BLKMB011p Molekulární a buněčná biologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
11. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Straková, Ph.D. (cvičící)
Jana Růžičková (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
Znalost středoškolské biologie (je možné dostudovat například z Přehledu středoškolské biologie Biologického ústavu LF MU: https://is.muni.cz/auth/do/med/el/overview/overview_CZ.qwarp)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- seznámení se s chemickým složením, strukturou a vlastnostmi hlavních buněčných komponent
- pochopení základních dějů v buňce; a pochopení principů patologie těchto dějů při nádorových a genetických onemocněních
- pochopení základních principů dědičnosti
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat složení, strukturu a funkce prokaryotických i eukaryotických buněk
- vysvětlit principy mezibuněčné komunikace a diferenciace buněk
- vysvětlit principy regulace a účel buněčného dělení (mitóza a meióza)
- vysvětlit základní principy dědičnosti a podstatu lidských genetických onemocnění, popsat základní metody genové diagnostiky
- vysvětlit principy nádorové transformace
Osnova
 • Přednášky:
 • Úvod. Biopolymery – proteiny a nukleové kyseliny. Cesta od genu k proteinu – exprese genetické informace. Replikace DNA
 • Principy komunikace buněk a buněčná diferenciace. Kmenové buňky a jejich využití v medicíně.
 • Mitóza. Meióza. Regulace buněčného dělení (buněčný cyklus) a apoptóza. Nádorová transformace buněk, rakovina.
 • Principy dědičnosti – mutace genů, chromozomové aberace.
 • Témata pro domácí samostudium:
 • Architektura a funkce eukaryotické buňky, cytoskelet.
 • Bakterie a viry.
Literatura
  doporučená literatura
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2004. xxvi, 630. ISBN 8090290620. info
 • CAMPBELL, Neil A. Biologie. Edited by Jane B. Reece. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006. xxxiv, 133. ISBN 8025111784. info
 • Přehled středoškolské biologie https://is.muni.cz/auth/do/med/el/overview/overview_CZ.qwarp
Výukové metody
přednášky formou blokové výuky, samostudium v rámci domácí přípravy
Metody hodnocení
Předmět je ukončen písemným zkouškovým testem s 60 otázkami (30 otázek s možností více správných odpovědí, kde se za nesprávnou odpověď body odečítají + 30 otázek, kde student volí odpověď ano/ne). K úspěšnému složení zkoušky je potřeba získat minimálně 30 bodů ze 60. U zkoušky je důležité porozumění jednotlivým tématům a souvislostem mezi nimi. Vyžadovány jsou znalosti diskutované na přednáškách a cvičeních, i znalosti témat zadaných pro samostudium. Více informací o organizaci předmětu a o zkoušce najdete v Interaktivní osnově předmětu:
https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2017/BLKMB011p/index.qwarp
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2017/BLKMB011p/index.qwarp
Veškeré užitečné informace najdete v interaktivní osnově předmětu (https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2017/BLKMB011p/index.qwarp). Pro pochopení témat vyžadovaných k úspěšnému absolvování předmětu vám mohou pomoci e-skripta "Přehled středoškolské biologie", kde je stručně a přehledně popsaná většina témat, kterými se budeme zabývat na přednáškách. Skripta můžete také využít při přípravě na zkoušku.(https://is.muni.cz/auth/do/med/el/overview/overview_CZ.qwarp).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BLKMB011p