BOEO0321 Ekonomie a vedení obchodu I

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Ing. Hana Pospíšková (přednášející), doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D. (zástupce)
Garance
Ing. Hana Pospíšková
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BOMA0222c Matematika II - cv. && BOMA0222p Matematika II - před. && BOPE0221p Zákl. pedagogiky a edukace - p
BOMA0222c && BOMA0222p && BOPE0221p
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu Ekonomie a vedení obchodu: zná základní teoretické a metodologické poznatky z oblasti makroekonomie a mikroekonomie, je schopen využít informace o podnikání ve vlastní podnikatelské činnosti, umí vést daňovou evidenci a účetnictví, dovede aplikovat poznatky z daňové problematiky v podnikání, je seznámen s problematikou veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení a poznatky dovede využít pro výstupy z těchto oblastí.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování předmětu Ekonomie a vedení obchodu:
- zná základní teoretické a metodologické poznatky z oblasti makroekonomie a mikroekonomie,
- je schopen využít informace o podnikání ve vlastní podnikatelské činnosti, umí vést daňovou evidenci a účetnictví,
- dovede aplikovat poznatky z daňové problematiky v podnikání,
- je seznámen s problematikou veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení a poznatky dovede využít pro výstupy z těchto oblastí.
Osnova
  • Mikroekonomie a základní ekonomické pojmy (nabídka, poptávka, rovnovážná cena trhu, náklady, výnosy, hospodářský výsledek). Podnikání (obchodní společnosti, podnikání podle živnostenského zákona a podle zvláštních předpisů), podnikatelský plán, podnikové činnosti. Majetek podnikatele (rozvaha, rozdělení, oceňování, odpisování, inventarizace, účetní osnova pro podnikatele, základy účtování a jejich souvislosti).
Literatura
  • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
  • Zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • SYNEK, Miloslav. Manažerská ekonomika. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2007. 452 s. ISBN 9788024719924. info
Výukové metody
teoretická příprava, skupinový projekt, diskuse
Metody hodnocení
přednáška, zápočet
Informace učitele
Podmínky pro udělení zápočtu: Zápočet bude udělen na základě 80% úspěšnosti testu. Pro opravný zápočet bude vypsán termín v průběhu 1. týdne zkouškového období. Ing. Hana Pospíšková
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.