BOEO0321 Ekonomie a vedení obchodu I

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mlada Košťálová (přednášející), doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (zástupce)
Garance
Ing. Mlada Košťálová
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BOMA0222c Matematika II - cv. && BOMA0222p Matematika II - před. && BOPE0221p Zákl. pedagogiky a edukace - p
BOMA0222c && BOMA0222p && BOPE0221p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu Ekonomie a vedení obchodu: zná základní teoretické a metodologické poznatky z oblasti makroekonomie a mikroekonomie, je schopen využít informace o podnikání ve vlastní podnikatelské činnosti, umí vést daňovou evidenci a operativní evidenci, dovede aplikovat poznatky z daňové problematiky v podnikání, je seznámen s problematikou veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení a poznatky dovede využít pro výstupy z těchto oblastí.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování předmětu Ekonomie a vedení obchodu:
- zná základní teoretické a metodologické poznatky z oblasti makroekonomie a mikroekonomie,
- je schopen využít informace o podnikání ve vlastní podnikatelské činnosti, umí vést daňovou evidenci a operativní evidenci,
- dovede aplikovat poznatky z daňové problematiky v podnikání,
- je seznámen s problematikou veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení a poznatky dovede využít pro výstupy z těchto oblastí.
Osnova
  • Ekonomická teorie a základní ekonomické pojmy ( výrobní faktory, nabídka, poptávka, hrubý národní produkt, hrubý domácí produkt, náklady, výnosy, kalkulace). Podnikání ( obchodní společnosti, podnikání podle živnostenského zákona a podle zvláštních předpisů, sdružování podnikatelů mimo obchodní společnosti). Majetek podnikatele ( rozdělení, oceňování, odpisování). Podnikatelský plán. Vztahy podnikatelských subjektů k peněžním ústavům ( založení běžného účtu, platební styk, úvěry a podmínky jejich poskytování
Literatura
  • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
  • SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007. 452 s. ISBN 9788024719924. info
Výukové metody
teoretická příprava, skupinový projekt, diskuse
Metody hodnocení
přednáška, zápočet
Informace učitele
Podmínky pro udělení zápočtu V průběhu semestru bude po ukončení vybraných tématických celků 3 x ověřováno zvládnutí probíraného učiva písemnou formou na příkladech. Pokud student získá z tohoto písemného ověřování minimálně 24 bodů z možných 30 bodů a odevzdá na konci semestru vypracovanou finanční analýzu k podnikatelskému záměru, bude mu udělen zápočet bez povinnosti psát zápočtový test. Jestliže student v průbéhu semestru požadavky nesplní, musí psát zápočtový test sestávající z 15 otázek a podmínkou pro udělení zápočtu je získání alespoň 12 bodů a odevzdání finanční analýzy pro podnikatelský záměr. Pro opravný zápočet bude vypsán termín v průběhu 1. týdne zkouškového období. Ing. Mlada Košťálová
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/BOEO0321