BPDV011c Dovednosti v porodní asistenci - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/6/0. 84. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lenka Veselá (cvičící)
Garance
Mgr. Lenka Veselá
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
Předmět je vyučován v prvním semestru, proto se nepředpokládají žádné vědomosti a znalosti.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko praktický předmět s převahou praktických činností. Cvičení probíhá v odborných učebnách. Cílem je získat vědomosti a dovednosti k realizaci ošetřovatelských činností v souvislosti s holistickým přístupem k ženě, akceptování práv a dodržování všech pravidel ochrany a bezpečnosti při práci. Cíle předmětu – studentky budou schopny: - aplikovat získané vědomosti a dovednosti nejprve v laboratorních podmínkách, následně v podmínkách klinické praxe; - dodržovat při práci zásady BOZP a PO; - respektovat a dodržovat standardy ošetřovatelské praxe pro jednotlivé diagnosticko-terapeutické postupy;
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- poskytnout základní ošetřovatelskou péči o klienta v domácím i ústavním prostředí
- provádět činnosti podle platných hygienicko-epidemiologických zásad
- zajistit péči o klienta při diagnostických činnostech
- aplikovat všechny formy léků
- pečovat o klienta v perioperačním období.
Osnova
  • Obsah cvičení: Péče o prostředí klientky, ošetřovací jednotka a její vybavení, klasifikace základních ošetřovacích jednotek. Péče o nemocniční lůžko, pomocná zařízení lůžka. Vyšetřovací a léčebné polohy. Prevence nozokomiálních nákaz, bariérový systém ošetřovatelské péče, dezinfekce, sterilizace. Zdravotnické prostředky, rozdělení, druhy. Péče o hygienu dětí a dospělých. Ošetření klienta s proleženinami, opruzeninami, prevence. Sledování fyziologických funkcí. Péče o výživu dětí a dospělých. Povinnosti porodní asistentky při vyprazdňování moče a stolice u dětí a dospělých. Mobilita pacienta/klienta, zajištění tělesné a duševní aktivity, koncept bazální stimulace. Příjem, překlad, propuštění klientky, vizita. Péče o tělo zemřelého. Perorální aplikace léků. Místní aplikace léků. Oxygenoterapie. Parenterální aplikace léků. Infuzní terapie. Transfuze. Odběr biologického materiálu. Chirurgické ošetřovatelské postupy. Péče o rány, management ošetřovaní ran. Péče o klienta se stomií, management ošetřování stomií.
Literatura
    doporučená literatura
  • MIKŠOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 8024714426. info
  • ŠAMÁNKOVÁ, Marie. Základy ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006. 353 s. ISBN 8024610914. info
Výukové metody
Audiovizuální prezentace, demonstrace, diskuze, práce ve skupině – laboratorní nácvik dovedností.
Metody hodnocení
Ukončení: Zkouška 70% úspěšnost u průběžných písemných testů (test za každý vyučovaný celek), ústní a praktická zkouška z vylosovaného tématu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/BPDV011c