BSOD0242 Odborná ošetřovatelská praxe II

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/23/0. 346. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková (cvičící)
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BSOD0141 Odborná oš.praxe I && BSPC011 Ošetř. proces a potřeby člov.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Odborná ošetřovatelská praxe II je praktický předmět, který integruje poznatky z teorie a praxe ošetřovatelství, základních vědních disciplín, přírodních, sociálních a behaviorálních věd. Předmět poskytuje upevnění a prohloubení odborných ošetřovatelských znalostí a dovedností. Obsahem předmětu je samostatná praktická činnost na klinických pracovištích zdravotnických zařízení. Cílem předmětu je: - nácvik, osvojení a upevnění odborných činností realizací ošetřovatelského procesu v přirozených podmínkách zdravotnické praxe, - realizace individuální ošetřovatelské péče na základě poznání bio-psycho-sociálních a spirituálních potřeb pacienta, - stanovení ošetřovatelských diagnóz vycházejících z taxonomie NANDA, cílů a plánů ošetřovatelské péče, realizace a zhodnocení ošetřovatelské péče, - formování profesionálních vlastností Všeobecné sestry, - aplikace teoretických vědomostí na řešení konkrétních situací zdravotnické praxe, - realizace tvůrčího přístupu k řešení problémů ve zdravotnické praxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
zvládat provoz ošetřovací jednotky, harmonogramem práce, způsob vedení zdravotnické a ošetřovatelské dokumentace;
využívat ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentaci a zaznamenávat změny stavu nemocných a provedené činnosti dle kompetencí studenta;
podílet se na komplexní péči o nemocné ve spolupráci s ostatními zdravotnickými pracovníky;
komunikovat v rámci multidisciplinárního týmu;
aplikovat ošetřovatelský proces;
upevnit si správné techniky měření a hodnocení vitálních funkcí,
osvojit si a postupně upevnit zásady a postupy při podávání léků per os, do oka, ucha, nosu, na kůži, per rectum;
vyjmenovat zásady, připravit pomůcky a správně aplikavat kyslík a inhalaci;
definovat zásady a postupy při odběru materiálu na jednotlivá mikrobiologické vyšetření (sputum, výtěr, hemokultura), tyto odběry správně provést;
popsat zásady odběru kapilární, venózní a arteriální krve, připravit pomůcky k těmto výkonům a správným způsobem tyto odběry provést;
definovat zásady a odlišnosti ve způsobu aplikace i.d., s.c. a i.m injekcí pacientovi, určit vhodná místa pro aplikaci, správně připravit pomůcky, správným způsobem injekce aplikovat, včetně záznamu do dokumentace;
vyjmenovat a správně připravit pomůcky k i.v aplikaci a k podání infuze, popsat účinky a zásady při podání těchto léčiv, správně připravit a podat i.v. injekce a infuze, včetně záznamu do dokumentace;
připravit pomůcky a asistovat při přikládání imobilizačních obvazů, zevních fixátorů, ortéz, sádry;
pečovat o převazový vozík, znát jednotlivé pomůcky, asistovat a umět správně provést septický a aseptický převaz.
Osnova
 • Odborná ošetřovatelská praxe II je orientována na oblast sekundární zdravotní péče. Studenti se seznámí se strukturou nemocničních služeb a klinických pracovišť a naučí se ošetřovatelským činnostem a dovednostem. Prostřednictvím ošetřovatelského se procesu se studenti naučí zhodnotit prostředí (materiální a personální), zhodnotit potřeby jedince a provádět ošetřovatelské činnosti. Klinická pracoviště: Fakultní nemocnice Brno-Bohunice: Interní kardiologická klinika, Neurologická klinika, Interní gastroenterologická klinika, Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství, Klinika infekčních chorob.
Literatura
  doporučená literatura
 • TRACHTOVÁ, Eva, Gabriela TREJTNAROVÁ a Dagmar MASTILIAKOVÁ. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Vyd. 3., nezměn. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. 185 s. ISBN 9788070135532. info
 • odborné časpoisy SESTRA, FLORENCE, DIAGNÓZA V OŠETŘOVATELSTVÍ
 • Ošetřovatelské diagnózy : definice a klasifikace 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru, Translated by Pavla Kudlová. 10. vydání, 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. 439 stran. ISBN 9788024754123. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata, Petra SEDLÁŘOVÁ, Vlasta WIRTHOVÁ, Iva OTRADOVCOVÁ a Lucie KUBÁTOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III : speciální část. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 303 stran. ISBN 9788024734217. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II : speciální část. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 272 s. ISBN 9788024734200. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I : obecná část. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 228 s. ISBN 9788024734194. info
 • Výkladový ošetřovatelský slovník. Translated by Veronika Di Cara - Helena Vidovičová. První české vydání. Praha: Grada Publishing, 2008. 568 stran. ISBN 9788024722405. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka, Marie FROŇKOVÁ a Marie ZAJÍČKOVÁ. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualizované a doplněné. Praha: Grada, 2006. 171 stran. ISBN 8024714434. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 8024714426. info
 • KRIŠKOVÁ, Anna. Ošetrovateľské techniky : metodika sesterských činností : učebnica pre lekárske fakulty. 2., preprac. a dopl. vyd. Martin: Osveta, 2006. 779 s. ISBN 8080632022. info
 • MAREČKOVÁ, Jana. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 264 s. ISBN 8024713993. info
 • KOZIEROVÁ, B., G. ERBOVÁ a R. OLIVIEROVÁ. Ošetrovatelstvo I. a II. díl. Martin: Osveta, 1995. info
Výukové metody
klinické stáže
Metody hodnocení
Podmínky ukončení předmětu: - 100% účast ve výuce - plnění pokynů vyučujících - vypracování seminární práce - úspěšné absolvování praktické zkoušky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.