukové metody
kolektivní konzultace
Metody hodnocení
Ústní zkouška. V průběhu semestru písemná esej v rozsahu 10 stran ke kontrole samostudia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.