MIVO011s Výzkum v ošetřovatelství - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
Gabriela Rozínková (pomocník)
Garance
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět absolventy seznámí s propedeutikou výzkumné činnosti. Studenti budou po absolvování schopni se zapojit do řešení výzkumných projektů jako navrhovatelé i jako řešitelé. Absolventi budou schopni ve výzkumu uplatnit moderní vědecky ověřené metody výzkumu. Získají dovednost tvůrčího přístupu k řešení problémů ve zdravotnické praxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- aplikovat metody moderního vědeckého výzkumu,
- vytyčit vhodná témata pro výzkum v ošetřovatelství
- popsat fáze výzkumného procesu a jejich náplň,
- popsat kvalitativní a kvantitativní výzkumný designe,
- sestavit výzkumný plán,
- formulovat cíle, hypotézy, výzkumné otázky,
- koncipovat výzkumný nástroj,
- analyzovat data výzkumu,
- popsat principy etiky výzkumné práce a publikační etiky,
- aplikovat legislativní normy stanovené pro vědecký výzkum na člověku.
Osnova
 • Ošetřovatelství jako věda (charakteristika, specifika, a význam výzkumu v ošetřovatelství.
 • Vyhledávání vhodných témat ošetřovatelského výzkumu.
 • Ošetřovatelská praxe založená na důkazech (EBP, EBN).
 • Výzkumný proces a jeho fáze (etapy výzkumné práce).
 • Techniky výzkumu (kvalitativní a kvantitativní výzkum).
 • Formulování a vymezení výzkumného problému za využití PICO(TS),PECO(TS).
 • Hypotéza, její formulace a klasifikace.
 • Stanovení výzkumného souboru.
 • Metody sběru empirických dat.
 • Metody analýzy empirických dat.
 • Diseminační fáze výzkumu (prezentace výsledků výzkumu, metody aplikace poznatků do praxe).
 • Etika výzkumné práce a publikační etika.
 • Projektování, grantové agentury.
Literatura
  doporučená literatura
 • HENDL, Jan a Jiří REMR. Metody výzkumu a evaluace. Vydání první. Praha: Portál, 2017. 372 stran. ISBN 9788026211921. info
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vydání druhé. Praha: Portál, 2015. 230 stran. ISBN 9788026209805. info
 • ŽIAKOVÁ, Katarína. Ošetrovateĺstvo : teória a vedecký výskum. 2., přeprac. vyd. Martin: Osveta, 2009. 322 s. ISBN 9788080633042. info
 • BÁRTLOVÁ, Sylva, Petr SADÍLEK a Valérie TÓTHOVÁ. Výzkum a ošetřovatelství. Vydání druhé, přepracova. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 185 stran. ISBN 9788070134672. info
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní metody a aplikace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2005. 407 s. ISBN 8073670402. info
 • MUNZAROVÁ, Marta. Zdravotnická etika od A do Z. Praha: Grada, 2005. 153 s. ISBN 80-247-1024-2. info
 • BÁRTLOVÁ, Sylva a Helena HNILICOVÁ. Vybrané metody a techniky výzkumu zjišťování spokojenosti pacientů. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 118 s. ISBN 8070133112. info
 • CHRÁSKA, Miroslav. Základy výzkumu v pedagogice. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. 257 s. ISBN 8070677988. info
 • KOMENDA, Stanislav. Úvod do metodologie zdravotnického výzkumu. 2. změněné vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996. 113 s. ISBN 8070676671. info
Výukové metody
Diskuse ve skupinách Skupinový projekt
Metody hodnocení
Zápočet Zápočet je udělen na základě předložení a obhájení seminární práce prezentující výzkumný záměr diplomové práce.
Informace učitele
Odevzdání seminární práce je podmínkou k připuštění ke zkoušce z předmětu Výzkum v ošetřovatelství. Seminární práce budou po schválení vyučujícím nahrány v odevzdávárně předmětu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.