BOPE0221p Základy pedagogiky a edukace, statistika a metodologie vědeckého výzkumu - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Jana Sokolová Šidlová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Pavel Beneš, Ph.D.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 4. 3. 10:50–14:10 KOM 200, Čt 18. 3. 10:50–14:10 KOM 200, Čt 1. 4. 10:50–14:10 KOM 200, Čt 15. 4. 10:50–14:10 KOM 200, Čt 29. 4. 10:50–14:10 KOM 200, Čt 13. 5. 10:50–14:10 KOM 200, Čt 27. 5. 10:50–14:10 KOM 200, Čt 10. 6. 10:50–14:10 KOM 200
Předpoklady
BOMA0121c Matematika I-cvič.
BOMA0121c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen využít metody moderní pedagogiky v systémových souvislostech výchovných a edukačně vzdělávacích jevů. Důraz je kladen na interaktivní a komunikační aspekty edukace klientů zdravotnických zařízení se zřetelem na optické, optometrické a oftalmologické pracoviště tak, aby byly maximálně naplněny podmínky pro splnění účelů prevence i léčby. Student se učí vidět pedagogické, didaktické principy v souvislostech a aplikovat je v praxi na základě pravidel verbální i nonverbální komunikace. Dále student získá základní orientaci v problematice metodologie vědy, kvantitativním a kvalitativním výzkumu. Naučí se základním technikám, které slouží ke sběru a následnému vyhodnocování statistických dat. Také se naučí přistupovat k elektronickým zdrojům a správně tyto i jiné zdroje citovat. Poznatky z tohoto kurzu student využije při tvorbě své závěrečné práce.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- využít metody moderní pedagogiky v systémových souvislostech výchovných a edukačně vzdělávacích jevů.
Osnova
 • 1. Metodologie pedagogiky 2. Biologické a sociální faktory v rozvoji osobnosti 3. Vliv společnosti na výchovu 4. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 5. Metody, podmínky a evaluace výsledků vzdělávání 6. Základní komunikační principy 7. Edukace klienta zdravotnického zařízení 8. Základy metodologie vědy 9. Výzkum a druhy výzkumu 10. Výzkumné fáze u kvantitativního a kvalitativního výzkumu 11. Techniky sběru dat v kvantitativním a kvalitativním výzkumu 12. Zpracování statistických dat 13. Přístup k elektronickým informačním zdrojům 14. Publikační a citační etika
Literatura
 • Kuchynková, Zdeňka. Medicína založená na důkazech. In. Kuchynka, Pavel. Oční lékařství: Praha: Grada 2007
 • KRATOCHVÍL, Jiří a Petr SEJK. Získávání a zpracování vědeckých informací : pracovní sešit. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 81 s. ISBN 978-80-210-5535-3. info
 • GERYLOVOVÁ, Anna. Úvod do statistiky :text pro semináře. Edited by Jan Holčík. 3. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 31 s. ISBN 9788021042230. info
 • BÁRTLOVÁ, Sylva, Petr SADÍLEK a Valérie TÓTHOVÁ. Výzkum a ošetřovatelství. Vydání druhé, přepracova. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 185 stran. ISBN 9788070134672. info
 • ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Základy pedagogiky. Vyd. 1. Praha: VŠCHT, 2005. 290 s. ISBN 8070805730. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Úvod do školní didaktiky. Brno: MSD s.r.o. Brno, 2003. 98 s. škola v praxi, svazek 2. ISBN 80-86633-04-7. info
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 2., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2002. 481 s. ISBN 80-7178-631-4. info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1998. 328 s. ISBN 80-7178-252-1. info
 • MAŇÁK, Josef. Alternativní metody a postupy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 89 s. ISBN 8021015497. info
Výukové metody
teoretická příprava formou přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů a využitím distančních materiálů v elektronické podobě
Metody hodnocení
vícevýběrový test (85%)
Informace učitele
Požadavky ukončení předmětu jsou studentům sděleny v prvním vyučovacím bloku včetně bibliografického přehledu. Zkouška má podobu testu z přehledu učiva, požadovaná minimální 85% úspěšnost.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BOPE0221p