MIKIN0332p Intenzivní ošetřovatelská péče v interních oborech II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
celkem 10. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Michal Šenkyřík (přednášející)
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (pomocník)
Bc. Tereza Polzer, DiS. (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
Interní gastroenterologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Zdeňka Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Interní gastroenterologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIKOC0231p Ošetřovatelství v chirur.I-př. && MIKOC0231c Ošetřovatelství v chirur.I-cv. && MIKOS0222 Ošet. péče v intenzivní med.II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoretický s následnou praktickou ukázkou, podává přehled o eliminačních technikách v oblasti dialyzačních metod, akutních stavů v endokrinologii, diabetologii, gastroenterologii a hepatologii. Studenti dákáží popsat a vyjmenovat a vysvětlit možnostmi eliminačních technik, jejich významem, principem funkčnosti a manipulací s přístroji. Studenti budou znát cévní přístupy a s možnostmi napojení na eliminační přístrojovou techniku. Student bude znát rizika léčby a bude je umět řešit, bude umět dodržovat hygienicko-epidemiologický režim na pracovištích provádějících očišťovací metody krve. Student bude znát a umět poskytnout adekvátní intenzivní ošetřovatelskou péči o pacienty vyžadující intenzivní péči s akutním onemocněním endokrinního systému, zažívacího systému a s diabetem.
Osnova
  • Vyšetřovací metody v nefrologii, přístup k pacientovi s onemocněním ledvin. . Tumory ledvin a vývodných cest močových. Akutní selhání ledvin.Chronické selhání ledvin. Oš. péče o klienta s chronickým selháním ledvin.Hemodialýza (historie, technické aspekty, indikace, akutní a chronická hemodialýza, hodnocení, komplikace) Peritoneální dialýza (technické aspekty, typy, indikace, komplikace, kontrola účinnosti léčby.)Hemofiltrace, hemodiafiltrace (princip, technické zajištění, indikace, komplikace).Plazmaferéza, hemoperfuze (princip, technické zajištění, indikace, komplikace)Oš. péče o klienta u kterého je prováděna plazmaferéza a hemoperfuze. Kontinuální očišťovací metody (princip a technické zajištění, indikace, komplikace).Akutní stavy v endokrinologii. Akutní stavy v diabetologii. Akutní stavy gastroenterologii. Akutní intoxikace Akuní stavy v hematologii
Literatura
  • NEDBÁLKOVÁ, Marta. Hemodialýza - současná praxe. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2011, roč. 57, 7-8, s. 640-644. ISSN 0042-773X. info
  • NOVÁK, Ivan a Martin MATĚJOVIČ. Akutní selhání ledvin a eliminační techniky v intenzivní péči. Edited by Vladimír Černý. Praha: Maxdorf, 2008. 147 s. ISBN 9788073451622. info
  • PAVLÍK, Martin. Intenzivní medicína. Brno, 2008. 7 s. info
  • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
  • SULKOVÁ, Sylvie. Hemodialýza. Praha: Maxdorf, 2000. 693 s. ISBN 8085912228. info
  • MAJOR, Marek a Lukáš SVOBODA. Náhrada funkce ledvin - hemodialýza, paritoneální dialýza, transplantace. Vyd. 1. Praha: Triton, 2000. 38 s. ISBN 8072541277. info
  • MAJOR, Marek a Lukáš SVOBODA. Náhrada funkce ledvin - hemodialýza, paritoneální dialýza, transplantace. Vyd. 1. Praha: Triton, 2000. 38 s. ISBN 8072541277. info
  • LACHMANOVÁ, Jana. Očišťovací metody krve. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 125 s. ISBN 8071697494. info
  • Sestra a akutní stavy od A do Z. Edited by Beth Lothrop Adams - Catherine E. Harold, Translated by Ivana Suchardo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 488 s. ISBN 8071698938. info
Výukové metody
teoretická příprava, přednáška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.