VLFA0822p Farmakologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2007
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (přednášející)
prof Dr. Hans Armin Dieterich (přednášející), prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (zástupce)
prof Dr. F. Saborowski (přednášející), prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (zástupce)
Renata Bláblová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Předpoklady
VLFA0721c Farmakologie I - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Nesprávný kód VLFA0822p Farmakologie II - přednáška1. Analgetika, současné pohledy na mechanismus účinku morfinu a kyseliny acetylsalicylové. Farmakoterapie některých speciálních typů bolestí. Antiepileptika. Psychofarmaka - přehled.
 • 2. Neurodynamika (nootropika). Antiparkinsonika, etiologie parkinsonismu, léky dopaminergní, centrální anti- cholinergika. Farmakoterapie demencí (Alzheimerova typu, smíšených).
 • 3. Neuroleptika - farmakodynamika, možné mechanismy hlavních i vedlejších účinků, indikace v psychiatrii a ostatních oborech, výběr neuroleptika, depotní přípravky. Antidepresiva - thymoleptika, inhibitory MAO, antidepresiva II. a III. generace, (antidepresiva IVI. generace), mechanismy působení, indikace a kontraindikace.
 • 4. Farmakoterapie infekčních onemocnění. Antibiotika a chemoterapeutika - obecné zásady léčby, užití v pediatrii, graviditě, laktaci, u orgánových poškození.
 • 5. Antitrombotická farmakoterapie. Antikoagulancia - přímá (heparin a heparinoidy, hirudin, syntetické trombinhibitory), nepřímá (kumarinové deriváty). Fibrinolytika - přirozená (streptokináza), syntetická. Protidestičkové látky - acidum acetylsalicylicum, sulfinpyrazon, dipyridamol a jiné látky.
 • 6. Farmakoterapie hypertenze. Léky snižující výdej srdeční - beta-blokátory, blokátory alfa-adrenergních funkcí. Léky snižující periferní resistenci - diuretika (vodní, osmotická, saluretika, kalium šetřící diuretika), vasodilatancia (přímá a nepřímá), inhibitory konvertujícího enzymu angiotenzinu (kaptopril, enalapril). Kombinování antihypertenziv.
 • 7. Farmakoterapie srdečního selhání. Inotropní léčba: srdeční glykosidy - výběr, farmakodynamika, farmakokinetika, nežádoucí účinky, interakce, léčení toxických projevů, ostatní inotropika. Farmakoterapie srdečních arytmií. Klasifikace srdečních arytmií a třídění antiarytmik. Antiarytmika I., A: membránová s chinidinovým účinkem (chinidin, prokainamid, dizopyramid, ajmalin). Antiarytmika I., B: membránová s anestetickým účinkem (trimekain, mexiletin, fenytoin, tokainid). Antiarytmika I., C: lorkainid, flekainid, propafenon. Antiarytmika II.: beta-blokátory. Antiarytmika III.: prodlužující trvání akčního potenciálu (amiodaron). Antiarytmika IV.: antagonisti kalcia (verapamil, nifedipin, diltiazem).
 • 8. .Farmakoterapie anginy pectoris a hyperlipoproteinémie. Léky u námahové anginy pectoris (nitráty, beta-blokátory, antagonisti kalcia). Léky u nestabilní anginy pectoris. Klasifikace poruch metabolismu lipoproteinů, výběr pacientů pro léčbu hypolipidemiky. Neresorbovatelná hypolipidemika - cholestyramin, kolestipol, probukol. Resorbovatelná hypolipidemika - bezafibrát, fenofibrát, gemfibrozil, kys. nikotinová. Inhibitory hydroxymetylglutaryl Co A reduktázy - lovastatin.
 • 9. Průnik cizorodých látek do potravinových řetězců - antibiotika, pesticidy, hnojiva apod.
 • 10. Toxikomanie. Typy látkových závislostí, nežádoucí důsledky, možnosti terapie. Vlivy kouření, terapie a prevence.
Literatura
 • Základní a aplikovaná farmakologie. Edited by Dagmar Lincová - Hassan Farghali. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. xxiv, 601. ISBN 80-246-0538-4. info
 • HADAŠOVÁ, Eva, Jana NOVÁKOVÁ, Jana PISTOVČÁKOVÁ, Jana VINKLEROVÁ, Alexandra ŠULCOVÁ a Olga STAROBOVÁ. Praktická cvičení z farmakologie. 2. opravené a doplněné vyd. Brno: Vydavatelství MU Brno-Kraví Hora, 2003. 110 s. Skripta. ISBN 80-210-2694-4. info
 • ŠULCOVÁ, Alexandra. Poznámky k přednáškám z farmakologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 97 s. ISBN 80-210-0640-4. info
 • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
 • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367
Metody hodnocení
Výuka probíhá dvousemestrálně, formou přednášek (kontinuálně po celý semestr) a cvičení (blokově), vše je povinné. Ukončení - rigorózní zkouška složená ze 2 částí: I. praktická část -preskripce léků, II. teoretická část - ústní projev, student si vylosuje 1 trojotázku a písemný projev, multivýběrový test.
SYLABUS POŽADOVANÉ LÁTKY KE ZKOUŠCE Z FARMAKOLOGIE
Obecná farmakologie
Definice, Pharmacopoea, léková preskripce.
Způsoby aplikace léků, absorpce, distribuce, biotransformace, exkrece, základy farmakokinetiky.
Farmakodynamika, specifické a nespecifické mechanismy účinků léků, receptorová teorie účinků léků, vztah dávka-účinek a koncentrace-účinek, racionální a neracionální lékové kombinace.
Farmakogenetika.
Nežádoucí účinky léků, toxické vedlejší účinky, alergické reakce, sekundární vedlejší účinky, látková závislost.
Lékové interakce, farmakodynamické interakce, farmakokinetické interakce, interakce mezi složkami potravy a léky.
Vývoj nového léku, klinické pokusy.
Obecné zásady terapie otrav.
Speciální farmakologie
Psychoaktivní látky, neuroleptika, antidepresiva, trankvilizéry, psychostimulancia, nootropika, psychotomimetika, hypnosedativa, anorektika.
Analgetika. Opioidy, nenarkotická analgetika. Nesteroidní antiflogistika.
Celková a lokální anestetika.
Myorelaxancia. Antikonvulsiva, antiepileptika.
Antiparkinsonika. Antiemetika.
Ganglioplegika.
Léky ovlivňující sympatický nervový systém, přímá a nepřímá sympatomimetika, selektivní a neselektivní antagonisti adrenergních receptorů, sympatolytika.
Látky ovlivňující parasympatický nervový systém, přímá a nepřímá cholinergika, parasymaptolytika.
Hormony hypothalamu, hypofýzy, štítné žlázy, antithyreoidální látky, insulin, perorální antidiabetika, antihypoglykemika, glukokortikoidy, mineralokortikoidy, estrogeny, antiestrogeny, progestiny, hormonální antikoncepce, androgeny, antiandrogeny, anabolika, ikosanoidy, tokolytika.
Histamin, H1, H2 antihistaminika.
Krevní náhrady, hemostatika, antikoagulancia.
Hypolipidemika.
Kardiotonika, antiarytmika, antianginosní látky, antihypertensiva, diuretika, antidiuretika.
Antiastmatika, antitusika, expektorancia.
Acida a digestiva, antacida, látky snižující motilitu GIT, prokinetika, laxancia, choleretika a cholekinetika.
Kontrastní látky.
Vitamíny.
Antiinfekční látky, antibiotika, antituberkulotika, antimykotika, antimalarika, sulfonamidy, chemoterapeutika.
Imunomodulancia, imunosupresiva.
Chemoterapeutika nádorových onemocnění, blokátory mitosy, alkylační činidla, antimetabolity, ostatní cytostatika, antibiotika, hormony, radioaktivní isotopy
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu, Tomešova 12: denně - 13.00 - 14.00 hod, tel.: 05-4949 3070. Literatura základní: 1, 2. Literatura doplňková: 3, 4, 5. Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2007/VLFA0822p