BOPE0221p Základy pedagogiky a edukace, statistika a metodologie vědeckého výzkumu - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Sylvie Petrová (přednášející)
Mgr. Jana Sokolová Šidlová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (přednášející)
Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc.
Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Katedra optometrie a ortoptiky - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
každý sudý pátek 11:00–14:50 KOM 200
Předpoklady
BOMA0121c Matematika I-cvič.
BOMA0121c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen využít metody moderní pedagogiky v systémových souvislostech výchovných a edukačně vzdělávacích jevů. Důraz je kladen na interaktivní a komunikační aspekty edukace klientů zdravotnických zařízení se zřetelem na optické, optometrické a oftalmologické pracoviště tak, aby byly maximálně naplněny podmínky pro splnění účelů prevence i léčby. Student se učí vidět pedagogické, didaktické principy v souvislostech a aplikovat je v praxi na základě pravidel verbální i nonverbální komunikace. Dále student získá základní orientaci v problematice metodologie vědy, kvantitativním a kvalitativním výzkumu. Naučí se základním technikám, které slouží ke sběru a následnému vyhodnocování statistických dat. Také se naučí přistupovat k elektronickým zdrojům a správně tyto i jiné zdroje citovat. Poznatky z tohoto kurzu student využije při tvorbě své závěrečné práce.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- využít metody moderní pedagogiky v systémových souvislostech výchovných a edukačně vzdělávacích jevů.
Osnova
 • 1. Metodologie pedagogiky 2. Biologické a sociální faktory v rozvoji osobnosti 3. Vliv společnosti na výchovu 4. Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 5. Metody, podmínky a evaluace výsledků vzdělávání 6. Základní komunikační principy 7. Edukace klienta zdravotnického zařízení 8. Základy metodologie vědy 9. Výzkum a druhy výzkumu 10. Výzkumné fáze u kvantitativního a kvalitativního výzkumu 11. Techniky sběru dat v kvantitativním a kvalitativním výzkumu 12. Zpracování statistických dat 13. Přístup k elektronickým informačním zdrojům 14. Publikační a citační etika
Literatura
 • Kuchynková, Zdeňka. Medicína založená na důkazech. In. Kuchynka, Pavel. Oční lékařství: Praha: Grada 2007
 • KRATOCHVÍL, Jiří a Petr SEJK. Získávání a zpracování vědeckých informací : pracovní sešit. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 81 s. ISBN 978-80-210-5535-3. info
 • GERYLOVOVÁ, Anna. Úvod do statistiky :text pro semináře. Edited by Jan Holčík. 3. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 31 s. ISBN 9788021042230. info
 • BÁRTLOVÁ, Sylva, Petr SADÍLEK a Valérie TÓTHOVÁ. Výzkum a ošetřovatelství. Vydání druhé, přepracova. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 185 stran. ISBN 9788070134672. info
 • ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Základy pedagogiky. Vyd. 1. Praha: VŠCHT, 2005. 290 s. ISBN 8070805730. info
 • ŠIMONÍK, Oldřich. Úvod do školní didaktiky. Brno: MSD s.r.o. Brno, 2003. 98 s. škola v praxi, svazek 2. ISBN 80-86633-04-7. info
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 2., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2002. 481 s. ISBN 80-7178-631-4. info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1998. 328 s. ISBN 80-7178-252-1. info
 • MAŇÁK, Josef. Alternativní metody a postupy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1997. 89 s. ISBN 8021015497. info
Výukové metody
teoretická příprava formou přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů a využitím distančních materiálů v elektronické podobě
Metody hodnocení
vícevýběrový test (85%)
Informace učitele
Požadavky ukončení předmětu jsou studentům sděleny v prvním vyučovacím bloku včetně bibliografického přehledu. Zkouška má podobu testu z přehledu učiva, požadovaná minimální 85% úspěšnost.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BOPE0221p