BLKBC0211p Biochemie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
10. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martina Čarnecká, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
Lenka Nerudová (pomocník)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Roman Sándor (pomocník)
Mgr. Jindra Smutná, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Kristýna Šebrlová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Nerudová
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
BLKLC011s Lék. chemie seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Přihlášení ke zkoušce je podmíněno vykonáním zkoušky z Lékařské chemie.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu Biochemie I je získat znalosti o základních metabolických pochodech a drahách probíhajících na buněčné úrovni. Porozumění těmto procesům je základem pro pochopení metabolismu na tkáňové a orgánové úrovni, které je studováno v navazujícím předmětu Biochemie II.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- rozumí významu a funkci enzymů
- popíše základní katabolické i anabolické dráhy buněčného metabolismu sacharidů, lipidů a bílkovin a jejich návaznosti.
- rozumí principům získávání,využívání a ukládání energie pochody na buněčné úrovni.
- je obeznámen s funkcí buněčných membrán a principem kompartmentace na buněčné úrovni a transportními procesy na membráně.
- má znalosti o syntéze proteinů, počínaje procesy replikace a transkripce,translace a posttranslační úpravy. Rozumí vztahu mezi strukturou a funkcí proteinů.
- je obeznámen s funkcí hemoglobinu při transportu kyslíku a udržování acidobazické rovnováhy.Diskutuje principy některých chorob na molekulární úrovni.
Osnova
  • Struktura biomembrán, jejich výstavba a odbourávání. Specializované struktury plazmatické membrány – lipidové rafty, kaveoly a těsné spoje. Transport přes membrány (různé typy pasivního a aktivního transportu, typy přenašečů a ionoforů, příklady). Enzymy. Charakteristické rysy biokatalýzy, struktura enzymů a jejich vztah k funkci, názvy a třídění enzymů. Kofaktory enzymů, přehled struktur a jejich funkc Mechanismus účinku enzymů, kinetika enzymově katalyzovaných reakcí. Stanovení katalytické aktivity enzymů, volba podmínek. Ovlivnění katalytické aktivity, typy inhibice. Obecné principy metabolismu. Biologické oxidace, makroergní sloučeniny. Metabolismus sacharidů. Glykolýza. Glukoneogeneze. Syntéza a odbourávání glykogenu. Pentosový cyklus.Vzájemné přeměny sacharidů v buňce, vznik derivátů cukrů. Metabolismus bílkovin a aminokyselin. Obecné mechanismy biodegradace aminokyselin, ureosyntéza. Metabolismus jednotlivých aminokyselin a jejich uhlíkatého skeletu. Syntéza a odbourání mastných kyselin, ketogeneze. Syntéza triacylglycerolů. Metabolismus fosfolipidů a glykolipidů. Vznik ikosanoidů. Syntéza a přeměny cholesterolu, žlučové kyseliny. Vzájemné vztahy přeměny živin. Citrátový cyklus. Syntéza hemu Mitochondrie. Enzymy dýchacího řetězce, vznik ATP v procesu aerobní fosforylace. Struktura hemoglobinu, její vztah k transportním funkcím. Saturační křivka, ovlivnění saturace hemoglobinu kyslíkem a transportní funkce pro kyslík. Bohrův efekt. Základní typy hemoglobinů v lidské krvi, koncentrace. Pozměněné typy (glykohemoglobin, karbonylhemoglobin, methemoglobin, abnormální hemoglobiny). Biosyntéza a degradace nukleotidů a jejich bází. Jaderný chromatin, replikace a transkripce DNA, regulace transkripce. Proteosyntéza a posttranslační úpravy polypeptidového řetězce.
Literatura
    povinná literatura
  • KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Grada. Praha, 2012. 498 s. ISBN 978-80-247-2977-0. info
    doporučená literatura
  • LEDVINA, Miroslav, Alena STOKLASOVÁ a Jaroslav CERMAN. Biochemie pro studující medicíny. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2004. s. 281-562. ISBN 8024608510. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek. Doplňující výuka probíhá v seminářích BLBC021s a cvičeních BLBC021c.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Podmínkou pro přistoupení ke zkoušce je zápočet z paralelních kursů (seminář, cvičení). Zkušební otázky a další informace jsou zveřejněny ve studijních materiálech předmětu.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Přihlášení ke zkoušce je podmíněno složením zkoušky z Lékařské chemie
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Všechny formy kontaktní výuky předmětu vyjma přednášek jsou povinné.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BLKBC0211p