BKPL031p Psychologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Mgr. Milena Blažková (přednášející)
PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Šárka Kárová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Terézia Knejzlíková (přednášející)
Mgr. Barbora Kóša (přednášející)
Mgr. Tatiana Malatincová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Jana Severová, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavel Strašák (přednášející)
doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D. (přednášející)
Blanka Suchá (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Blanka Suchá
Dodavatelské pracoviště: Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 7:30–9:10 B11/234
Předpoklady
Výuka je v českém jazyce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- Integrovat psychologii do kontextu základního medicínského vzdělání budoucích profesionálů ve zdravotnictví
- Představit psychologii jako nezbytnou součást kompetentní medicínské praxe
- Poskytnout teoretický kontext/pole pro možnost integrace doposavad získaných informací o fungování těla s principy fungování psychiky
- Prezentovat komplexní výstupy psychologické vědy a klinické praxe na úrovni principů, které lze aplikovat v práci profesionála ve zdravotnictví, ku prospěchu jeho, pacientů, ale i celých zdravotnických týmů
- Seznámit studenty se základními psychologickými a psychoterapeutickými principy, jejichž pochopení je nezbytné nejen pro chápání psychosociálních souvislostí zdraví a nemoci ale také pro komunikaci s pacienty v těchto stavech
- Seznámit studenty s bio-psycho-sociálním modelem zdraví a nemoci
- Seznámit studenty s chápáním lidské bytosti jako psychofyziologické jednoty
- Přestavit základní východiska teorie pole, holistického přístupu a modelu „Spojení a zdraví“/autoregulace a alostáza
- Seznámit studenty se základními komunikačními algoritmy, které lze aplikovat v různých kontextech a situacích medicínské praxe
- Specifikovat možnosti aplikace psychologie v různých oborech medicíny
- Psychologie osob se zrakovým postižením a nevidomých je probírána v návaznosti na studijní disciplíny Základy metodologie a edukace, Zvětšovací pomůcky
Výstupy z učení
- Student chápe proč je psychologie v medicíně důležitá a rozlišuje rozdílné přístupy k nemoci a zdraví
- Student rozumí vztahu emocí, motivace a zdraví
- Student chápe interakční přístup ke stresu a vztah stresu, zdraví a nemoci
- Student chápe rizika stresu při výkonu povolání lékaře/profesionála ve zdravotnictví, dokáže je identifikovat a zná zásady jejich managementu a prevence v procesu rozvoje syndromu vyhoření
- Student umí vysvětlit podíl různých psychologických faktorů na tělesných symptomech
- Chápe efekt placeba a noceba a jejich vliv na onemocnění a uzdravení
- Student rozumí důležitosti vztahu chování a zdraví, umí vysvětlit různé modely chování vůči zdraví a dovede tyto modely uplatnit v klinické praxi
- Student se seznámí s psychosociálními souvislostmi chronických a nevyléčitelných onemocnění
- Student se seznámí, jak vývojové změny v průběhu celého života ovlivňují komunikaci mezi lékařem a pacientem
- Student se seznámí se základními komunikačními dovednostmi potřebnými pro vedení klinického rozhovoru
- Student bude znát základní teoretická východiska psychoterapeutických směrů, které se používají v medicínském prostředí, bude chápat možnosti užití psychoterapeutických technik v klinické praxi
- Student bude rozumět vlivu psychických faktorů na fungování různých somatických systémů
- Student se seznámí s psychosomatickým paradigmatem v medicíně
- Student bude znát základní psychodiagnostické metody a bude chápat výstupy psychologického vyšetření
Osnova
 • - Psychologie a medicína, proč je psychologie důležitá pro medicínskou praxi
 • - Definice zdraví, porovnání bio-medicínského přístupu s přístupem bio-psycho-sociálním
 • - Motivace, emoce a zdraví
 • - Stress a zdraví
 • - Symptomy nemoci a nemoc
 • - Zdraví a chování
 • - Chronická nemoc, smrt a umírání
 • - Vývojová psychologie v medicínském kontextu
 • - Vedení klinického rozhovoru
 • - Psychoterapeutické směry, obecné psychoterapeutické intervence v praxi profesionála ve zdravotnictví
 • - Psychosomatické paradigma v medicíně, psychofyziologická integrace, „body-mind“ integrace
 • - Základní výkladové modely vzniku psychosomatických onemocnění
 • - Psychologické vyšetření
Literatura
  povinná literatura
 • AYERS, Susan a Richard DE VISSER. Psychologie v medicíně. Translated by Helena Hartlová. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2015. xiv, 552. ISBN 9788024752303. info
  doporučená literatura
 • NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Academia, 2009. 498 s. ISBN 9788020016799. info
 • TRPIŠOVSKÁ, Dobromila a Marie VACÍNOVÁ. Sociální psychologie : vybraná témata. Vyd. 1. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. 156 s. ISBN 9788086723303. info
Výukové metody
Teoretická příprava, sebe-zkušenostní cvičení, nácvik komunikačních dovedností.
Metody hodnocení
Pro kolloquium je nutné absolvování výuky v plném rozsahu. Kolloquium probíhá formou seminární práce a následně ústní rozpravou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/BKPL031p