MIKOP0141 Ošetřovatelská praxe I

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2.7/0. 40. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (cvičící)
Silvie Doubravská (pomocník)
Garance
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit všeobecnou sestru s koncepcí a vývojem intenzivní medicíny, poskytnout základní informace o krizovém managementu a jeho součinnosti v rámci integrovaného záchranného systému a připravit ji pro poskytování základní a rozšířené podpory života u pacientů starších 10 let, u kterých dochází k selhávání základních životních funkcí nebo kde toto selhání bezprostředně hrozí. Studující se v průběhu praxe zapojí do péče o nemocné v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb. (ve znění pozdějších změn) v oboru Všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí – Sestra pro intenzivní péči.
Výstupy z učení
Studující bude: · orientovaný v krizové připravenosti, medicíně katastrof, · znát specifika kyslíkové terapie v rámci problematiky integrovaného záchranného systému, · znát rozdíly základní podpory života s přihlédnutím k věkovým kategoriím, · znát možnosti diagnostiky a monitorování jednotlivých orgánových systémů v intenzivní medicíně, · znát základní komplementární vyšetření používaná v intenzivní péči a bude schopen je posoudit. Studující si osvojí dovednosti: · uplatňovat hygienický a protiepidemický režim práce, · orientovat se v základních postupech PNP, · umět poskytovat základní podporu života (BLS). Studující se podílí: · na poskytování ošetřovatelské péči pacientům po kardiopulmonální resuscitaci, · na zajišťování průchodnosti dýchacích cest bez pomůcek a pod odborným dohledem lékaře i s pomůckami dostupnými na pracovištích integrovaného záchranného systému.
Osnova
 • Praxe probíhá na zdravotnické záchranné službě. Studující si osvojí dovednosti: •KPR (kardiopulmonální resuscitace) dospělého (případně na modelu) 5x •KPR dítěte (případně na modelu) 2x •Zajištění průchodnosti dýchacích cest bez pomůcek 10x •Zajištění průchodnosti dýchacích cest pomocí laryngeální masky 5x •Ventilace pacienta pomocí ručního křísícího přístroje s maskou 10x •Základní fyzikální vyšetření pacienta při vědomí 5x •Základní fyzikální vyšetření pacienta v bezvědomí 5x •Vyhodnocení monitorovaných parametrů (dýchání, TK, P, TT, saturace O2,EKG) u pacienta při vědomí 5x •Vyhodnocení monitorovaných parametrů (dýchání, TK, P, TT, saturace O2,EKG) u pacienta v bezvědomí 5x
Literatura
  povinná literatura
 • Sestra a akutní stavy od A do Z. Edited by Beth Lothrop Adams - Catherine E. Harold, Translated by Ivana Suchardo. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1999. 488 s. ISBN 8071698938. info
 • Bohuš, O. a kol.: Anesteziológia resuscitollógia a intenzívna starostlivosť. Martin: Osveta, 1992.
 • BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. 1.vyd. Praha: Grada, 2001. 74 s. ISBN 80-247-0099-9. info
 • CVACHOVEC, Karel a Marie CVACHOVCOVÁ. Neodkladná resuscitace. 4. dopl. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1998. 86 s. ISBN 8070132647. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila. Medicína naléhavých a kritických stavů. Brno: Institut pro další vzdělávání středních zdravotnických pracovníků, 1992. info
 • Dvořáček, I., Hrabovský, J.: První pomoc. Praha: Avicenum, 1989
 • ABC o resuscitaci. Edited by T. R. Evans. 1. vyd. České Budějovice: Dona, 1992. xii, 73. ISBN 8085463105. info
 • MAREČKOVÁ, Jana. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 264 s. ISBN 8024713993. info
 • Kompendium neodkladné péče. Edited by Jaroslav Počta. 1. vyd. Praha: Grada, 1996. 271 s. ISBN 80-7169-145-3. info
 • Rossi, R., Dobler, G.: Akutní stavy. Praha: nakladatelství JK, 1995
 • ZEMAN, Miroslav. První pomoc. Illustrated by Martin Škarda. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 1998. 143 s. ISBN 8085824469. info
  neurčeno
 • NANDA International, Inc. nursing diagnoses : definitions & classification 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru. Tenth edition. Chichester: Wiley Blackwell, 2014. xxviii, 48. ISBN 9781118914939. info
Výukové metody
Výuka je uskutečňována formou praxe.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem udělenou na základě 100 % účasti, splnění četnosti požadovaných výkonů.;
Četnost výkonů bude zaznamenávána a potvrzena do Logbooku školitelem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2020/MIKOP0141