BVVP0321p Výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 0 kr. Doporučované ukončení: -. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (přednášející)
Mgr. Kamila Jančeková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Tomáš Pruša (přednášející)
Mgr. Veronika Suchodolová (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (cvičící)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 11:00–12:40 A21/112
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Přednášky: Předmět je zaměřen na problematiku výživy populace a populačních skupin zdravých jedinců (s ohledem na specifika těhotných žen, dětí a adolescentů, seniorů), výživu ve sportu, alternativní způsoby stravování a výživové poradenství. Dále je zaměřen na vztah výživy a zdraví, výživy v etiologii a prevenci neinfekčních nemocí s hromadným výskytem, zahrnuje rovněž nutriční epidemiologii a problematiku ochrany spotřebitele. Například seznámit studenty se základními poznatky legislativy na úseku ochrany spotřebitele v EU a ČR a s fungováním systémů rychlé výstrahy jak celosvětovými, tak se systémy EU. Dále seznámit s fungováním státního dozoru jak preventivního, tak běžného na úseku ochrany veřejného zdraví. Obsahuje témata zaměřená na aktivní přístup člověka k ochraně vlastního zdraví i svého okolí.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
- podporovat výběr vhodných potravin, definovat úlohu výživy a zdraví na komunitní úrovni (škola, regionální politika, rizikové skupiny obyvatelstva),
- využít deskriptivních a analytických studií k výzkumu vztahu mezi výživou a zdravím,
- vytvořit preventivní programy a hrát aktivní úlohu při výchově ke zdraví.
Osnova
 • Kulturní, sociální, psychologické a ekonomické vlivy,faktory ovlivňující stravovací zvyklosti. Nutriční epidemiologie - epidemiologické metody. Metody zjišťování výživové spotřeby na individuální úrovni a na úrovni populací. Metody zjišťování výživového stavu - 24-hod. recall, WHO skóre, metoda výživových zvyklostí (FFQ), výživová anamnéza,globální spotřeba, nutriční software. Hodnocení výživového stavu - antropometrické, biochemické metody. Výživová politika na celosvětové, evropské a národní úrovni, organizace, cíle, nástroje, včetně sledování a hodnocení výživové spotřeby a definice výživových doporučení. Výživová doporučení pro obyvatelstvo a výživové doporučené dávky. Vývoj spotřeby potravin. Výživové chování, chuťové a potravinové preference. Výživa zdravých jedinců různých věkových skupin Výživa kojenců a batolat. Výživa děti. Výživa adolescentů – fyziologické změny a s nimi související nutriční požadavky. Specifika věku a z něj plynoucí nutriční rizika. Výživa těhotných a kojících žen. Výživa ve stáří. Výživa sportovců, pohyb v primární péči. Problematika alkoholu ve výživě – působení alkoholu v organismu, hranice mezi přijatelnou a nadměrnou konzumací. Nutriční rizika alkoholismu. Nutriční problematika rómské populace, toxikomanů a bezdomovců - výživový stav, stravovací návyky. Možnosti intervence. Výživa v krizových situacích (válka, přírodní katastrofa, hladomor aj.) Alternativní směry ve výživě.
Literatura
  doporučená literatura
 • Krause's food & the nutrition care process. Edited by L. Kathleen Mahan - Janice L. Raymond. 14th edition. St. Louis, Missouri: Elsevier, 2017. xvii, 1134. ISBN 9780323340755. info
 • LEE, Robert D. a David C. NIEMAN. Nutritional assessment. Sixth edition. New York, N.Y.: McGraw-Hill Education, 2013. xii, 500. ISBN 9780078021336. info
 • Referenční hodnoty pro příjem živin. V ČR 1. vyd. Praha: Společnost pro výživu, 2011. 192 s. ISBN 9788025469873. info
 • Life cycle nutrition : an evidence-based approach. Edited by Sari Edelstein - Judith Sharlin. Sudbury, Mass.: Jones and Bartlett Publishers, 2009. xxv, 532. ISBN 9780763738105. info
  neurčeno
 • KOLLÁROVÁ, Helena, Dagmar HORÁKOVÁ a Kateřina AZEEM. Základy epidemiologické metodologie. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 60 stran. ISBN 9788024441016. info
 • Výživa ve sportu : příručka pro sportovní medicínu. Edited by Ron J. Maughan - Louise Burke, Translated by Zuzana Zafarová. 1. české vyd. Praha: Galén, 2006. 311 s. ISBN 8072623184. info
 • KRCH, František David. Poruchy příjmu potravy. 2., aktual. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2005. 255 s. ISBN 802470840X. info
 • KUDLOVÁ, Eva a Anna MYDLILOVÁ. Výživové poradenství u dětí do dvou let. Vyd. 1. Praha: Grada, 2005. 148 s. ISBN 8024710390. info
 • MÜLLEROVÁ, Dana. Výživa těhotných a kojících žen. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2004. 119 s. ISBN 8020410236. info
 • HAINER, Vojtěch. Základy klinické obezitologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 356 s. ISBN 8024702339. info
 • NEVORAL, Jiří. Výživa v dětském věku. Vydání první. Jinočany: H & H, 2003. 434 stran. ISBN 8086022935. info
 • KLEINWÄCHTEROVÁ, Hana a Zuzana BRÁZDOVÁ. Výživový stav člověka a způsoby jeho zjišťování. Vyd. 2., přeprac. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 2001. 102 s. ISBN 8070133368. info
 • Společné stravování. Edited by Stanislav Gajdůšek - Jana Dostálová - Pavel Otoupal. 1. vyd. Brno: Mendlova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 1999. 113 s. ISBN 8071573957. info
 • OSHAUG, Arne. Plánování a management práce v komunitní výživě : manuál pro pracovníky v komunitní výživě : Targets for health for all (Orig.). Translated by Zuzana Brázdová - Dagmar Schneiderová. [1. vyd.]. [S.l.]: [s.n.], 1992. 85 s. info
Výukové metody
Jako forma výuky jsou užívány přednášky.
Metody hodnocení
testy, projekt, kritické čtení, zápočet
Navazující předměty
Informace učitele
nelze navštěvovat přednášky, pokud nejsou splněny prerekvizity pro cvičení předmětu
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/BVVP0321p