BLKLC011s Lékařská chemie - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
10. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (cvičící)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (cvičící)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (cvičící)
Lenka Nerudová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Nerudová
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Semináře jsou doplňkem k předmětu Lékařská chemie-přednáška VSLC011p. V jeho rámci jsou aplikovány a procvičovány znalosti z obecné, anorganické, organické a bioorganické chemie požadované jako výstup předmětu VSLC011p.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu:
- rozumět základům obecné, anorganické a organické chemie v rozsahu nezbytném pro další studium biochemie.
- schopen aplikovat obecné fyzikálně chemické zákony na procesy v živých organismech.
- schopen popsat vlastnosti nejdůležitějších biogenních prvků a sloučenin významných v lékařství, výživě a toxikologii.
- schopen popsat a diskutovat vlastnosti a reakce organických a bioorganických sloučenin významných pro pochopení biochemických pochodů.
Osnova
 • Vlastnosti částic, mol a molové veličiny, složení roztoků, základní výpočty.
 • Test 1 (Základní chemické výpočty).Disociace elektrolytů, aktivita iontů, iontová síla, osmotický tlak, osmolarita.
 • Protolytické reakce, výpočty pH roztoků.
 • Test 2 (Elektrolyty, pH, pufry, osmotický tlak). Reakční kinetika, zákon chemické rovnováhy.
 • Energetika reakcí, vztah k rovnovážné konstantě. Mezinárodní a latinské názvy.
 • Test 3 (Kinetika, energetika). Redoxní reakce, elektrodové potenciály, aplikace.
 • Vlastnosti a přeměny charakteristických skupin v uhlíkatých sloučeninách, 1. část.
 • Vlastnosti a přeměny charakteristických skupin v uhlíkatých sloučeninách, 2. část.
 • Test 4 (Redoxní reakce, organické sloučeniny, názvosloví, struktury, reakce). Biochemicky významné heterocykly. Alkaloidy. Nevazebné interakce, adsorbenty, tenzidy.
 • Chemie sacharidů.
 • Test 5 (Heterocykly, sacharidy, adsorpce a chromatografie). Chemie lipidů a steroidů.
 • Vlastnosti aminokyselin a struktura bílkovin.
 • Závěrečný test.
Literatura
  povinná literatura
 • Podklady do seminářů v Informačním systému
Výukové metody
Diskuze v seminářích, aktivní práce se seminárními skripty.
Metody hodnocení
Podmínky udělení zápočtu: První podmínkou je účast ve všech seminářích, příp. nahrazení všech omluvených absencí. V průběhu semestru se v semináři píše 5 průběžných testů. V testech je celkem 64 otázek, za každou správnou odpověď je 1 bod. Pokud z průběžných testů získá student nejméně 49 bodů, je mu udělen zápočet bez povinnosti psát zápočtový test. Ostatní studenti píší zápočtový test. Studenti, kteří v zápočtovém týdnu nesplní podmínky zápočtového testu, mají možnost jej jedenkrát opakovat. Opakované termíny budou realizovány, při nesplnění podmínek do tohoto termínu nebude zápočet udělen. Získání zápočtu ze cvičení a seminářů je podmínkou registrace ke zkoušce z Lékařské chemie a k zápisu předmětu Biochemie v jarním semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BLKLC011s