BVOT011c Odborná terminologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2009
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Soňa Hudíková, Ph.D. (cvičící), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (zástupce)
Mgr. Jana Mikulová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Okáčová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marta Šimečková, Ph.D. (cvičící), doc. PhDr. Elena Marečková, CSc. (zástupce)
Mgr. Jarmila Šafránková (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Elena Marečková, CSc.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BVOT011c/01: St 9:20–11:00 S115
BVOT011c/02: St 9:20–11:00 KOM S117
Předpoklady
Základní znalosti latinského jazyka usnadní studium předmětu a lze je považovat za užitečnou součást vzdělanostního vybavení studenta při vstupu na fakultu, i když nejsou obligatorním předpokladem osvojování učiva v úvodní fázi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obecná charakteristika předmětu: Lékařská latina má povahu přípravného předmětu, jehož smyslem je usnadnit studentům základní orientaci v odborném jazyce. Koncepce výuky vymezuje tři hlavní úlohy: zprostředkovat elementární odborný slovník, v němž dominují substantiva a adjektiva, poskytnout poučení o pravidelné jmenné flexi a uvést do nauky o slovotvorbě v odborné rovině. K tomu přistupuje informativní pohled na vybraná témata z teorie a historie lékařské terminologie.
Výstupy z učení: Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
reprodukovat zpaměti gramatická pravidla používaná v latinské lékařské terminologii;
překládat odborné výrazy ze studované specializace;
používat základní latinskou lékařskou terminologii a rozumět jí;
určit sémantickou strukturu vybraných anatomických a klinických termínů;
vytvářet odvozená slova pomocí vybraných slovotvorných prostředků;
vysvětlit syntaktickou stavbu víceslovných termínů.
Osnova
 • LÉKAŘSKÁ LATINA - cvičení. Rozpis výuky.
 • 1. týden: Úvod do studia předmětu: význam a obsah kursu, metodické pokyny, studijní literatura. Latinská abeceda a výslovnost. Základní jmenné kategorie a jejich specifika v medicínské terminologii. Latinská a řecká substantiva I. deklinace, adjektiva I. deklinace.
 • 2. týden: Skladební vztahy mezi členy víceslovných termínů, slovosled. Latinská a řecká substantiva II. deklinace, adjektiva II. deklinace.
 • 3. týden: Latinská substantiva III. deklinace. Poznámky k  anatomickému názvosloví.
 • 4. týden: Řecká substantiva III. deklinace. Poznámky ke klinické terminologii.
 • 5. týden: Adjektiva III. deklinace (typ trojvýchodný, dvojvýchodný, jednovýchodný).
 • 6. týden: Latinská substantiva IV. a V. deklinace. Hlavní postavy antického lékařství.
 • 7. týden: Stupňování adjektiv (pravidelné, nepravidelné, neúplné).
 • 8. týden: Číslovky: základní, řadové, číselná násobná příslovce; vyjádření počítaného předmětu.
 • 9. týden: Slovesa (1): infinitiv, imperativ, konjunktiv prézentu pasiva. Jak rozumět receptu.
 • 10. týden: Slovesa (2): participium prézentu aktiva a perfekta pasiva. Remedia.
 • 11. týden: Slovotvorba (1) - základní zákonitosti derivace. Produktivní latinské prefixy.
 • 12. týden: Produktivní řecké prefixy. Synonymie a antonymie předpon.
 • 13. týden: Produktivní latinské a řecké sufixy. Polysémie přípon.
 • 14. týden: Slovotvorba (2) - základní pravidla kompozice. Nejužívanější latinské a řecké komponenty.
 • 15. týden: Požadavky ke zkoušce. Klauzurní test.
Literatura
 • MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 2. dotisk 5., nezm. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 187 s. ISBN 978-80-210-4072-4. info
 • KÁBRT, Jan a Jan KÁBRT JR. Lexicon medicum. Druhé, dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2004. 1136 s. ISBN 80-7262-235-8. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:BVOT011c!
Výukové metody
přednášky, překlad a gramatická cvičení, drilovací cvičení, domácí příprava
Metody hodnocení
Předpokladem připuštění ke zkoušce (zk) je úspěšné absolvování klauzurního testu se zaměřením na skloňování a slovotvorbu. Samotná zkouška probíhá písemnou i ústní formou: na písemné vypracování zadaných úkolů navazuje krátký pohovor. Student má prokázat znalost probraných jazykových prostředků, jevů a pravidel nezbytných pro základní orientaci v řecko-latinské lékařské terminologii zvláště v kontextu studovaného oboru.
Navazující předměty
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na nástěnkách Centra jazykového vzdělávaní MU, oddělení na LF.
Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště (Komenského nám. 2), tel. 549498170; možná je také komunikace prostřednictvím internetu.
For up-to-date information on the course, office hours, etc., see the notice boards of the Language Centre, Faculty of Medicine, Masaryk University.
Contact person: secretary of the Language Centre (Komenského Square) – phone: 549498170.
All lecturers can also be contacted via e-mail.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.