EN

PrF:MVD017K Azylové a migrační právo - Informace o předmětu

MVD017K Azylové a migrační právo

Právnická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Linda Janků, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Pavel Pořízek, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Martin Pěnčík
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD017K/01: Po 1. 10. až Pá 21. 12. Čt 18:15–19:45 211, P. Pořízek
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/30, pouze zareg.: 0/30
Jiné omezení: Výběr na základě motivačního dopisu, nutný souhlas vyučujícího (podrobnosti viz Informace učitele).
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je v prvé řadě poskytnout nezbytný teoretický základ studentům dousemestrálního předmětu Právní klinika uprchlického práva (dále i „klinika“) I. (MV728K) a II. (MV840K). Navazuje tak na stávající výuku jednosemestrálního předmětu Uprchlické a cizinecké právo (MV705K), bez jehož realizace by bylo nezbytné poskytnout studentům kliniky nejdříve teoretický výklad základních pojmů z oblasti azylu a uprchlictví, což omezuje prostor věnovaný praktickým dovednostem. S ohledem na omezenou časovou dotaci v rámci kliniky rovněž není možné věnovat dostatečný prostor cizineckému právu, které představuje vysoce aktuální a vyvíjející se multioborové téma (zejména s ohledem na legislativní proces na úrovni EU), ve kterém se prolíná právo správní, mezinárodní a unijní. Smyslem předmětu je tak rovněž rozšířit teoretický základ studentů kliniky i o znalost cizineckého práva. Zároveň je cílem předmětu zasáhnout azylovým a cizineckým právem i studenty nad rámec kliniky, která není schopna pokrýt zájem studentů o dané téma. Náplň jednotlivých seminářů bude po obsahové stránce sladěna s klinikou tak, aby se jednotlivá témata nepřekrývala, nýbrž doplňovala (teorie/praktický nácvik). Jednotlivé semináře budou vedeny odborníky (Kancelář veřejného ochránce práv, Nejvyšší správní soud, vysokoškolský pedagog a zároveň advokát, Odbor azylové a migrační politiky MVČR, Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky), kteří se dlouhodobě z různých úhlů pohledu zabývají aplikací azylového a cizineckého práva v praxi. V rámci souběžně probíhající kliniky budou studenti absolvovat pod mým odborným vedením praxi kromě nevládní organizace SOZE i v Kanceláři veřejného ochránce práv (KVOP). Praxe, která bude ošetřena smlouvou mezi studentem a KVOP, bude probíhat v prostorách KVOP s minimální časovou dotací 40 hodin na osobu. Předmět je určen nejvýše pro 30 studentů (z toho všem studentům kliniky). V případě vyššího zájmu bude výběr proveden na základě motivačního pohovoru na počátku semestru. Výhodou bude předchozí praktická zkušenost s některými tématy (např. v nevládní organizaci, advokátní kanceláři apod.)
Osnova
 • 1. seminář: AZYL a. Legislativní rámec a vzájemný vztah dokumentů (tzn. Ženevská úmluva, Protokol z roku 1967, EÚLP, směrnice přijaté v rámci SEAS, nově i Charta základních práv EÚ, zákon o azylu) b. Uprchlické právo podle ŽÚ - ve světle mezinárodní judikatury i. Definice uprchlíka (inkluzivní klauzule, cesační a exkluzivní klauzule (čl. 1A-1F)) ii. Zásada non-refoulement (čl. 33) iii. Zásada nepostihovat uprchlíky za nezákonný vstup (čl. 31) 2. seminář: AZYL – pokračování a. Uprchlické právo: kvalifikační směrnice (KS): i. Definice uprchlíka – čl. 5-11 KS (zasazení do evropského kontextu, důraz na to, že KS rozšířila všude v EU definici i na nestátní původce pronásledování; poskytovatelé ochrany, a upřesnění jednotlivých důvodů, včetně určité sociální skupiny, a upřesnění možnosti vnitrostátní ochrany) b. Vnitrostátní právní úprava – ve světle vnitrostátní judikatury i. § 12a a čl. 43 LZP (právo na azyl) ii. Transpozice KS do zákona o azylu (§ 2/2, § 12b, § 17, § 15 (a § 2/10), § 15a, § 18 iii. Další druhy azylu (§ 13, § 14) 3. seminář: DOPLŇKOVÁ OCHRANA a. Judikatura ESLP týkající se čl. 3 EÚLP – (Soering proti Spojenému království, Chahal, Vilvarajah, Salah Sheekh, NA. v. UK, atd.) b. Čl. 15 KS – odraz čl. 3 EÚLP v čl. 15 KS (vážná újma v podobě mučení, nelidského či ponižujícího zacházení; vážná újma v podobě trestu smrti nebo popravy); vážná újma v případech ozbrojeného konfliktu (rozhodnutí ESD ve věci Elgafaji v návaznosti na rozsudek ESLP NA. proti Spojenému království). c. Rozdíl mezi azylem a doplňkovou ochranou – co se aplikuje na oba instituty (původci újmy/pronásledování, poskytovatelé ochrany, možnost vnitřního přesídlení); co je rozdílné (důkazní standard, intenzita újmy a odlišný typ újmy); d. Vnitrostátní právní úprava doplňkové ochrany – ve světle vnitrostátní judikatury (v čem jde vnitrostátní úprava doplňkové ochrany nad rámec kvalifikační směrnice) 4. seminář: VSTUP CIZINCE NA ÚZEMÍ a. Základní teoretické přístupy z pohledu mezinárodního cizineckého práva b. Prolomení principu volného uvážení státu (čl. 8 EÚLP – ochrana soukromého a rodinného života, čl. 31 odst. 1 Úmluvy o právním postavení uprchlíků apod.) c. Procesní otázky (např. čl. 6 a 13 EÚLP) d. Problematické aspekty nepovolení vstupu na území (fikce nevstoupení na území, tranzitní prostory, přímořské zóny) 5. seminář: SCHENGEN a) historie Schengenu b) Schengenská úmluva, Schengenskáprováděcí úmluva c) Společná vízová a readmisní politika (vízové dohody se třetími zeměmi + dohody o spolupráci d) Kontrola hranic EU: Frontex 6. seminář: ROLE UNHCR (NEJEN) V AZYLOVÉM ŘÍZENÍ b. Historie UNHCR v proměnách času (předchůdci UNHCR) c. Role UNHCR ve světě (statutární uprchlíci) d. Role UNHCR v Evropě (např. účast UNHCR v řízeních o stížnostech před ESLP, před národními soudy, role UNHCR v evropském legislativním procesu, atd.) e. Resettlement, zkušenosti s resettlementem v ČR f. Úloha UNHCR při budování SEAS g. Postavení UNHCR v českém azylovém řízení 7. seminář: VÍZA a POBYTY (EU) a. Vízový kodex (historie – Společná konzulární instrukce) b. Unijní přístup k jednotlivým kategoriím cizinců z třetích zemí (např. Směrnice Rady 2005/71/ES, Směrnice Rady 2009/50/ES, Směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny, Procesní záruky cizince v rámci jednotlivých režimů (včetně specifik soudního přezkumu, oběti obchodování s lidmi c. Právo na vstup (ve vztahu k občanům EU a jejich rodinným příslušníkům; Smlouva o Evropské unii, resp. o fungování Evropské unie, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES), možnosti jeho omezení (výhrada veřejného pořádku, bezpečnosti a zdraví) a srovnání s kategorií cizinců z třetích zemí. 8. seminář: VÍZA a POBYTY (ČR) a. bezvízový styk b. krátkodobá víza, specifické postavení občanů EU a jejich rodinných příslušníků EU (ČR), soudní přezkum c. dlouhodobá víza d. dlouhodobé a trvalé pobyty cizinců z třetích zemí (směrnice 2003/109/ES, zelené/modré karty) e. občané EU a jejich rodinní příslušníci – přechodný a trvalý pobyt f. opravné prostředky, soudní přezkum g. promítnutí správního řádu 9. seminář: VYHOŠTĚNÍ a. Čl. 3 EÚLP, čl. 8 EÚLP (rozsudky k čl. 8 ESLP) b. Návratová směrnice (2008/115/ES) c. Možnost vyhostit občany EU a jejich rodinné příslušníky (směrnice 2004/38/ES) d. Úprava vyhoštění ve vnitrostátním právu: § 118 a n. CZ, posouzení „důvodů znemožňujících vyhoštění: § 120a CZ, § 179 CZ e. Opravné prostředky proti vyhoštění – ve světle vnitrostátní judikatury f. Výkon vyhoštění: mj. otázka readmisních dohod 10. seminář: ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ a. Čl. 5 EÚLP, čl. 9 MPOPP b. Návratová směrnice c. Alternativy k detenci d. Vnitrostátní úprava zajištění cizinců: § 124, § 124a, § 124b CZ; § 129 CZ e. Podmínky zajištění ve světle judikatury ESLP a rozhodovací činnosti Výboru pro lidská práva f. Dopad žádosti o azyl na zajištění 11. seminář: POSTAVENÍ CIZNCE/OBČANA EU A JEHO RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA NA UZEMÍ ČR V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ a. rozdíly v právním postavení dle druhů pobytu, rozdíly v postavení cizinců z třetích zemí x občané EU a jejich rodinní příslušníci b. postavení dle základních oblastí: důchodové pojištění, nemocenské pojištění, zdravotní péče, státní sociální podpora, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, zaměstnanost (nařízení Parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, prováděcí nařízení č. 987/2009, vnitrostátní právní předpisy) c. kasuistika – judikatura ESD, ÚS, NSS, zajímavé případy VOP 12. seminář: zpětná vazba na seminární práce studentů odevzdané v rámci předmětu.
Literatura
  doporučená literatura
 • Scheu, Christian Harald. Migrace a kulturní konflkty. první vydání. Praha : auditorium, s. r. o., 2011, ISBN 978-80-87284-07-0
 • SCHEU, H. CH., ČÁSTEK, M., a kol. Aktuální otázky migrační politiky Evropské unie, Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-7408-031-9
 • Pořízek, Pavel - Skalková, Marcela. Pronásledování související s příslušností k určitému pohlaví, Příručka k posuzování žádostí o azyl. 473 s. (v rámci projektu „Posílení ženských práv a vnímání problematiky gender v azylovém řízení v ČR
 • Dalibor Jílek, Pavel Pořízek. Vízová politika a praxe ČR v kontextu Evropské unie. Quo vadis visum ? 1. vyd. Praha : Kancelář veřejného ochránce práv, Woters Kluwer ČR, a.s., 2010. ISBN 978-80-7357-605-9
 • MOLEK, Pavel. Právní pojem "pronásledování" v souvislostech evropského azylového práva. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2010. xiii, 192. ISBN 9788074001642. info
 • POŘÍZEK, Pavel a Dalibor JÍLEK. Společný evropský azylový systém: zásahy do osobní svobody, Sborník z vědeckého semináře uskutečněného dne 12. června 2009 v Kanceláři veřejného ochránce práv, Recenzenti: Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrS. Praha: Kancelář veřejného ochránce práv, Tisk a redakční zpracování Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010. 237 s. ISBN 978-80-7357-490-1. info
 • POŘÍZEK, Pavel. Společný evropský azylový systém: transpozice směrnic, Sborník z vědeckého semináře uskutečněného pod záštitou JUDr. Otakara Motejla, dne 26. června 2008 v Kanceláři veřejného ochránce práv. In Společný evropský azylový systém: transpozice směrnic, Sborník z vědeckého semináře uskutečněného pod záštitou JUDr. Otakara Motejla, dne 26. června 2008 v Kanceláři veřejného ochránce práv, editor Dalibor Jílek a Pavel Pořízek. 2008. vyd. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv v nakl. Aspi, 2008. 174 s. ISBN 978-80-254-3615-8. info
 • JÍLEK, Dalibor a Renáta KLEČKOVÁ. Společný evropský azylový systém : procedurální směrnice. / editoři: Dalibor Jílek a Renáta Klečková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 214 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 304. ISBN 80-210-4058-0. info
 • ČEPELKA, Čestmír. Teorie a praxe azylu a uprchlictví. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta v nakl. IFEC, 2006. 239 s. ISBN 808588979X. info
 • JÍLEK, Dalibor. Společný evropský azylový systém:právní pojem "pronásledování" : sborník. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 275 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; Sv. 292). ISBN 80-210-3798-9. info
 • ČEPELKA, Čestmír, Dalibor JÍLEK a Pavel ŠTURMA. Azyl a uprchlictví v mezinárodním právu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 262 s. ISBN 8021014938. info
Výukové metody
1 x týdně seminář
Metody hodnocení
Předmět bude ukončen formou kolokvia, které bude zahrnovat jak účast na seminářích (povinná účast na 10 seminářích), tak i zpracování písemné práce na zadané téma (v rozsahu min. 6 str. A 4). Garantem předmětu bude po dohodě s garantem kliniky navrženo vždy několik aktuálních témat písemných prací. U studentů, kteří jsou rovněž účastníky kliniky, proběhne ověřování jejich znalostí rovněž v rámci kliniky (studenti odevzdávají různá právní podání a mají možnost ústně prezentovat právní argumenty i vyzkoušet si jednání s klientem). Lze tak ověřit, snahu studenta zlepšit své dovednosti, vynaložené úsilí, a také zlepšení jeho právní argumentace, případně vystupování. Velmi důležitou složku ověřování znalostí účastníků kliniky bude praxe v KVOP. Při aplikaci obecné právní úpravy na konkrétní skutkové okolnosti jednotlivých případů bude možné ověřit, zda studenti pochopili instituty cizineckého/azylového práva přednášené v seminářích. V případě, že vypracovaná písemnost nebude splňovat požadované nároky, bude spolu se zpětnou vazbou vrácena k přepracování. V průběhu jednotlivých seminářů vyučující použijí případy z praxe, které se budou mít studenti pokusit vyřešit na základě získaných poznatků. Tyto případové studie budou moci zahrnovat posouzení anonymizovaných rozhodnutí z praxe, posouzení postupů, jež nemají podobu rozhodnutí, státních orgánů z praxe a podobně.
Informace učitele
Zápis předmětu bude povolen na základě žádosti o souhlas, v níž student stručně zdůvodní svou motivaci pro zápis tohoto předmětu. Výhodou bude předchozí praktická zkušenost s některými tématy (např. v nevládní organizaci, advokátní kanceláři apod.). Žádost se podává výhradně prostřednictvím aplikace v ISu (Student --> Registrace a zápis předmětů --> Vypsat podrobné informace --> Podat žádost o výjimku/souhlas). Žádosti je možné podávat v období zápisu předmětu, tedy od 18. 6. 2012 17:00. Zpracování žádostí bude probíhat průběžně.
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.