BKLT021 Lékařská latina

Lékařská fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (cvičící)
Mgr. Bc. Kateřina Bočková Loudová, Ph.D. (cvičící), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (zástupce)
Mgr. Marie Malá, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Hana Reichová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Steklá, Ph.D. (cvičící), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (zástupce)
Mgr. Marie Žáková (cvičící), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (zástupce)
PhDr. Hana Němcová (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Předpoklady
Základní znalosti latinského jazyka usnadní studium předmětu a lze je považovat za užitečnou součást vzdělanostního vybavení studenta při vstupu na fakultu, i když nejsou obligatorním předpokladem osvojování učiva v úvodní fázi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl výuky: Získání jazykových vědomostí nezbytných pro pochopení základních lékařských pojmů především z okruhu anatomie a studovaného oboru.
Obecná charakteristika předmětu: Lékařská latina má povahu přípravného předmětu, jehož smyslem je usnadnit studentům základní orientaci v odborném jazyce. Koncepce výuky vymezuje tři hlavní úlohy: zprostředkovat elementární odborný slovník, v němž dominují substantiva a adjektiva, poskytnout poučení o pravidelné jmenné flexi a uvést do nauky o slovotvorbě v odborné rovině. K tomu přistupuje informativní pohled na vybraná témata z teorie a historie lékařské terminologie.
Osnova
 • LÉKAŘSKÁ LATINA - cvičení. Rozpis výuky.
 • 1. týden: Úvod do studia předmětu: význam a obsah kursu, metodické pokyny, studijní literatura. Latinská abeceda a výslovnost. Základní jmenné kategorie a jejich specifika v medicínské terminologii. Latinská a řecká substantiva I. deklinace, adjektiva I. deklinace.
 • 2. týden: Skladební vztahy mezi členy víceslovných termínů, slovosled. Latinská a řecká substantiva II. deklinace, adjektiva II. deklinace.
 • 3. týden: Latinská substantiva III. deklinace. Poznámky k  anatomickému názvosloví.
 • 4. týden: Řecká substantiva III. deklinace. Poznámky ke klinické terminologii.
 • 5. týden: Adjektiva III. deklinace (typ trojvýchodný, dvojvýchodný, jednovýchodný).
 • 6. týden: Latinská substantiva IV. a V. deklinace. Hlavní postavy antického lékařství.
 • 7. týden: Stupňování adjektiv (pravidelné, nepravidelné, neúplné).
 • 8. týden: Číslovky: základní, řadové, číselná násobná příslovce; vyjádření počítaného předmětu.
 • 9. týden: Slovesa (1): infinitiv, imperativ, konjunktiv prézentu pasiva. Jak rozumět receptu.
 • 10. týden: Slovesa (2): participium prézentu aktiva a perfekta pasiva. Remedia.
 • 11. týden: Slovotvorba (1) - základní zákonitosti derivace. Produktivní latinské prefixy.
 • 12. týden: Produktivní řecké prefixy. Synonymie a antonymie předpon.
 • 13. týden: Produktivní latinské a řecké sufixy. Polysémie přípon.
 • 14. týden: Slovotvorba (2) - základní pravidla kompozice. Nejužívanější latinské a řecké komponenty.
 • 15. týden: Požadavky ke zkoušce. Klauzurní test.
Literatura
 • MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 2. dotisk 5., nezm. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 187 s. ISBN 978-80-210-4072-4. info
 • KÁBRT, Jan a Jan KÁBRT JR. Lexicon medicum. Druhé, dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2004. 1136 s. ISBN 80-7262-235-8. info
 • První titul je základní, druhý doplňkový.
Metody hodnocení
Přítomnost ve cvičeních je povinná, tolerují se nanejvýš dvě absence; nejlépe je neúčast nahradit v nejbližším vhodném termínu.
Výuka je ukončena zkouškou (zk), předpokladem připuštění k ní je úspěšné absolvování klauzurního testu se zaměřením na skloňování a slovotvorbu. Samotná zkouška probíhá písemnou i ústní formou: na písemné vypracování zadaných úkolů navazuje krátký pohovor. Student má prokázat znalost probraných jazykových prostředků, elementů a pravidel nezbytných pro základní orientaci v řecko-latinské lékařské terminologii zvláště v kontextu studovaného oboru.
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách apod. jsou zveřejňovány na nástěnkách oddělení cizích jazyků.
Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště (Komenského nám. 2) pondělí, úterý, čtvrtek, pátek od 09.00 do 11.00 hod., ve středu 12.00 do 14.00 hod., tel. 549 496 844.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2008/BKLT021