BVV12Zk Základy obchodního práva

Právnická fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (přednášející)
Ing. Mgr. Radek Ruban, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Eva Večerková, Ph.D.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 22. 9. až Pá 19. 12. Po 18:15–19:45 136
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s oborem v jeho základním rozsahu. Výuka zahrnuje soutěžní právo v dělení na právní ochranu soutěžního prostředí a nekalou soutěž, dále výklad o právní úpravě postavení podnikatelských subjektů (zvláště obchodních společností), výklad o závazkových vztazích a seznámení se základy práva cenných papírů. Výuka na přednáškách směřuje k nabytí vědomostí tvořících teoretický základ oboru a k dovednosti orientovat se v zákonné úpravě a aplikovat ustanovení zákona. Na konci tohoto kursu budou studenti schopni porozumět v základech právní úpravě obchodních společností, hospodářské soutěže, závazkových vztahů a cenných papírů, tuto úpravu budou umět vysvětlit a aplikovat ji na konkrétní případy.
Osnova
  • 1. Úvod do obchodního práva, prameny obchodního práva 2. Subjekty obchodního práva - přehled 3. Podnikatel, jednání podnikatele 4. Obchodní firma, obchodní rejstřík 5. Obecná úprava obchodních společností 6. Osobní obchodní společnosti 7. Kapitálové obchodní společnosti 8. Zásady soukromého práva a jejich uplatnění v obchodním právu 9. Závazkové vztahy mezi podnikateli 10. Vznik závazků 11. Zajištění závazků 12. Zánik závazků 13. Odpovědnostní vztahy 14. Charakteristika smluvních typů, zejména kupní smlouvy a smlouvy o dílo 15. Charakteristika soutěžního práva a soutěžního chování 16. Nekalá soutěž 17. Pojem cenný papír a klasifikace cenných papírů 18. Směnky
Literatura
    povinná literatura
  • Ondrejová a kol.: Nástin obchodního práva. Učební pomůcka. Masarykova univerzita. 2014. v tisku
    doporučená literatura
  • elektronické materiály z webové stránky obcanskyzakonik.justice.cz
  • Bejček, J., Hajn, P., Pokorná, J. a kol.: Obchodní právo. Obecná část a soutěžní právo. C.H.Beck. 2014. v tisku
Výukové metody
Výuka je prováděna pouze ve formě přednášek. Přednášky mají účel poznávací; uvádí se současná právní úprava podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (OZ), a podle zákona č. 90/2012 Sb.,o obchodních korporacích (ZOK), a také judikatura i konkrétní příklady.
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemnou a ústní zkouškou. Zkušební otázky jsou obsahově pokryty přednáškami a předepsanou literaturou. Písemná zkouška bude hodnocena týž den při ústním zkoušení. Zásadně se zkouší podle stavu právní úpravy účinné v den konání zkoušky, tj. zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (OZ), a zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (ZOK).
Informace učitele
Povinná literatura (skripta) i doporučená literatura (učebnice) jsou již odevzdány nakladatelům k tisku. Předpokládáme vydání těchto publikací koncem r. 2014.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.