MP313Zk Úvod do studia veřejné správy

Právnická fakulta
podzim 2013
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Lenka Bursíková (pomocník)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jiří Venclíček (pomocník)
Garance
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 23. 9. až Pá 20. 12. Čt 9:35–11:05 136, Čt 9:35–11:05 030
Předpoklady
NOW ( MP313Z Úvod do studia VS - seminář ) || MP313Z Úvod do studia VS - seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je vybavit studenty teoretickými poznatky o výchozích a také fundamentálních otázkách a institutech veřejné správy a správního práva, a dále i dovednostmi a schopnostmi aplikovat získané znalosti na problémy praxe.
Na konci tohoto kurzu bude student znát témata uvedená v osnově předmětu a dále bude schopen - porozumět podstatě a poslání veřejné správy a správního práva, - vysvětlit jejich funkce, - vyargumentovat jejich opodstatněnost, - orientovat se v řešení případových studií, a - zdůvodnit vybrané řešení případové studie.
Osnova
 • Základní vymezení veřejné správy a správního práva, vědecké pojetí správního práva a správní věda; organizační principy a základní vymezení organizace veřejné správy, organizace územní správy se všeobecnou působností; činnost veřejné správy; základní vymezení záruk zákonnosti ve veřejné správě, etika veřejné správy, reformní procesy ve veřejné správě.
Literatura
  povinná literatura
 • PRŮCHA, Petr. Správní právo : obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd.,. Brno: Doplněk, 2012. 427 s. ISBN 9788073803810. info
  doporučená literatura
 • HENDRYCH, Dušan. Správní věda : teorie veřejné správy. 3., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 231 s. ISBN 9788073574581. info
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. 8. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. xxxiv, 792. ISBN 9788071792543. info
 • SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3., aktualiz. a upr. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 497 s. ISBN 9788074780028. info
 • MACHAJOVÁ, Jozefína. Všeobecné správne právo. 3. aktualiz. vyd. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2009. 512 s. ISBN 9788089363360. info
 • HAVLAN, Petr. Veřejný majetek. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 170 s. Učebnice - č.473. ISBN 978-80-210-5606-0. info
 • Zákon o Veřejném ochránci práv : komentář. Edited by Vladimír Sládeček. 2., podstatně přeprac. a r. Praha: C.H. Beck, 2011. xviii, 193. ISBN 9788074001581. info
 • NEMEC, Juraj. Kontrola ve veřejné správě. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 158 s. ISBN 9788073575588. info
 • HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Základy organizace veřejné správy v ČR. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010. 233 s. ISBN 9788073802639. info
 • KADEČKA, Stanislav. Správní řád :výklad je zpracován k právnímu stavu ke dni 1.11.2006. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2006. xxix, 601. ISBN 8073572265. info
 • KORBEL, František. Právo na informace :zákon o svobodném přístupu k informacím, zákon o právu na informace o životním prostředí : komentář. 2. aktualiz. a dopl. vyd. po. Praha: Linde, 2005. 410 s. ISBN 807201532X. info
 • KADEČKA, Stanislav. Právo obcí a krajů v České republice. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. 424 s. (Beckova edice právní instituty, EPI7). ISBN 80-7179-794-4. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse ve výuce, úkoly k samostudiu. Analytický pohled přednášejícího na platnou právní úpravu a související judikaturu, aplikační problémy související s přednášenou látkou. Využití powerpointových prezentací. Interaktivní přístup ke studentům v rámci přednášky. Možnost studentů klást otázky k problematice prezentované na přednášce.
Metody hodnocení
Účast na přednáškách je nepovinná. Závěrečná ústní zkouška.
Navazující předměty
Informace učitele
V podrobnostech viz dále Program přednášek předmětu (in Studijní materiály), jakož i sdělení a pokyny jednotlivých přednášejících učitelů.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015.