VLFA0722p Farmakologie II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lea Janáková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC (přednášející)
doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (přednášející)
Renata Bláblová (pomocník)
Květoslava Sedlářová (pomocník)
PharmDr. Katarína Kostolanská (náhr. zkoušející)
Mgr. Kateřina Nebeská (náhr. zkoušející)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
MUDr. Filip Šiška (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Předpoklady
VLFA0621c Farmakologie I - cvičení && ( VSAJ0222 Angličtina 1 II -p || VLAJ0222 Angličtina 1 II -p || VSCJ0686 Čeština pro cizince VI -c || VSNJ0222 Němčina 1 II -c || VSSJ0222 Španělština 1 II -c )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu bude student orientován v indikačních třídách léků, bude znát farmakologické profily žádoucích a nežádoucích účinků jejich hlavních zástupců, se zvláštním zřetelem k možným interakcím léčiv. Bude schopen posuzovat výsledky farmakoekonomických analýz pro praktické využívání farmakoterapie.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student orientován v indikačních třídách léků, bude znát farmakologické profily žádoucích a nežádoucích účinků jejich hlavních zástupců, se zvláštním zřetelem k možným interakcím léčiv. Bude schopen posuzovat výsledky farmakoekonomických analýz pro praktické využívání farmakoterapie.
Osnova
 • VLFA07212p - Základy farmakologie I - přednášky

  Všeobecné lékařství

  Podzimní semestr 2018

 • 1. týden. FARMAKOLOGIE A JEJÍ PODOBORY
 • Obsah přednášky: Seznámení s farmakologií a jejími podobory. Lék, léčivo, léčivý přípravek – základní farmakologické pojmy. Zdroje, výzkum a vývoj nových léčiv. Zásady správného používání léčiv – druhy farmakoterapie a racionální farmakoterapie.
 • 2. týden. PŘEHLED LÉKOVÝCH FOREM
 • Obsah přednášky: Klasifikace a přehled lékových forem pro hromadnou výrobu a individuální přípravu, výhody a nevýhody jednotlivých typů lékových forem v klinickém použití, typické pomocné látky. Lékové formy s řízeným uvolňováním.
 • 3. týden. ZPŮSOBY APLIKACE LÉČIV
 • Obsah přednášky: Klasifikace aplikačních způsobů, popis jednotlivých aplikačních způsobů s příklady léčiv. Videoukázky méně častých aplikačních cest. Přehled inovativních aplikačních způsobů.
 • 4. týden. FARMAKOKINETIKA I
 • Obsah přednášky: Obecné zákonitosti pohybu léčiva v organismu. Přehled jednotlivých farmakokinetických procesů a parametrů.
 • 5. týden. FARMAKOKINETIKA II
 • Obsah přednášky: Jednorázové, kontinuální a opakované podávání léčiva. Principy terapeutického monitorování hladin léčiva. Kompartmentové modely. Základy populační farmakokinetiky.
 • 6. týden. FARMAKODYNAMIKA
 • Obsah přednášky: Klasifikace mechanismů účinků včetně konkrétních příkladů léčiv. Receptorová teorie – typy ligandů a receptorů. Změna účinku léčiva po opakovaném podání.
 • 7. týden. BEZPEČNOST LÉČIV
 • Obsah přednášky: Nežádoucí účinky léčiv – klasifikace, charakter. Farmakovigilance v klinickém výzkumu a v praxi. Terapeutický index, terapeutická šíře. Léková anamnéza, polypragmazie a úvod do lékových interakcí.
 • 8. týden. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ÚČINEK LÉČIVA
 • Obsah přednášky: Klasifikace, přehled a příklady faktorů ovlivňujících účinek léčiva. Základy farmakogenetiky.
 • 9. týden. FARMAKOLOGIE VNS
 • Obsah přednášky: Přehled farmakologie sympatiku a parasympatiku – neurotransmise, receptory. Základní indikace látek působících na VNS.
 • 10. týden. FARMAKOLOGICKÝ VÝZKUM
 • Obsah přednášky: Stručný přehled metod experimentálního farmakologického výzkumu s ukázkami výzkumu na Farmakologickém ústavu LF MU.
 • 11. týden. ZÁKLADNÍ PRINCIPY BIOLOGICKÉ TERAPIE
 • Obsah přednášky: Definice pojmů, výhody a nevýhody biologické léčby ve srovnání s konvenční terapií. Základy technologie výroby biologických léčiv, jejich klasifikace a příklady klinického využití.
 • 12. týden. FARMAKOTERAPIE DIABETES MELLITUS
 • Obsah přednášky: Inzuliny a antidiabetika – klasifikace, terapeutické použití a základní farmakologická charakteristika.
 • 13. týden. FARMAKOLOGIE POHLAVNÍCH HORMONŮ
 • Obsah přednášky: Analogy a antagonisté FSH, LH. Estrogeny, antiestrogeny, gestageny, antigestageny, androgeny, antiandrogeny – základní farmakologická charakteristika (rozdělení, základní zástupci, terapeutické indikace/kontraindikace, nežádoucí účinky).
 • 14. týden. ANALGETIKA
 • Obsah přednášky: Klasifikace analgetik. Základní farmakologická charakteristika a příklady použití opioidních analgetik, nesteroidních antiflogistik a analgetik-antipyretik. Základní principy terapie bolesti, koanalgetika.
 • 15. týden. CELKOVÁ A LOKÁLNÍ ANESTETIKA
 • Obsah přednášky: Klasifikace a základní farmakologická charakteristika celkových a lokálních anestetik.
 • ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • VLFA0722p - Základy farmakologie II - přednášky

  Všeobecné lékařství

  Podzimní semestr 2017

 • 3.10.2017
 • Léčba hypertenze - principy kombinací jednotlivých antihypertenziv, nežádoucí účinky.
 • 10.10.2017
 • Farmakoterapie ischemické choroby srdeční. Léčiva u námahové anginy pectoris (nitráty, beta-blokátory, antagonisté kalcia.
 • 17.10.2017
 • Farmakoterapie akutního a chronického srdečního selhání.
 • 24.10.2017
 • Úvod do psychofarmakologie. Antipsychotika - mechanismy působení, nežádoucí účinky.
 • 31.10.2017
 • Antiparkinsonika. Farmakoterapie demencí (Alzheimerova typu, smíšených). Antimanika - mechanismy působení, indikace a kontraindikace.
 • 7.11.2017
 • Toxikomanie.Typy látkových závislostí, mechanismy účinků, nežádoucí důsledky, možnosti terapie.
 • 14.11.2017
 • Základní principy biologické cílené léčby. Monoklonální protilátky, jejich využití v terapii vybraných onemocnění.
 • 21.11. 2017
 • Principy cílené léčby v onkologii, monoklonální protilátky, inhibitory tyrozinkináz.
 • 28.11.2017
 • Antimykotika. Antivirotika. Nežádoucí účinky, hlavní indikace.
 • 5.12.2017
 • Základní principy imunoterapie, nežádoucí účinky. Léčivé přípravky pro moderní terapii.
Literatura
  povinná literatura
 • RANG, H. P., James RITTER, R. J. FLOWER a Graeme HENDERSON. Rang & Dale's pharmacology. Eighth edition. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-461-farmakovigilance-a-propagace-leciv.html
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-367-vyzkum-novych-leciv-od-zrodu-k-registraci.html
  doporučená literatura
 • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI. Základní a aplikovaná farmakologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. xxiv, 672. ISBN 9788072623730. info
 • WHALEN, Karen. Pharmacology. Edited by Richard Finkel - Thomas A. Panavelil. 6th ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins, 2015. xi, 664. ISBN 9781451191776. info
  neurčeno
 • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
 • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367
 • https://is.muni.cz/auth/el/1411/podzim2008/ZLFA0722p/um/Zasady_antibioticke_ lecby.pdf?fakulta=1411;obdobi=4343;kod=ZLFA0722p
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?id=7lNQpLuETq4C&printsec=frontcover&dq=farmakologie&lr=&as_brr=3#PPA4,M1
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?ct=result&q=farmakologie&lr=&as_brr=3&sa=N&start=0
 • ŠULCOVÁ, Alexandra. Poznámky k přednáškám z farmakologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 97 s. ISBN 80-210-0640-4. info
 • Ritter, James M. - Lewis, Lionel D. - Mant, Timothy G.K. - Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Ed., Hodder Arnold, 2008. 465 s. ISBN 978-0-340-90046-8
 • Pharmaceutical Practice. Winfield, A.J. & Richards, R.M.E., eds. Churchill Livingstone. , 3rd Ed. 2004. ISBN 0443 07206 X
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564. info
Výukové metody
Studenti mohou navštěvovat dle stanoveného rozvrhu přednášky vedené renomovaným učitelem farmakologie.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška je vedena formou vstupního testu (Odpovědník v IS, otázky typu multivýběrového testu v počtu 30-ti (uveden počet správných odpovědí pro každou z otázek), které jsou randomizovaně generovány pro jednotlivého studenta . V případě úspěšného absolvování vstupního testu pokračuje zkouška ústním zkoušením ve formě ústních odpovědí na tři náhodně vybrané otázky z problematiky odpovídající Sylabu požadované zkoušky z farmakologie (obecná farmakologie, speciální farmakologie, vybrané léčivo).
Informace učitele

Otázky z obecné farmakologie 20171. Absorbce léčiv, presystémová eliminace
2. Alergie léková (hypersensitivita), idiosynkrazie
3. Biologická dostupnost absolutní a relativní, její měření, AUC
4. Biotransformace léčiv, fáze, příklady
5. Český lékopis
6. Dávkovací režim, kontinuální a intermitentní podávání léčiv
7. Distribuce léčiv, distribuční objem, redistribuce
8. Eliminace léčiv, t0,5, KE, Cl
9. Exkrece léčiv (cesty, možnosti ovlivnění)
10. Experimentální farmakologie, problematika pokusu na zvířeti, modely
11. Farmakoekonomika
12. Farmakogenetika, vliv genetických polymorfismů na farmakokinetiku a farmakodynamiku léčiv
13. Farmakokinetické procesy nultého a prvního řádu, saturační kinetika
14. Farmakokinetika opakovaného a kontinuálního podání léčiv, kumulace léčiv
15. Farmakologie a její podobory, původ a zdroj léčiv, názvy léčiv, druhy farmakoterapie
16. Farmakoterapie v době kojení, v dětském věku
17. Farmakoterapie v těhotenství, teratogenita léčiv
18. Farmakoterapie ve stáří
19. Farmakovigilance, bezpečnost léčiva, reklama a marketing v oblasti léčiv, etické otázky
20. Inhibice a indukce enzymů léčivy
21. Interakce léčiv - přehled, interakce farmaceutického/technologického typu (inkompatibility)
22. Interakce léčiv - přehled, interakce farmakodynamického typu
23. Interakce léčiv - přehled, interakce farmakokinetického typu
24. Léková anamnéza, compliance pacienta, polypragmazie
25. Mechanismy vedoucí k rozvoji látkové závislosti
26. Nežádoucí účinky léčiv (charakter, kategorie)
27. Obecné principy terapie otrav, specifická antidota léčiv a mechanismy jejich účinku
28. Preklinické a klinické hodnocení léčiv a jejich fáze
29. Primární resistence pacienta k terapii a vliv opakovaného podávání léčiv – tolerance, tachyfylaxe, senzitizace, desenzitizace
30. Principy biologické terapie - technologie, požadavky na kvalitu, registrace, biosimilars
31. Přehled lékových forem a jejich vliv na farmakokinetiku a farmakodynamiku léčiv
32. Přehled mechanismů účinku léčiv, nespecifické mechanismy účinku léčiv
33. Receptorová teorie léčiv - typy receptorů, agonismus, antagonismus…
34. Mechanismy účinku léčiv- specifický účinek léčiv - cílové struktury, na nichž léčiva působí
35. Synergismus, antagonismus v účinku léčiv (farmakokinetika, farmakodynamika)
36. Terapeutické monitorování léčiv
37. Terapeutický index, terapeutická šíře, racionální farmakoterapie
38. Typy faktorů ovlivňujících účinek léčiv (se vztahem k léčivu, se vztahem k organismu, se vztahem k léčivu i organismu) a jejich příklady
39. Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie
40. Vztah dávky a účinku, typy dávek
41. Základní farmakokinetické parametry a procesy (přehled)
42. Základní legislativní normy vztahující se k zacházení s léčivy
43. Způsoby aplikace léčiv – přehled, charakteristika


Otázky ze speciální farmakologie 20171. Alkylační cytostatika + ostatní zásahy do DNA
2. Aminoglykosidy, chloramfenikol
3. Antiagregancia
4. Antiarytmika
5. Antiastmatika, léčiva používaná při CHOPN
6. Antibiotika- přehled + chinolony, antituberkulotika
7. Antibiotika- přehled + linkosamidy, glykopeptidy, polymixiny
8. Antibiotika- přehled + makrolidy a příbuzná ATB
9. Antibiotika- přehled + tetracykliny, amfenikoly
10. Antibiotika- přehled + cefalosporiny, monobaktamy
11. Antibiotika- přehled + peniciliny, karbapenemy
12. Antibiotika- přehled + sulfonamidy, nitrofurany a nitroimidazoly
13. Antidepresiva – iMAO + ostatní antidepresiva (SSRI, NDRI, SNRI,NRI, SARI, NaSSA)
14. Antidiabetika pro terapii DM II (bez inzulinů)
15. Antiemetika, prokinetika
16. Antiepileptika
17. Antihistaminika
18. Antihypertenziva – přehled + ACEi, sartany, antagonisté reninu
19. Antihypertenziva – přehled + alfa1-lytika, blokátory kalciových kanálů
20. Antihypertenziva – přehled + diuretika
21. Antihypertenziva – přehled + blokátory beta adrenergních receptorů + centrální antihypertenziva
22. Antikoagulancia
23. Antimetabolity + hormonální terapie v onkologii
24. Antimykotika
25. Antipsychotika
26. Antitrombotika, antifibrinolytika, hemostatika
27. Antitusika, expektorancia a mukolytika
28. Antiulceróza
29. Antiuratika
30. Antivirotika
31. Anxiolytika + tricyklická antidepresiva
32. Biologická léčba autoimunitních onemocnění
33. Celková anestetika
34. Cílená léčba v onkologii
35. Dermatologika – přehled skupin, zástupců a účinků
36. Digestiva, hepatoprotektiva, léčiva ovlivňující tvorbu a sekreci žluči
37. Farmakologická terapie závislostí + látky způsobující závislost
38. Glukokortikoidy
39. Hydrofilní vitaminy
40. Hypnosedativa
41. Hypolipidemika, anobezika
42. Cholinolytika
43. Cholinomimetika
44. Insuliny
45. Laxativa, antidiarhoika, léčba infekčních průjmů
46. Léčiva akutního srdečního selhání
47. Léčiva Alzheimerovy demence a Parkinsonovy nemoci
48. Léčiva chronického srdečního selhání
49. Léčiva nespecifických střevních zánětů
50. Léčiva používaná u erektilní dysfunkce a BHP
51. Léčiva používaná v léčbě anemií
52. Léčiva používaná v léčbě dnavé artritidy
53. Léčiva užívaná u osteoporózy
54. Lokální anestetika
55. Myorelaxancia, spasmolytika
56. Nesteroidní antiflogistika + analgetika-antipyretika
57. Nootropika, kognitiva
58. Opioidní analgetika
59. Pohlavní hormony – HRT, kontraceptiva
60. Principy antibiotické terapie – přehled, mechanismy účinku, rezistence, MIC, MBC
61. Psychomimetika, léčiva používaná v léčbě ADHD
62. Sympatolytika
63. Sympatomimetika
64. Tyreoidální + antityreoidální látky
65. Uterotonika, tokolytika
66. Vitaminy AEDK


SEZNAM VYBRANÝCH LÉČIV 2017 detail1. pantoprazol
2. famotidin
3. atropin
4. butylskopolamin
5. fenpiverin
6. pitofenon
7. drotaverin
8. metoklopramid
9. ondansetron
10. laktulóza
11. inzulin lispro
12. inzulin glargin
13. metformin
14. glibenklamid
15. sitagliptin
16. akarboza
17. warfarin
18. enoxaparin
19. clopidogrel
20. ticlopidin
21. ximelagatran
22. altepláza
23. erytropoetin
24. digoxin
25. propafenon
26. amiodaron
27. adrenalin
28. noradrenalin
29. dopamin
30. efedrin
31. pseudoefedrin
32. milrinon
33. isosorbid-dinitrát
34. nitroglycerin
35. methyldopa
36. klonidin
37. prazosin
38. hydrochlorothiazid
39. chlorthalidon
40. furosemid
41. spironololakton
42. pindolol
43. acebutolol
44. metoprolol
45. labetalol
46. amlodipin
47. nimodipin
48. diltiazem
49. verapamil
50. perindopril
51. losartan
52. atorvastatin
53. fenofibrát
54. ezetimib
55. nystatin
56. ketokonazol
57. methylergometrin
58. dinoprost
59. hexoprenalin
60. finasterid
61. alfuzosin
62. vasopresin
63. oxytocin
64. dexamethazon
65. prednison
66. karbimazol
67. doxycyklin
68. chloramfenikol
69. amoxicilin
70. fenoxymethylpenicilin
71. oxacilin
72. aztreonam
73. meropenem
74. cefuroxim
75. kotrimoxazol
76. klarithromycin
77. gentamicin
78. amikacin
79. ciprofloxacin
80. vankomycin
81. amfotericin B
82. flukonazol
83. kaspofungin
84. rifampicin
85. aciklovir
86. zidovudin
87. cyklofosfamid
88. methotrexat
89. 6-merkaptopurin
90. 5-fluorouracil
91. paklitaxel
92. doxorubicin
93. cisplatina
94. trastuzumab
95. imatinib
96. tamoxifen
97. bikalutamid
98. interferon alfa
99. cyklosporin
100. takrolimus
101. ibuprofen
102. diklofenak
103. indometacin
104. nimesulid
105. meloxikam
106. suxamethonium
107. alopurinol
108. kyselina alendronová
109. lidokain
110. enfluran
111. propofol
112. dihydrokodein
113. sufentanyl
114. piritramid
115. tramadol
116. paracetamol
117. metamizol
118. sumatriptan
119. karbamazepin
120. kyselina valproová
121. gabapentin
122. biperiden
123. haloperidol
124. risperidon
125. lithium
126. diazepam
127. alprazolam
128. zolpidem
129. midazolam
130. escitalopram
131. amitriptylin
132. bupropion
133. methylfenidát
134. donepezil
135. rivastigmin
136. metadon
137. buprenorfin
138. betahistin
139. oxymetazolin, xylometazolin
140. fenylefrin
141. salbutamol
142. fenoterol
143. ipratropium-bromid
144. nedokromil
145. acetylcystein
146. kodein
147. butamirát
148. cetirizin
149. desloratadin
150. pilokarpin
151. timolol
152. tropikamid
2017 GENERAL PHARMACOLOGY1. Basic pharmacokinetic parameters and processes (overview)
2. Bioavalability, absolute, relative, estimation, AUC
3. European pharmacopoea, World Pharmacopoeia
4. Dose – response curves, kinds of doses
5. Drug absorption, first pass effect
6. Drug allergy (hypersensitivity), idiosyncratic reactions
7. Drug anamnesis; patient’s compliance, polypharmacy
8. Drug biotransformation – stages, examples
9. Drug distribution, volume of distribution, redistribution
10. Drug dosage regimen, continual and intermitent administration
11. Drug elimination, t0,5, KE, Cl
12. Drug excretion (ways of excretion, possibilities of their influence)
13. Drug interactions- overview, pharmaceutic/technologic interactions (incompatibilities)
14. Drug interactions- overview, pharmacodynamic interactions
15. Drug interactions- overview, pharmacokinetic interactions
16. Drug receptors theory - types of receptors, agonism, antagonism..
17. Experimental pharmacology, preclinical research, experimentation with use of animals and animal models
18. Factors influencing the drug effect (related to drug, related to organism or to both), examples
19. Influence of concomitant diseases on drug effect, polypragmasia
20. Influence of drugs on inhibition and induction of enzymes
21. Mechanisms of drug addiction
22. Overview of mechanisms of drug action- Specific drug effect – targets for drug action
23. Overview of the mechanisms of drug effects - nonspecific mechanisms of drug effects
24. Pharmaceutical drug dosage forms - overview and their influence on pharmacokinetics and pharmacodynamics 25.
26. Pharmacoeconomics
27. Pharmacogenetics, influence of genetic polymorfisms on pharmacokinetics and pharmacodynamics of drugs
28. Pharmacokinetic processes of the first and zero order, saturation pharmacokinetics
29. Pharmacokinetics of repeated and continual drug administration, drug accumulation
30. Pharmacology, sub-branches, origin of drugs , drug names, kinds of pharmacotherapy
31. Pharmacotherapy in elderly
32. Pharmacotherapy in pediatric population, in breastfeeding women
33. Pharmacotherapy ni pregnancy, drug teratogenicity
34. Pharmacovigilance, drug safety, advertisement and drug marketing, ethics
35. Preclinical and clinical trials, stages
36. Primary resistance of the patient to the treatment; influence of repeated administration - Tolerance, tachyphylaxis
37. Principles of biological treatment - technology, demands on quality, registration, iosimilars
38. Routes of drug administration – overview, charakteristice
39. Synergism, antagonism in drug effects (pharmacokinetics, pharmacodynamics)
40. Therapeutic index, therapeutic range, rational pharmacotherapy
41. Therapeutic monitoring of drugs (TDM)
42. Adverse drug reactions (types, categories)
43. General principles of drug poisoning, specific antidotes and their mechanisms of action


SPECIAL PHARMACOLOGY1. Alkylating cytostatics and impacts of DNA
2. Aminoglycosides, chloramphenicol
3. Antiarrhythmics
4. Antiasthmatics, drugs used in COPD
5. Anticoagulants
6. Antidepressants – iMAO + others (SSRI, NDRI, SNRI,NRI, SARI, NaSSA)
7. Antidiabetics for the treatment of Type 2 DM
8. Antiemetic drugs, prokinetics
9. Antiepileptic drugs
10. Antifungal drugs
11. Antihistaminics
12. Antihypertensives – overview + ACEi, sartans, renin antagonists
13. Antihypertensives – overview + calcium channel blockers, alpha1 lytics
14. Antihypertensives – overview + beta blockers + central antihypertensives
15. Antihypertensives – overview + diuretics
16. Antimetabolites + hormonal therapy in onkology
17. Antiplatelet drugs
18. Antipsychotics
19. Antithrombotics, antifibrinolytics, hemostatics
20. Antithrombotics, thrombolytics, hemostyptics,
21. Antitussives, expectorants, mucolytics
22. Antiulcer drugs
23. Antivirotics
24. Anxiolytics + tricyclic antidepressants
25. ATB – overview + tetracyclines, amphenicols
26. ATB – overview + linkosamides, glycopeptides, polymixins
27. ATB – overview + macrolides and related ATB
28. ATB – overview, cephalosporins, monobactams
29. ATB – overview, penicillines, carbapenems
30. ATB – overview, quinolones, antituberculotics
31. ATB – overview, sulphonamides, nitrofurans, nitroimidazols
32. Biological treatment of autoimmune diseases
33. Dermatologics – overview of groups, representatives and their effects
34. Digestives, hepatoprotectives, drugs influencing synthesis and secretion of bile
35. Drugs for inflammatory bowel disease
36. Drugs used in acute heart failure
37. Drugs used in Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease
38. Drugs used in erectile dysfunction and BHP
39. Drugs used in gout
40. Drugs used in chronic heart failure
41. Drugs used in osteoporosis
42. Drus used in the treatment of anaemia
43. General anesthetics
44. Glucocorticoids
45. Hydrophilic vitamins
46. Hypnosedatives
47. Hypolipidemics, anti-obesity drugs
48. Cholinolytics
49. Cholinomimetics
50. Insulins
51. Laxatives, antidiarrhoics, pharmacotherapy of infectious diahoea
52. Local anesthetics
53. Myorelaxants, spasmolytics
54. Non-steroidal and anti-inflammatory drugs + analgesics- antipyretics
55. Nootropics, drugs affecting cognitive functions
56. Opioid analgesics
57. Pharmacotherapy of addictions + drugs causing addiction
58. Principles of antibiotic therapy – overview, mechanisms of effect, resistence, MIC, MBC
59. Psychomimetics, drugs used in the treatment of ADHD
60. Sex hormones – HRT, contraceptives
61. Sympatolytics
62. Sympatomimetics
63. Targeted therapy in onkology
64. Thyroidal hormones + anti-thyroid drugs
65. Uterotonics, tokolytics
66. Vitamins AEDK


LIST OF GENERIC NAMES –„ESSENTIAL DRUGS“1. pantoprazol
2. famotidin
3. atropin
4. butylscopolamine
5. fenpiverine
6. pitofenon
7. drotaverine
8. metoclopramid
9. ondansetron
10. lactulose
11. insulin lispro
12. insulin glargine
13. metformin
14. glibenclamide
15. sitagliptin
16. acarbose
17. warfarin
18. enoxaparin
19. clopidogrel
20. ticlopidine
21. ximelagatran
22. alteplase
23. erythropoietin
24. digoxin
25. propaphenone
26. amiodarone
27. adrenalin
28. noradrenalin
29. dopamine
30. ephedrine
31. pseudoephedrine
32. milrinone
33. isosorbid dinitrate
34. nitroglycerin
35. methyldopa
36. clonidine
37. prazosin
38. hydrochlorothiazide
39. chlorthalidone
40. furosemid
41. spironolactone
42. pindolol
43. acebutolol
44. metoprolol
45. labetalol
46. amlodipin
47. nimodipin
48. diltiazem
49. verapamil
50. perindopril
51. losartan
52. atorvastatin
53. fenofibrate
54. ezetimibe
55. nystatin
56. ketoconazole
57. methylergometrine
58. dinoprost
59. hexoprenaline
60. finasteride
61. alfuzosin
62. vasopresin
63. oxytocin
64. dexamethasone
65. prednisone
66. carbimazole
67. doxycycline
68. chloramphenicol
69. amoxycilin
70. phenoxymethylpenicillin
71. oxacilin
72. aztreonam
73. meropenem
74. cefuroxim
75. cotrimoxazol
76. clarithromycin
77. gentamicin
78. amikacin
79. ciprofloxacin
80. vancomycin
81. amphotericin B
82. fluconazole
83. caspofungin
84. rifampicin
85. acyclovir
86. zidovudine
87. cyclophosphamide
88. methotrexate
89. 6-mercaptopurine
90. fluorouracil
91. paclitaxel
92. doxorubicin
93. cisplatin
94. trastuzumab
95. imatinib
96. tamoxifen
97. bicalutamide
98. interferon alfa
99. cyclosporine
100. tacrolimus
101. ibuprofen
102. diclofenac
103. indometacin
104. nimesulide
105. meloxicam
106. suxamethonium
107. allopurinol
108. alendronic acid
109. lidocaine
110. enflurane
111. propofol
112. dihydrocodeine
113. sufentanil
114. piritramid
115. tramadol
116. paracetamol
117. metamizole
118. sumatriptan
119. carbamazepine
120. valproic acid
121. gabapentin
122. biperiden
123. haloperidol
124. risperidone
125. lithium
126. diazepam
127. alprazolam
128. zolpidem
129. midazolam
130. escitalopram
131. amitriptyline
132. bupropion
133. methylphenidate
134. donepezil
135. rivastigmine
136. methadone
137. buprenorphine
138. betahistine
139. xylometazoline
140. phenylephrine
141. salbutamol
142. fenoterol
143. ipratropium bromide
144. nedocromil
145. acetylcysteine
146. codeine
147. butamirate
148. cetirizin
149. desloratadine
150. pilocarpine
151. timolol
152. tropicamide
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/VLFA0722p