BSPC011 Ošetřovatelský proces a potřeby člověka

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/3/0. 45. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková (přednášející)
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková (cvičící)
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Soldánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BSPC011/01: Po 11:00–13:30 N03016/216a
BSPC011/02: Po 11:00–13:30 N03013/213
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou identifikovány v rovině kognitivní, psychomotorické i postojové. Studenti budou schopni: zvládnout odbornou terminologii (ošetřovatelský proces a potřeby člověka), poskytovat základní ošetřovatelskou péči osobám s poruchou zdraví (v oblasti dopomoci při pohybu, příjmu potravy a vylučování). Studenti si osvojí základní postupy měření a hodnocení vitálních funkcí, budou schopni využívat základní terminologický odborný lexikon ve vztahu k poskytování ošetřovatelské péče, budou se umět orientovat v odborné literatuře, budou schopni identifikovat problémy nemocného a na jejich základě formulovat ošetřovatelskou diagnózu (zvládat orientaci v problematice ošetřovatelského procesu), budou schopni definovat požadavky na účelnou a holistickou ošetřovatelskou péči. Předmět Ošetřovatelský proces a potřeby člověka patří mezi teoreticko–praktické předměty s převahou nácviku praktických činností a získávání základních ošetřovatelských dovedností. Předmět navazuje na poznatky odborných předmětů, zejména ošetřovatelství a preklinických medicínských disciplín. Výuka probíhá v odborných učebnách, které simulují podmínky klinického pracoviště. Posluchači dodržují pravidla ochrany zdraví a bezpečnosti při práci a jsou vedeni k akceptování práv nemocných v duchu holistického pojetí ošetřovatelství a k rozvoji komunikačních dovedností. Ve výuce jsou respektovány obecně závazné normy ošetřovatelských postupů a využívány nejnovější poznatky v oboru. Získané vědomosti a dovednosti studenti aplikují v klinické praxi při výuce odborné ošetřovatelské praxe.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
orientovat se v odborné literatuře
používat odbornou terminologii
definovat ošetřovatelský proces a jeho jednotlivé fáze
definovat NANDA taxonomii a orientovat se v ošetřovatelské diagnostice
popsat potřeby nemocného
poskytovat ošetřovatelskou péči v oblastech sebepéče (hygiena, vyprazdňování, stravování, oblékání)
poskytovat ošetřovatelskou péči v dalších oblastech péče (tělesná aktivita, bolest, spánek)
správně manipulovat s částečně soběstačným a nesoběstačným nemocným
změřit a zhodnotit vitální funkce
odebrat biologický materiál.
Osnova
 • Potřeby a ošetřovatelský proces – teoretická východiska a ošetřovatelské modely v základním přehledu.
 • Potřeby lidského jedince a jejich hierarchie.
 • Ošetřovatelský proces: vymezení, teoretický základ a fáze procesu, anamnéza, posouzení jedince, sběr dat, ošetřovatelská diagnostika, NANDA taxonomie II, plánování ošetřovatelských intervencí – NIC – Nursing intervention classification, realizace ošetřovatelských intervencí – NIC – Nursing intervention classification, hodnocení dosažených cílů péče a komplexu ošetřovatelského procesu.
 • Ošetřovatelský proces při zajišťování potřeb člověka ve zdraví a nemoci.
 • Ošetřovatelský proces při zajištění potřeby tělesné aktivity ve zdraví a nemoci – potřeby sebepéče a soběstačnosti (potřeba odpočinku).
 • Ošetřovatelský proces při zajištění potřeby hygienické péče ve zdraví a v nemoci.
 • Ošetřovatelský proces při zajištění potřeby výživy a hydratace ve zdraví a v nemoci.
 • Ošetřovatelský proces při zajištění potřeby péče o vyprazdňování moče a stolice ve zdraví a nemoci.
 • Ošetřovatelský proces při zajištění potřeby spánku.
 • Ošetřovatelský proces při zajištění potřeby být bez bolesti.
 • Ošetřovatelský proces v péči o vitální funkce (včetně hodnocení a měření).
Literatura
  povinná literatura
 • POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ, Andrea MENŠÍKOVÁ a Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2., doplněné a přepracova. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 128 stran. ISBN 9788021092976. info
 • BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9313-3. URL URL URL URL info
 • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu : učební texty pro vyšší zdravotnické školy, bakalářské a magisterské studium, specializační studium sester. Čtvrté rozšířené vydá. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2018. 261 stran. ISBN 9788070135907. info
 • POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ a Nikola SIKOROVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2. díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 171 s. ISBN 978-80-210-7415-6. info
  doporučená literatura
 • Ošetřovatelské diagnózy : definice a klasifikace 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru, Translated by Pavla Kudlová. 10. vydání, 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. 439 stran. ISBN 9788024754123. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata, Petra SEDLÁŘOVÁ, Vlasta WIRTHOVÁ, Iva OTRADOVCOVÁ a Lucie KUBÁTOVÁ. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné III : speciální část. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 303 stran. ISBN 9788024734217. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II : speciální část. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 272 s. ISBN 9788024734200. info
 • VYTEJČKOVÁ, Renata. Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné I : obecná část. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 228 s. ISBN 9788024734194. info
 • Výkladový ošetřovatelský slovník. Translated by Veronika Di Cara - Helena Vidovičová. První české vydání. Praha: Grada Publishing, 2008. 568 stran. ISBN 9788024722405. info
 • MIKŠOVÁ, Zdeňka, Marie FROŇKOVÁ a Marie ZAJÍČKOVÁ. Kapitoly z ošetřovatelské péče. Aktualizované a doplněné. Praha: Grada, 2006. 171 stran. ISBN 8024714434. info
 • KRIŠKOVÁ, Anna. Ošetrovateľské techniky : metodika sesterských činností : učebnica pre lekárske fakulty. 2., preprac. a dopl. vyd. Martin: Osveta, 2006. 779 s. ISBN 8080632022. info
 • KOZIEROVÁ, B., G. ERBOVÁ a R. OLIVIEROVÁ. Ošetrovatelstvo I. a II. díl. Martin: Osveta, 1995. info
Výukové metody
přednášky
skupinová práce (metody k podpoře kritického myšlení, participativní a heuristické metody)
skupinové diskuse
cvičení
demonstrování a procvičení modelových situací
skupinové projekty - EBN (evidence based nursing)
e-learningová podpora výuky
Metody hodnocení
Zápočet.
Podmínky zápočtu: Aktivní participace na výuce (řádně omluvená absence maximálně 2krát za semestr).
Prokázání teoretických znalostí průběžným písemným testováním (udělení zápočtu za minimálně 75% úspěšnost testů).
Ústní a praktická zkouška v následujícím výukovém období (v jarním semestru).
Navazující předměty
Informace učitele
Studenti, zaregistrováni v tomto předmětu mají možnost využívat e-learningovou podporu výuky.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BSPC011