VLVL9X62c Vnitřní lékařství - blok 2

Lékařská fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/3/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (přednášející)
MUDr. Pavla Balcárková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Dvořák (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ladislav Groch, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Hana Hladká (cvičící)
MUDr. Ota Hlinomaz, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Hofírek (cvičící)
MUDr. Petr Hude, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Kamarýt, CSc. (cvičící)
MUDr. Tomáš Kára, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladimír Kincl, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. (cvičící)
MUDr. František Lehar, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (cvičící)
MUDr. Abdul Qadeer Negahban (cvičící)
MUDr. Martin Novák (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Ozábalová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Hana Poloczková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jiří Seménka (cvičící)
MUDr. Jiří Sikora (cvičící)
MUDr. Ondřej Sochor, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Vykypěl (cvičící)
prof. MUDr. Karel Zeman, CSc. (cvičící)
Lenka Hochmanová (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
I. interní kardioangiologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Alena Stodůlková
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VLVL9X62c/01: Po 29. 9. až Pá 10. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 N13191a
VLVL9X62c/02: Po 15. 9. až Pá 26. 9. každý pracovní den 7:30–12:20 I.IKAK N06034
VLVL9X62c/03: Po 5. 1. až Pá 16. 1. každý pracovní den 7:30–12:20 N13191a
VLVL9X62c/04: Po 8. 12. až Pá 19. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 I.IKAK N06034
VLVL9X62c/05: Po 24. 11. až Pá 5. 12. každý pracovní den 7:30–12:20 I.IKAK N06034
VLVL9X62c/06: Po 10. 11. až Pá 21. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 N13191a
VLVL9X62c/07: Po 27. 10. až Pá 7. 11. každý pracovní den 7:30–12:20 I.IKAK N06034
VLVL9X62c/08: Po 13. 10. až Pá 24. 10. každý pracovní den 7:30–12:20 I.IKAK N06034
Předpoklady
( VLFA0822p Farmakologie II - přednáška || VLFA0722p Farmakologie II - přednáška ) && VLVL7X61c Vnitřní lékařství - blok 1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student má ovládat kromě fyzikálního i základní funkční vyšetření srdce a periferní cirkulace, interpretaci elektrokardiogramu včetně diagnózy nejdůležitějších arytmií, základy ostatních neinvazivních a invazivních vyšetřovacích metod. Má znát etiopatogenezi, klinický obraz, diagnostiku a léčbu nejčastějších kardiovaskulárních onemocnění, zejména arteriální hypertenze, ischemické choroby srdeční včetně akutního infarktu a jeho komplikací, arytmií, chorob periferních tepen a žil, plicní embolie a ostatních akutních kardiovaskulárních příhod, včetně kardiogenního šoku, plicního edému, akcelerované hypertenze, disekce aneuryzmatu aorty, tamponády perikardu a diferenciální diagnostiku synkop i možnosti vyšetření. Dále má ovládat základní diagnostiku a léčbu nejčastějších vrozených a získaných srdečních vad, endokarditidy, myokarditidy a perikarditidy. Má prokázat znalosti farmakoterapie nemocí srdečních a cévních, současné možnosti nefarmakologické léčby, zejména z oblasti katetrizačních metod, dočasné a trvalé kardiostimulace, intervenční radiologie a kardiochirurgie. Má být obeznámen s novými poznatky v oblasti aterosklerózy, jejich rizikových faktorů a možnostmi prevence kardiovaskulárních onemocnění.
Osnova
 • Kardiologie

  Chronická ischemická choroba srdeční

  stabilní angina pectoris, němá ischemie, angina pectoris inversa, etiologie a patofyziologie, dif. diagnostika bolesti na hrudníku, vyšetřovací metody, rizikové faktory, primární a sekundární prevence, komplikace, léčba prognóza, klasifikace (CCSC)

  Akutní formy ischemické choroby srdeční

  nestabilní angina pectoris, akutní srdeční infarkt, náhlá smrt, etiologie a patofyziologie, vyšetřovací metody, komplikace léčba, prognóza

  Myokarditidy

  virové, bakteriální a parainfekční myokarditidy, etiologie a patofyziologie, vyšetřovací metody, komplikace, vztah k dilatační kardiomyopatii, léčba, prognóza

  Endokarditidy

  neinfekční endokarditidy, bakteriální endokarditida, etiologie a patofyziologie, typické klinické formy, skupiny s vyšším rizikem (srdeční vady, po chlopenních náhradách , iv. narkomani, imunokomprimovaní nemocní), vyšetřovací metody, dif. dg., komplikace, chirurgická a nechirurgická léčba, indikace, prognóza

  Tachyarytmie

  supraventrikulární (fibrilace síní, flutter síní, supraventrikulární tachykardie) a komorové (komorová tachykardie, flutter komor, fibrilace komor), extrasystoly, etiologie a patofyziologie, diferenciální diagnostika, léčba farmakologická a nefarmakologická léčba (včetně ablačních technik a implantace ICD)

  Bradyarytmie

  sinusová bradykardie, AV-junkční rytmy, SA blokády a zástavy, AV blokády II. a III. st., asystolie komor, etiologie a patofyziologie, diferenciální diagnostika synkop, vyšetřovací metody včetně HUT testu, farmakologická léčba, implantace pacemakeru

  Levostranné srdeční selhání

  akutní (Killipova klasifikace), etiologie a patofyziologie, léčba, chronické NÝHA klasifikace, etiologie a patofyziologie, léčba, (včetně srdeční transplantace), prognóza

  Cor pulmonale

  akutní (včetně akutní plicní embolizace) a chronické, etiologie a patofyziologie, diferenciální diagnostika, primární plicní hypertenze, léčba, prognóza

  Chlopňové srdeční vady

  etiologie a patofyziologie, vrozené, revmatická horečka, postižení jedné chlopně (aortální, mitrální, trikuspidální, plicní), postižení více chlopní, dif. dg., komplikace, léčba farmakologická, chirurgická a katetrizační, prognóza

  Vrozené srdeční vady v dospělosti

  defekt septa síní, defekt komorového septa, Fallotova tetralogie, Ebsteinova anomálie, transpozice velkých cév, ductus arteriosus persistens, etiologie a patofyziologie, léčba, prognóza

  Nemoci žilního systému

  akutní žilní trombophlebitida (phlebothrombosa), etiologie a patofyziologie, speciální formy (phlegmasia alba a cerulea dolens), diferenciální diagnostika, vyšetřovací metody, komplikace, léčba, prevence, varikózní komplex, důsledky recidivujících thrombophlebitid, sy. horní a dolní duté žíly

  Onemocnění tepenného systému

  ischemická choroba tepen (včetně Lerichova sy), thrombangitis obliterans, akutní periferní tepenné uzávěry (embolizace a trombózy), koarktace aorty, aneurysmata, disekující aneurysma aorty, etiologie a patofyziologie, dif. dg., vyšetřovací metody, komplikace, léčba, prognóza

  Arteriální hypertenze

  esenciální a sekundární, etiologie a patofyziologie, klasifikace, vyšetřovací metody, komplikace, léčba, prognóza

  Perikarditidy a perikardiální výpotek

  virové, bakteriální (včetně TBC), maligní, nezánětlivý perikardiální výpotek, etiologie a patofyziologie, dif. dg., vyšetřovací metody, komplikace, léčba, prognóza

  Kardiomyopatie

  definice, primární (idiopatické), sekundární (specifické), základní rozdělení morfologické (dilatační, hypertrofická, obstruktivní, restriktivní), arytmogenní dysplazie pravé komory, etiologie a patofyziologie, dif. dg., vyšetřovací metody, komplikace, léčba, prognóza

  Vyšetřovací metody v kardiologii

  anamnéza, propedeutika, laboratorní metody invazivní (srdeční katetrizace levo- a pravostranná, koronarografie, srdeční biopsie), laboratorní metody neinvazivní (elektrokardiografie, rentgenové metody a NMR, echokardiografie, radionuklidové metody, zátěžové testy, pozdní potenciály, Holterovo monitorování analýza variability srdečního rytmu)

Literatura
 • Vítovec, Jiří - Špinar, Jindřich. Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění. Grada, 2004. 248 s.
 • Ascherman, M. a kol. Kardiologie. Galen, 2004. 1481 s.
 • Dítě, P. a kol. Vnitřní lékařství. Galen, 2007. 586 s.
 • SOUČEK, Miroslav, Jindřich ŠPINAR a Petr SVAČINA. Vnitřní lékařství pro stomatology. 1. vydání. Praha, 2005. 380 s. ISBN 80-247-1367-5. info
 • ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Ischemická choroba srdeční. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 361 s. ISBN 8024705001. info
Metody hodnocení
Kurz probíhá formou desetidenní stáže na klinice. Součástí kurzu jsou společné semináře k vybraným tématům a praktické demonstrace u lůžka pacientů. Podmínkou udělení zápočtu je absolvování stáží v plném rozsahu a složení závěrečného testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.