DO4PVPA2 Právo životního prostředí III. - Prevence a odpovědnost

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.
Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zmapování právní úpravy prevence a odpovědnosti v právu životního prostředí, získání orientace v závěrech rozhodovací praxe, analýza a aplikace práva na konkrétní případy. Předmět je primárně určen studentům oboru Správní právo a právo životního prostředí s disertací specializovanou na právo životního prostředí. Obsahem předmětu je problematika prevence a odpovědnosti v ochraně životního prostředí, a to jak obecná prevence, tak prevence v jednotlivých právních režimech, jednotlivé formy právní odpovědnosti, i zvláštní případ odpovědnosti za tzv. ekologickou újmu.
Výstupy z učení
Výstupem z učení je schopnost studenů analyzovat problematický případ v oblasti práva životního prostředí, týkající se prevence a odpovědnosti, analyzovat odpovídající právní úpravu, aplikovat příslušná pravidla na konkrétní případy, orientovat se a používat judikaturu, prezentovat své výsledky v kolektivu.
Osnova
 • • Prevence v právu životního prostředí (význam, právní prostředky její realizace). Prevence závažných průmyslových havárií. Integrovaný záchranný systém a ochrana životního prostředí. Integrované povolování. Systém právní odpovědnosti v právu životního prostředí Analýza jednotlivých druhů právní odpovědnosti a jejich vzájemných vztahů. Staré ekologické zátěže.
Literatura
  povinná literatura
 • • PRÁŠKOVÁ, H. Nové přestupkové právo. Praha: Leges, 2017.
  neurčeno
 • • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právní prostředky a cesty k řešení ekologických zátěží. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 227 s. IURIDICA 333. ISBN 978-80-210-4713-6. info
 • • Stejskal, V., Vícha, O.: Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě s komentářem. Praha. Leges, 2009,ISBN 978-80-87212-07-3
 • • PSUTKA, J. Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011.
 • • JANČÁŘOVÁ, Ilona, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Lenka BAHÝĽOVÁ a Vojtěch VOMÁČKA. Odpovědnost v právu životního prostředí - současný stav a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 345 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 461 (řada teoretic
 • • JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: Obecná část. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 s. učebnice č.531. ISBN 978-80-210-8366-0.
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Pojetí škody v Luganské úmluvě ve srovnání s jinými mezinárodně právními odpovědnostními režimy. In Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 11. septembra 2008. Trnava: Typi Universitatis, 2008. s. 79-93. ISBN 978-80-8082-243-9. info
Výukové metody
Konzultace, četba, samostudium.
Metody hodnocení
Kolokvium. Student písemně zpracuje a s předstihem 3 dnů před termínem konání kolokvia odevzdá práci v rozsahu cca 10 - 12 stran strojopisu na dílčí téma v rámci daného předmětu, které si sám vybere. Tuto práci musí být schopen srozumitelně prezentovat a obhájit v diskusi. Po splnění předepsaných podmínek obdrží zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023.