STFA0722p Farmakologie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2009
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (přednášející)
Ing. Pavel Musil (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Dagmar Vršková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Hana Kolaříková (přednášející)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (přednášející)
Renata Bláblová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Předpoklady
STFA0621c Farmakologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student z výuky farmakologie získá: a) z přednášek: ujasnění integrace biomedicínských oborů chemie, anatomie, fyziologie, molekulární biologie, patologie a patologické fyziologie umožňující pochopení proč, jakým mechanismem a za jakých okolností mohou léky či jejich kombinace vyvolávat účinky nejen terapeutické, ale i nežádoucí a toxické. Orientace v indikačních třídách léků a profilech žádoucích a nežádoucích účinků jejich hlavních zástupců, se zvláštním zřetelem k možným interakcím léčiv. Informovanost o vývoji nového léčiva a předpisech pro jeho preklinické i klinické zkoušení. b) z praktických cvičení praktické zkušenosti a dovednosti: uplatnění správného "farmakologické myšlení" při volbě léku, jeho dávkování, aplikačního způsobu zvažujícího i souběžně podávané léky lékaři jiných oborů. Zvládnutí nejčastěji používaných technik aplikace léků, správného předepisování lékových forem hromadně i individuálně připravovaných léčivých přípravků.
Osnova
 • 23. 9. 2008
 • Farmakologické ovlivnění funkcí hypotalamu a hypofýzy. Léčiva u poruch kostní homeostázy.
 • 30. 9. 2008
 • Farmakoterapie hypertenze. Léky snižující výdej srdeční - beta-blokátory, blokátory alfa-adrenergních funkcí. Farmakoterapie hypertenze. Léky snižující výdej srdeční - beta-blokátory, blokátory alfa-adrenergních funkcí. Léky snižující periferní resistenci - diuretika, vasodilatancia (přímá a nepřímá), inhibitory konvertujícího enzymu angiotenzinu. Kombinování antihypertenziv.
 • 7. 10.2008
 • Farmakoterapie anginy pectoris a hyperlipoproteinémie. Léky u námahové anginy pectoris (nitráty, beta-blokátory, antagonisti kalcia). Léky u nestabilní anginy pectoris. Klasifikace poruch metabolismu lipoproteinů, výběr pacientů pro léčbu hypolipidemiky. Neresorbovatelná a resorbovatelná hypolipidemika. lovastatin.
 • 14. 10. 2008
 • Antiarytmika (propafenon, amiodaron, betablokátory a sotalol, i.v. adenosin a verapamil). Léčba srdečního selhání - digitalis a inotropika.
 • 21.10.2008
 • Úvod do psychofarmakologie. Neurotransmiterové mechanismy a specifické neurotransmiterové systémy.
 • 28.10. 2008
 • Státní svátek.
 • 4.11. 2008
 • Neuroleptika - farmakodynamika, možné mechanismy hlavních i vedlejších účinků, indikace v psychiatrii a ostatních oborech. Antidepresiva - thymoleptika, inhibitory MAO, antidepresiva II. a III. generace, (antidepresiva IV. generace), mechanismy působení, indikace a kontraindikace.
 • 11. 11. 2008
 • Neurodynamika (nootropika). Antiparkinsonika Farmakoterapie demencí (Alzheimerova typu, smíšených).
 • 18. 11.2008
 • Toxikomanie. Typy látkových závislostí, mechanismy účinků, nežádoucí důsledky, možnosti terapie.
 • 25.11. 2008
 • Základní principy farmakoekonomiky, typy farmakoekonomických analýz a vhodnost jejich využití v klinické praxi.
Literatura
 • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI. Základní a aplikovaná farmakologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. xxiv, 672. ISBN 9788072623730. info
 • HADAŠOVÁ, Eva, Jana NOVÁKOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ a Olga STAROBOVÁ. Praktická cvičení z farmakologie. 2. opravené a doplněné vyd. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví Hora, 2003. 110 s. Skripta. ISBN 80-210-2694-4. info
 • ZELENKOVÁ, Olga a Alexandra ŠULCOVÁ. Speciální stomatologická receptura pro praktická cvičení z farmakologie. 2. přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 30 s. ISBN 80-210-2433-X. info
 • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367
 • ŠULCOVÁ, Alexandra. Poznámky k přednáškám z farmakologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 97 s. ISBN 80-210-0640-4. info
 • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
 • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2., přeprac. vyd. V Praze: Triton, 2001. 520 s. ISBN 8072541811. info
 • LÜLLMANN, Heinz, Klaus MOHR a Lutz HEIN. Barevný atlas farmakologie. Translated by Maxmilián Wenke - Elfrída Mühlbachová. 3. vyd. Praha: Grada, 2007. xi, 372. ISBN 9788024716725. info
 • ŠULCOVÁ, Alexandra. Poznámky k přednáškám z farmakologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 97 s. ISBN 80-210-0640-4. info
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?ct=result&q=farmakologie&lr=&as_brr=3&sa=N&start=0
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?id=7lNQpLuETq4C&printsec=frontcover&dq=farmakologie&lr=&as_brr=3#PPA4,M1
 • Ritter, James M. - Lewis, Lionel D. - Mant, Timothy G.K. - Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Ed., Hodder Arnold, 2008. 465 s. ISBN 978-0-340-90046-8
Metody hodnocení
Výuka probíhá dvousemestrálně, formou přednášek a cvičení, cvičení jsou povinná. Ukončení - rigorózní zkouška složená ze 2 částí: I. teoretická část - multivýběrový test. (Foreign students - oral exam). II. praktická část -preskripce léků (1 magistraliter, 1 HVLP). Předzkouškový recepturní test se ohodnotí „prospěl“ – „neprospěl“.
Literatura základní: 1, 2, 3. Literatura doplňková: 4, 5, 6, 7, 8.

SYLABUS POŽADOVANÉ LÁTKY KE ZKOUŠCE Z FARMAKOLOGIE
Obecná farmakologie
Definice, Pharmacopoea, léková preskripce.
Způsoby aplikace léků, absorpce, distribuce, biotransformace, exkrece, základy farmakokinetiky.
Farmakodynamika, specifické a nespecifické mechanismy účinků léků, receptorová teorie účinků léků, vztah dávka-účinek a koncentrace-účinek, racionální a neracionální lékové kombinace.
Farmakogenetika.
Nežádoucí účinky léků, toxické vedlejší účinky, alergické reakce, sekundární vedlejší účinky, látková závislost.
Lékové interakce, farmakodynamické interakce, farmakokinetické interakce, interakce mezi složkami potravy a léky.
Vývoj nového léku, klinické pokusy.
Obecné zásady terapie otrav.
Speciální farmakologie
Psychoaktivní látky, neuroleptika, antidepresiva, trankvilizéry, psychostimulancia, nootropika, psychotomimetika, hypnosedativa, anorektika.
Analgetika. Opioidy, nenarkotická analgetika. Nesteroidní antiflogistika.
Celková a lokální anestetika.
Myorelaxancia. Antikonvulsiva, antiepileptika.
Antiparkinsonika. Antiemetika.
Ganglioplegika.
Léky ovlivňující sympatický nervový systém, přímá a nepřímá sympatomimetika, selektivní a neselektivní antagonisti adrenergních receptorů, sympatolytika.
Látky ovlivňující parasympatický nervový systém, přímá a nepřímá cholinergika, parasymaptolytika.
Hormony hypothalamu, hypofýzy, štítné žlázy, antithyreoidální látky, insulin, perorální antidiabetika, antihypoglykemika, glukokortikoidy, mineralokortikoidy, estrogeny, antiestrogeny, progestiny, hormonální antikoncepce, androgeny, antiandrogeny, anabolika, ikosanoidy, tokolytika.
Histamin, H1, H2 antihistaminika.
Krevní náhrady, hemostatika, antikoagulancia.
Hypolipidemika.
Kardiotonika, antiarytmika, antianginosní látky, antihypertensiva, diuretika, antidiuretika.
Antiastmatika, antitusika, expektorancia.
Acida a digestiva, antacida, látky snižující motilitu GIT, prokinetika, laxancia, choleretika a cholekinetika.
Kontrastní látky.
Vitamíny.
Antiinfekční látky, antibiotika, antituberkulotika, antimykotika, antimalarika, sulfonamidy, chemoterapeutika.
Imunomodulancia, imunosupresiva.
Chemoterapeutika nádorových onemocnění, blokátory mitosy, alkylační činidla, antimetabolity, ostatní cytostatika, antibiotika, hormony, radioaktivní isotopy.
Syllabus of questions for exam on Pharmacology


EXAMPLES OF QUESTIONS DEALING WITH DRUG PRESCRIPTION:

Prescribe: Liquid powder against itching Narrow-spectrum penicillin (ready-made) Prescribe: Iodine solution in alcohol for wound dressing Aminoglycoside preparation (ready-made) Prescribe: Local anaesthetic for topical application on mucosal surface in ORL Oral analgesic preparation containing paracetamol (ready-made) Prescribe: Solution of diluted hydrogen peroxide Spasmolytic drug (ready-made) Prescribe: Dusting powder (without the active component) Non-barbiturate hypnotic drug (ready-made) Prescribe: Disinfectant eye drops with adstringent effect Drug for treatment of hypertension (ready-made) Prescribe: Jarisch solution for the foments Antirheumatic agent (ready-made) Prescribe: Local anaesthetic for corneal anaesthesia Antiemetic drug (ready-made) Prescribe: I. v. infusion of 5% glucose solution – 1000 ml Antitussive agent (ready-made) Prescribe: Codeine in drops (p.o.) Ointment with corticosteroid (ready-made) Prescribe: Expectorant with bronchodilator component Chemotherapeutic preparation against urinary infections (ready-made) Prescribe: Solution of diluted hydrogen peroxide Ointment with corticosteroid (ready-made) Prescribe: Disinfectant eye drops with adstringent effect Anti-inflamatory oral preparation (ready-made) Prescribe: A cough suppressant (opioid derivate) in capsules Proton pump inhibitor for treatment of peptic ulcer (ready-made) Prescribe: Morphine for oral administration Non-salicylate antipyretic preparation (ready-made) Prescribe: Ant-tussive/expectorant mixture Short-acting benzodiazepine hypnotic (ready-made) Prescribe: Oral drops with atropine Antibiotic ointment (ready-made) Prescribe: Salicylic acid ointment (3%) Cardiac glycoside in injections (ready-made)

EXAMPLES OF QUESTIONS ON GENERAL PHARMACOLOGICAL PRINCIPLES:

Abnormal reaction to a drug Abnormal responses to drugs Absorption and distribution of drugs Adverse drug effects Antagonism in drug effects Basic pharmacokinetic processes Biopharmaceutical drug interactions Classification of receptors Competitive dualism (partial agonism) Dependence of drug effect on a route of administration Development of a new drug Drug addiction Drug allergy Drug delivery approaches Drug elimination half-life; rate constant Drug excretion Drug interactions with serum proteins Drug metabolism Drug-receptor interactions Effects of age on drug effects Enteral administration of drugs Enzyme induction and inhibition Excretion of drugs General principles of pharmacokinetics Kinetics of drug oral administration Non-specific mechanisms of drug effects Parenteral drug administration Parenteral routs of administration: characteristics; demands on injected solutions Pharmacodynamic drug interactions Pharmacogenetics Pharmacokinetic drug interactions Pharmacokinetic processes determining serum drug concentration Pharmacological mechanisms of drug effects Pharmacopoea Pharmadynamic drug interactions Possible mechanisms of synergistic drug effects Principles of the "Good Clinical Practice" Receptor-mediated drug effects Regulation of drug development Sites of drug binding in the organism Synergistic and antagonistic drug/drug interactions Synergism in drug effects Targets for drug action The management of poisoning Therapeutic ratio Type of drug effect changes after its repeated administration Types of drug doses

EXAMPLES OF QUESTIONS ON "DRUG CLASSES"

ACE-inhibitors Adrenomimetic agents Alpha-sympatolytics Aminoglycosides Antacids Antianginal agents Anti-anxiety drugs Antibiotics against gram-negative bacteria Anticoagulants Antidepressants Antidiabetics Antidysrhytmic drugs I. Antidysrhytmic drugs II., III., IV. Antiemetics Antiepileptic drugs Antifungal drugs Antihypertensive drugs Anti-inflammatory drugs Antipsychotics Anti-rheumatic drugs Antiviral drugs Beta-blockers Calcium channel blockers Cancer chemotherapetics Central nervous system stimulants Disinfectants and antiseptics Diuretics Drugs to treat anemia Folic acid and vitamin B12 Ganglionic blockers General anesthetics for IV (IM) administration Histamine H1-receptor blockers Hypno-sedatives Cholinergic drugs Inotropic drugs Lipid-lowering drugs Local anesthetics Neuromuscular blocking drugs Non-narcotic analgesics Non-steroidal anti-inflamatory agents Opioid analgesics Parasympathomimetics Pharmacotherapy of asthma bronchiale Pharmacotherapy of myocardial infarction Pharmacotherapy of Parkinson`s Pharmacotherapy of peptic ulcers Spasmolytic agents for systemic administration Sulphonamides Tetracyclines Vasodilators Vitamines

QUESTIONS ON "DETAILED KNOWLEDGE" FROM THE "15th WHO Model List of Essential Medicines, 2007" :

abacavir acetazolamide acetylcysteine acetylsalicylic acid aciclovir albendazole alcuronium allopurinol aluminium hydroxide amikacin amiloride amitriptyline amlodipine amodiaquine amoxicillin amphotericin B ampicillin anti - D immunoglobulin artemether artesunate ascorbic acid asparaginase atenolol atropine azathioprine azithromycin bacitracin BCG vaccine beclometasone benzathinpenicillin benzoyl peroxide benzylpenicillin betamethasone biperiden bleomycin bupivacaine caffeine capreomycin carbamazepine carbidopa cefazolin cefixime ceftazidime ceftriaxone chlorambucil chloramphenicol chlorhexidine chlorine base compound chloroquine chlorphenamine chlorpromazine ciclosporin cilastatin ciprofloxacin cisplatin clavulanic acid clindamycin clomifene clomipramine clotrimazole cloxacillin co-amoxicillin codeine cyanocobalamin cyclophosphamide cycloserine cytarabine dactinomycin dapsone daunorubicin deferoxamine dexamethasone dextran diazepam didanosine diethylcarbamazine digoxin diloxanide methionine dopamine doxorubicin doxycycline efavirenz eflornithine enalapril ephedrine adrenaline ergocalciferol ergometrine erythromycin estradiol ethambutol ethanol ethinylestradiol ethionamide ethosuximide etoposide ferrous salt fluconazole flucytosine fluorescein fluorouracil fluoxetine fluphenazine folic acid furosemide gentamicin gentian violet glibenclamide glucose glyceryl trinitrate griseofulvin haloperidol halothane heparin human intravenous immunoglobulin hydralazine hydrochlorothiazide hydrocortisone ibuprofen imipenem + cilastatin indinavir insulin iodine ipratropium bromide isoniazid isosorbide dinitrate ivermectin kanamycin ketamine lamivudine levamisole levodopa levonorgestrel levothyroxine lidocaine lithium lopinavir lumefantrine magnesium sulfate mannitol mebendazole medroxyprogesterone acetate mefloquine meglumine antimoniate melarsoprol mercaptopurine metformin methadone methotrexate methyldopa methylrosanilinium chloride (gentian violet) methylthioninium chloride (methylene blue) metoclopramide metronidazole miconazole mifepristone misoprostol morphine naloxone nelfinavir neomycin sulfate neostigmine nevirapine niclosamide nicotinamide nifedipine nifurtimox nitrofurantoin6 nitrous oxide1 norethisterone nystatin ofloxacin oxamniquine oxygen oxytocin p-aminosalicylic acid paracetamol paromomycin penicillamine pentamidine phenobarbital phenoxymethylpenicillin phenytoin phytomenadione pilocarpine polyvidone iodine praziquantel prednisolone primaquine procainamide procaine benzylpenicillin procarbazine proguanil promethazine propranolol propylthiouracil protamine sulfate pyrantel pyrazinamide pyridostigmine pyridoxine pyrimethamine quinine ranitidine retinol ribavirin riboflavin rifampicin ritonavir salbutamol salicylic acid saquinavir simvastatin sodium fluoride sodium hydrogen carbonate sodium nitroprusside sodium thiosulfate valproate spectinomycin spironolactone stavudine streptokinase streptomycin sulfadiazine sulfamethoxazole + trimethoprim (co-trimoxazol) sulfasalazine suramin suxamethonium tamoxifen tenofovir testosterone tetracaine tetracycline thiamine thiopental timolol triclabendazole trimethoprim tropicamide urea valproic acid vancomycin vecuronium verapamil vinblastine vincristine warfarin zidovudine zinc sulfate ***
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu, Tomešova 12, denně - 13.00 - 14.00 hod, tel.: 54949 3070.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2009/STFA0722p