BVBC0221p Biochemie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
Bc. Ivana Ševčíková (pomocník)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (náhr. zkoušející)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (náhr. zkoušející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
BVLC011s Lék.chemie-seminář && BVLC011c Lékařská chemie -c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu Biochemie je poskytnout znalosti o základních metabolických pochodech a drahách probíhajících na buněčné úrovni. Porozumění těmto procesům je základem pro pochopení metabolismu na tkáňové a orgánové úrovni, které je studováno v navazujícím předmětu Biochemie výživy.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- porozumět významu a funkci enzymů, faktorům ovlivňujícím enzymové reakce
- popsat základní katabolické i anabolické dráhy buněčného metabolismu sacharidů, lipidů a proteinů
- rozumět principům získávání, využívání a ukládání energie pochody uskutečňovanými na buněčné úrovni
- popsat složení a vlastnosti buněčných membrán a transportní procesy na membránách
- popsat základní kroky syntézi proteinů včetně posttranslačních úprav
- popsat funkci hemoglobinu při transportu kyslíku a udržování acidobazické rovnováhy
Osnova
 • Enzymy - charakteristické rysy biokatalýzy, struktura a její vztah k funkci, názvy a třídy enzymů. Kinetika enzymových reakcí. Stanovení katalytické aktivity enzymů, ovlivnění katalytické aktivity. Inhibice enzymů.
 • Kofaktory enzymů - přehled struktur a funkce, vztah k vitaminům. Obecné principy metabolismu. Biologické oxidace, makroergní sloučeniny.
 • Vzájemné vztahy přeměny živin. Citrátový cyklus. Dýchací řetězec. Oxidační fosforylace. Reaktivní formy kyslíku, antioxidanty.
 • Trávení sacharidů. Úvod do metabolismu sacharidů. Glykolýza.
 • Glukoneogeneze. Syntéza a odbourávání glykogenu.
 • Pentosový cyklus. Metabolismus fruktosy a galaktosy. Vzájemné přeměny sacharidů v buňce, vznik derivátů cukrů.
 • Trávení proteinů a intracelulární degradace. Obecné mechanismy biodegradace aminokyselin. Detoxikace a transport amoniaku.
 • Metabolismus jednotlivých aminokyselin.
 • Trávení lipidů. Syntéza a odbourání mastných kyselin, ketogeneze. Syntéza triacylglycerolů.
 • Metabolismus fosfolipidů a glykolipidů. Vznik eikosanoidů. Syntéza a přeměny cholesterolu, žlučové kyseliny.
 • Metabolismus hemu. Hemoglobin, myoglobin. Hemoglobinopatie.
 • Biosyntéza a degradace nukleotidů a jejich bází. Replikace DNA.
 • Transkripce DNA. Regulace genové exprese.
 • Proteosyntéza a posttranslační úpravy polypeptidového řetězce.
Literatura
  povinná literatura
 • LEDVINA, Miroslav, Alena STOKLASOVÁ a Jaroslav CERMAN. Biochemie pro studující medicíny. 3. vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. 269 stran. ISBN 9788024647487. info
  doporučená literatura
 • MATOUŠ, Bohuslav. Základy lékařské chemie a biochemie. 1. vyd. Praha: Galén, 2010. xv, 540. ISBN 9788072627028. info
 • KOOLMAN, Jan a Klaus-Heinrich RÖHM. Barevný atlas biochemie. Grada. Praha, 2012. 498 s. ISBN 978-80-247-2977-0. info
 • FERRIER, Denise R. Biochemistry. Seventh edition. Philadelphia: Wolters Kluwer, 2017. viii, 567. ISBN 9781496363541. info
Výukové metody
Výuka je uskutečňována formou přednášek.
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Studenti si vylosují celkem tři otázky.
Navazující předměty
Informace učitele
Tematické okruhy ke zkoušce z Biochemie jsou k dispozici ve Studijních materiálech předmětu v IS MUNI.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: přistoupení ke zkoušce je podmíněno úspěšným ukončením předmětů BVLC011p a BVBC0221s.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.