MIKDI011p Didaktika sociální interakce v intenzivní péči - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0.4/0/0. 6. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu: - porozumět základním principům sociální interakce v intenzivní péči, z hlediska efektivního předávání informací (prevence pochybení) u nelékařských zdravotnických pracovníků, s ohledem na specifika pacientů v intenzivní péči (alternativní a augmentativní komunikace, specifické potřeby, zdravotní stav a jiné faktory) a jejich rodinné příslušníky, popřípadě pozůstalé - poskytovat informace o jednoduchých postupech vyplývajících ze zátěžových životních situací, s nimiž se nelékařský zdravotnický pracovník setkává ve své praxi
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- definovat základní principy sociální interakce v intenzivní péči;
- uvědomovat si potřebu spolupráce;
- aplikovat psychologické aspekty ošetřovatelské péče v intenzivní medicíně;
- aplikovat psychologický přístup a techniky komunikace v interpersonálních vztazích;
- komunikovat s pacienty v kritickém stavu a s jejich nejbližšími;
- uplatňovat efektivní komunikační strategie v interakci s jednotlivými členy multidisciplinárního týmu v péči o pacienta (nejen na intenzivních odděleních), s pacientem a jeho příbuznými; - identifikovat specifické potřeby pacientů (rodiny) v oblasti sociální interakce; - využívat alternativní a augmentativní komunikaci s ohledem na specifické potřeby pacienta a jeho rodiny; využívat metody komunikace s pacientem na UPV/komunikovat s pacientem na UPV; - reagovat na problémové situace vznikající v souvislosti s péčí o osoby vyžadující intenzivní péči; - vysvětlit možnosti péče o své duševní zdraví; - rozeznávat vlastní postoje, přístupy, způsoby komunikace při práci, při zjišťování potřeb a přání pacientů a jejich rodin.
Osnova
 • - Obecné základy sociální interakce a její specifika v intenzivní péči - Interpersonální dovednosti v intenzivní péči - Zásady sociální interakce v přednemocniční péči a v rámci nemocniční intenzivní péče (efektivní předávání informací, evalvační a devalvační prvky chování zdravotnických pracovníků, budování efektivního vztahu a sociální interakce s blízkými osob vyžadujících intenzivní péči) - Komunikace a přístup k pacientům v závažném a kritickém stavu a k jejim příbuzným - Augmentativní a alternativní způsoby sociální interakce v intenzivní péči - Identifikace potřeb nemocných a specifika komunikace s osobami s poruchou vědomí, se zajištěnými dýchacími cestami - Specifika sociální interakce u osob s disabilitou (mentálním, smyslovým, tělesným handicapem) v intenzivní péči - Specifika potřeb a sociální interakce u pacientů různých věkových kategorií (dětský pacient, komunikace s rodiči, komunikace se seniorem) - Prožívání nemoci a postoje nemocného/rodiny - Umírání a smrt - Etické aspekty v intenzivní péči - Postupy prevence negativního efektu vysoké emocionální zátěže na profesionální pečovatele v intenzivní péči (burn out syndrom, únikové tendence)
Literatura
  povinná literatura
 • TOMOVÁ, Šárka a Jana KŘIVKOVÁ. Komunikace s pacientem v intenzivní péči. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 134 stran. ISBN 9788027100644. info
 • ANDRŠOVÁ, Alena. Psychologie a komunikace pro záchranáře. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2012. 120 stran. ISBN 9788024741192. info
 • PLEVOVÁ, Ilona a Regina SLOWIK. Komunikace s dětským pacientem. 1. vydání. Praha: Grada, 2010. 247 stran. ISBN 9788024729688. info
  doporučená literatura
 • ZACHAROVÁ, Eva. Komunikace v ošetřovatelské praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 121 stran. ISBN 9788027101566. info
 • Handbook of communication in anaesthesia and critical care : a practical guide to exploring the art. Edited by Allan M. Cyna - Marion I. Andrew - Suyin G. M. Tan - Andrew F. Smith. New York: Oxford University Press, 2011. xviii, 268. ISBN 9780199577286. info
 • POKORNÁ, Andrea. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. 2.přepracované. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2008. 100 s. ISBN 978-80-7013-466-5. info
  neurčeno
 • Handbook of communication in oncology and palliative care. Edited by David W. Kissane. New York ;: Oxford University Press, 2010. xxiv, 748. ISBN 9780199238378. info
 • MARKOVÁ, Monika. Sestra a pacient v paliativní péči. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 128 s. ISBN 9788024731711. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Sestra a stres : příručka pro duševní pohodu. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 119 s. ISBN 9788024731490. info
 • MINIBERGEROVÁ, Lenka. Vybrané kapitoly z psychologie pro zdravotnické pracovníky. Edited by Kateřina Jičínská. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2010. 78 s. ISBN 9788070135136. info
 • ÚLEHLOVÁ, Dagmar. Problematika domácího násilí pro zdravotnické pracovníky. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2009. 116 s. ISBN 9788070135020. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Konflikty mezi lidmi. Vyd. 2. Praha: Portál, 2008. 189 s. ISBN 9788073674076. info
 • Role sestry specialistky : učební text základního modulu specializačního studia pro sestry a porodní asistentky. Edited by Marie Marková. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2008. 102 s. ISBN 9788070134887. info
 • KUTNOHORSKÁ, Jana. Etika v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 163 s. ISBN 9788024720692. info
 • LINHARTOVÁ, Věra. Praktická komunikace v medicíně : pro mediky, lékaře a ošetřující personál. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 152 s. ISBN 9788024717845. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie : nauka o umírání a smrti. 2., přepr. vyd. Praha: Galén, 2007. 244 s. ISBN 9788072624713. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie : nauka o umírání a smrti. 2., přepr. vyd. Praha: Galén, 2007. 244 s. ISBN 9788072624713. info
 • VENGLÁŘOVÁ, Martina a Gabriela MAHROVÁ. Komunikace pro zdravotní sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 144 s. ISBN 8024712628. info
 • BARTOŠÍKOVÁ, Ivana. O syndromu vyhoření pro zdravotní sestry. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006. 86 s. ISBN 8070134399. info
 • KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie smysluplnosti existence: otázky na vrcholu života. 1. vydání. Praha: Grada, 2006. 204 s. ISBN 80-247-1370-5. info
 • BEUKELMAN, David R. a Pat MIRENDA. Augmentative & alternative communication : supporting children & adults with complex communication needs. 3rd ed. Baltimore: Paul H. Brookes, 2005. xv, 634. ISBN 1557666849. info
 • O'CONNOR, Margaret. Paliativní péče : pro sestry všech oborů. Translated by Jana Heřmanová. 1. české vyd. Praha: Grada, 2005. 324 s. ISBN 8024712954. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Lékařská etika. 3. rozš. vyd. Praha: Galén, 2002. 272 s. ISBN 8072621327. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek o etice pro zdravotní sestry. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 46 s. ISBN 8070133104. info
Výukové metody
přednáška - diskuse
Metody hodnocení
V průběhu semestru proběhne blok přednášek. Metody hodnocení: pohovor a průběžná diskuse ve výuce.
Informace učitele
Předmět je ukončen kolokviem, uděleným na základě diskuse ve výuce, 100% účast ve výuce.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MIKDI011p