Úvod

Cílem předkládané publikace je předání souhrnných informací potřebných pro zpracování závěrečné (kvalifikační) práce, podpora orientace v metodologii výzkumu a v realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Pro účely této publikace se výzkumníkem rozumí autor/autorka bakalářské a diplomové práce, seminární práce anebo osoba realizující výzkum. Koncepce předkládané metodologie výzkumu je v souladu s všeobecnými vědecko-výzkumnými požadavky, aktuálními právními předpisy, směrnicemi Masarykovy univerzity (MU) a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (LF MU), včetně Studijního a zkušebního řádu MU.

Významnou změnou při psaní závěrečných prací na Masarykově univerzitě bylo zavedení Šablony závěrečných prací, která sjednocuje formální stránku vytvořeného díla. Předkládaná publikace použití jednotné šablony reflektuje, včetně změn, které s požadavky na zpracování souvisí. Co se nemění, je skutečnost, že zpracováním závěrečné práce autor/autorka prokazuje schopnost pracovat s odbornými zdroji, orientovat se v odborné problematice, prezentovat analytické a syntetické myšlení, zpracovat a interpretovat odborné poznatky anebo výzkumné závěry zkoumané problematiky včetně jejich komparace.

Kapitoly v publikaci jsou řazeny v chronologickém sledu dle jednotlivých částí závěrečné práce a fází výzkumu. Představují různé možnosti zpracování odborné problematiky, ale i vhodné postupy a pravidla, včetně doporučení pro realizaci výzkumu. Informace vychází ze zkušeností autorů publikace získaných participací na širokém spektru výzkumných záměrů a vědeckých projektů, a také ze zkušeností s vedením a oponováním závěrečných prací.

Aktualizované, přepracované a doplněné vydání publikace vzniklo na základě pozitivní odezvy na předchozí verzi. Věříme, že předkládané údaje jsou přínosné a přispívají k vyšší informovanosti a orientovanosti v procesu přípravy a zpracování závěrečných prací. Očekáváme, že se zvýší výstupní kvalita závěrečných prací a jejich možnost následného praktického využití.


Ke stažení

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické oboryStáhnout publikaci ve formátu PDF

Kolektiv autorů


Autoři kapitol

PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Ústav zdravotnických věd
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

PhDr. Petra Búřilová, BBA

PhDr. Petra Búřilová, BBA

Ústav zdravotnických věd
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.

Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.

Ústav zdravotnických věd
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D., MBA

doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D., MBA

Ústav zdravotnických věd
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Pavel Kůřil, DiS.

Mgr. Pavel Kůřil, DiS.

Ústav zdravotnických věd
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková

Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková

Ústav zdravotnických věd
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Edita Pešáková, DiS.

Mgr. Edita Pešáková, DiS.

Ústav zdravotnických věd
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Ústav zdravotnických věd
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Ústav zdravotnických věd
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.

PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.

Ústav zdravotnických věd
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Dana Soldánová

Mgr. Dana Soldánová

Ústav zdravotnických věd
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Ústav zdravotnických věd
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU


Editorky publikace

PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Ústav zdravotnických věd
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Dana Soldánová

Mgr. Dana Soldánová

Ústav zdravotnických věd
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Ústav zdravotnických věd
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Technická a grafická spolupráce

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace (design, typografie a příprava webových stránek)
  • Grafická korekce obrázků
  • Tvorba interaktivních animací
  • Příprava formátů pro tisk (PDF) a mobilní zařízení (ePub)

Stránky Servisního střediska na Elportále MU

Tiráž

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Multimediální elektronický výukový materiál

Kolektiv autorů

2., aktualizované, přepracované a doplněné vydání
První vydání v roce 2019

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2023

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Brno 2019–2023

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-280-0462-0

© 2019–2023 Masarykova univerzita