MPCH0721 Chirurgie I

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
Kateřina Grosche (pomocník)
Eva Zahradníková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Tomáš Svoboda
Dodavatelské pracoviště: Chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Chirurgie je základním medicínským oborem. Cílem předmětu je získat základní vědomosti z oboru chirurgie. V rámci přednášek a seminářů je kladen důraz na správnou identifikaci problémů chirurgického pacienta, znalost příčin, projevů, diagnostických a terapeutických postupů při vybraných, nejčastěji se vyskytujících onemocněních, náhlých a šokových stavech a poraněních, které jsou základním pilířem předmětu a důležitým aspektem pro pochopení potřeb pacientů s chirurgickým onemocněním. Obsah studia bude zaměřen na základní a specifickou ošetřovatelskou péči u pacientů s chirurgickým onemocněním (vyšetřovací metody, léčebné postupy, předoperační a pooperační péči, edukace, speciální péče o drény, péče o akutní a chronické rány a stomie). Součástí výuky je poznat náplň práce chirurgického pracoviště, ambulantní a lůžkové péče, jejich návaznost, spolupráce s praktickými lékaři a pracovišti ostatních oborů. Po absolvování předmětu bude student schopen rozpoznat příznaky jednotlivých chorob a v rámci své specializace také event. terapeuticky zasáhnout. Bude schopen u akutních stavů poskytnout kvalifikovanou první pomoc. Studijní předmět je koncipován jako prohlubující a rozšiřující vzhledem k náplni magisterského studia. Součástí výuky jsou přednášky, semináře, cvičení – výuka probíhá v odborné učebně chirurgické kliniky, na tuto výuku navazují stáže a odborná praxe na oddělení.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- má základní vědomosti z oboru chirurgie.
- umí identifikovat obtíže chirurgického pacienta,
- zná příčiny, projevy, diagnostické a terapeutické postupy u vybraných nejčastěji se vyskytujících onemocněních, náhlých a šokových stavů a poranění.
Osnova
 • Koncepce oboru chirurgie. Hlavní úkoly chirurga.
 • Předoperační příprava, předoperační péče, komplikace. Obecná a zvláštní /specializovaná/ příprava nemocných k operaci.
 • Základní prevence pooperačních komplikací z hlediska jejich nejčastějších příčin.
 • Pojmy antisepse, asepse, dezinfekce, sterilizace. Operační sál, oddělení, příprava operačního pole, operatéra a jeho asistencí.
 • Anestézie. Podstata znecitlivění, fyziologie bolesti, tlumení bolesti. Chirurgie bolesti. Komplikace v průběhu narkózy a po ní. Intubace, demonstrace.
 • Základní informace o vnitřním prostředí a jeho kompenzaci po operačních výkonech v celkové anestézii.
 • Chirurgie hlavy. Úrazy hlavy a mozku.
 • Chirurgie štítné žlázy.
 • Onemocnění příštítných tělísek.
 • Chirurgie plic, mediastina.
 • Nádory mezihrudí, poranění hrudníku a nitrohrudních orgánů.
 • Chirurgie srdce. Mimotělní oběh, hypotermie, vady velkých cév a srdce, možnosti chirurgické léčby. Současné možnosti léčby ischemické choroby srdce, transplantace srdce, srdce a plic.
 • Chirurgie jícnu.
 • Chirurgie gastroduodena. Poranění žaludku, cizí tělesa žaludku, vředová choroba žaludku a dvanáctníku.
 • Chirurgie žlučníku a žlučových cest. Možnosti laparoskopických operací na žlučníku a žlučových cestách.
 • Chirurgie prsní žlázy.
 • Chirurgie jater.
Literatura
 • VODIČKA, Josef. Speciální chirurgie. 2., dopl. vyd. Praha: Karolinum, 2014. 317 s. ISBN 9788024625126. info
 • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. Třetí, přepracované a do. Praha: Grada Publishing, 2011. 512 stran. ISBN 9788024737706. info
 • VALENTA, Jiří. Základy chirurgie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. 277 s. ISBN 9788024613444. info
Výukové metody
Výuka probíhá v kombinované formě prezentací, výuky u lůžka pacientů, seminářů s diskusí nad jednotlivými tématy.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je plná účast na všech seminářích.
Navazující předměty
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2022/MPCH0721