VLFA08222c Farmakologie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/3/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Adéla Bártová (cvičící)
MVDr. Eva Dražanová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Tomáš Hammer (cvičící)
PharmDr. Mária Hricková (cvičící)
Mgr. Petr John (cvičící)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Alena Máchalová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Filip Šiška (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Renata Bláblová (pomocník)
Mgr. Marta Vyoralová (pomocník)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLFA07212p Farmakologie I - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu jsou:
seznámit studenty se základními farmakologickými profily vybraných skupin léčiv
seznámit studenty s principy volby vhodného léčiva pro konkrétního pacienta
procvičit znalosti získané v hodinách formou případových studií
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen vybrat a předepsat léčivo pro pacienta na základě známé diagnózy. Výběr léčiva bude založen na zohlednění všech faktorů, které ovlivňují bezpečnost a účinnost léčiva.
Osnova
 • VLFA08222c - Farmakologie II cvičení

  Všeobecné lékařství

  Jarní semestr 2023

 • 1. ANTIPSYCHOTIKA, ANTIPARKINSONIKA
 • Klasifikace psychofarmak, farmakologie dopaminergního systému se zaměřením na antipsychotika a antiparkinsonika.
 • 2. ANTIDEPRESIVA
 • Farmakologický přehled antidepresiv, nootropik, kognitiv a psychostimulancií.
 • 3. ANXIOLYTIKA, HYPNOSEDATIVA, ANTIKONVULZIVA
 • GABAergní neurotransmise. Anxiolytika, hypnosedativa, antikonvulziva - procvičování MÚ, zástupců, indikací, NÚ včetně rizika rozvoje závislosti. Strategie farmakoterapie úzkosti, poruch spánku a křečových stavů. Použití farmak u specifických skupin pacientů. Psychiatrické kazuistiky. Přehled vybraných látkových závislostí a jejich terapie.
 • 4. CELKOVÁ A LOKÁLNÍ ANESTETIKA
 • Základní farmakologická charakteristika celkových a lokálních anestetik. Premedikace před celkovou anestezií.
 • 5. VAZODILATANCIA A LÉČIVA S VLIVEM NA CÉVY
 • TEST č. 1
 • Hypolipidemika, antiobezitika, nitráty a donory NO, blokátory kalciových kanálů. Rizikové faktory chorob KV, SCORE algoritmus. Léčiva používaná u dyslipidémií a u ICHS.
 • 6. LÉČIVA RAAS A DIURETIKA
 • ACE inhibitory, sartany, inhibitory reninu, diuretika, antagonisté mineralokortikoidních receptorů. Léčiva používaná při terapii hypertenze, antihypertenziva 1. a 2. volby, kombinovaná terapie.
 • 7. LÉČIVA PŘÍMO OVLIVŇUJÍCÍ MYOKARD
 • Beta blokátory a bradiny, Pozitivně inotropní léčiva, blokátory kalciových kanálů – non DHP, antiarytmika. Léčiva používaná při terapii srdečního selhání a arytmií. Shrnutí léčiv KVS.
 • 8. LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ HEMOSTÁZU
 • Klasifikace léčiv zasahujících do hemostázy, farmakologické profily antikoagulancií, protidestičkových léčiv, fibrinolytik, antifibrinolytik, hemostatik a antianemik.
 • 9. ANTIINFEKTIVA I - ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA
 • TEST č. 2
 • Farmakologický přehled antibakteriálních léčiv, FK/FD parametry a jejich vliv na volbu antibiotika, minikazuistiky. Aktuální stav rezistence na antibiotika u vybraných patogenů.
 • 10. ANTIINFEKTIVA II – ANTIMYKOTIKA A ANTIVIROTIKA
 • Antibakteriální léčiva používaná v terapii respiračních infekcí, infekcí močových cest, v intenzivní péči a u kožních infekcí. Farmakologický přehled antimykotik a antivirotik. Interakční potenciál vybraných antiinfektiv. Dermatologika – přehled základních skupin, lokální antiinfektiva, preskripce IPLP v dermatologii.
 • 11. FARMAKOLOGIE GIT
 • Recepturní test
 • Farmakologický přehled léčiv používaných pro terapii onemocnění GIT.
 • 12. CYTOSTATIKA A CÍLENÁ LÉČBA V ONKOLOGII
 • Přehled cytostatik a cílených onkologických léčiv, nežádoucí účinky cytostatik.
 • 13. TERAPIE OTRAV
 • Opakování principů terapie intoxikací. Kazuistiky zaměřené na intoxikace vyvolané léky i jinými látkami a možnosti jejich léčby.
 • 14. LÉKOVÉ INTERAKCE
 • TEST č. 3
 • Kazuistiky zaměřené na lékové interakce.
 • 15. FYTOFARMAKOLOGIE
 • Lékové formy fytofarmak, způsob přípravy čajových směsí a ochutnávka. Interakce léčiv a léčivých rostlin. Samoléčba vybraných nezávažných onemocnění pomocí fytofarmak.
 • Zápočet.
Literatura
  povinná literatura
 • RITTER, James, R. J. FLOWER, Graeme HENDERSON, Yoon Kong LOKE, David J. MACEWAN a H. P. RANG. Rang and Dale's pharmacology. Ninth edition. Edinburgh: Elsevier, 2020. xvi, 789. ISBN 9780702074486. info
  doporučená literatura
 • RANG, H. P., James RITTER, R. J. FLOWER a Graeme HENDERSON. Rang & Dale's pharmacology. Eighth edition. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1160493&site=ehost-live&ebv=EB&ppid=pp_cover
 • Farmakologie. Edited by Jan Švihovec - Jan Bultas - Pavel Anzenbacher - Jaroslav Chládek - J. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. xix, 962. ISBN 9788024755588. info
 • Základy speciální receptury léčivých přípravků, Juřica a kol., 2013, http://portal.med.muni.cz/clanek-611-zaklady-specialni-receptury-lecivych-pripravku.html
 • WALLER, Derek, Anthony P. SAMPSON a Andrew W. HITCHINGS. Medical pharmacology and therapeutics. Sixth edition. London: Elsevier, 2022. vii, 742. ISBN 9780702081590. info
  neurčeno
 • Atlas léčivých rostlin, https://is.muni.cz/auth/do/med/el/lecive_rostliny/atlas.html
 • Knihovna kazuistik: https://is.muni.cz/auth/do/med/el/case_reports/index.html
 • Elektronická skripta: https://portal.med.muni.cz/disciplina-13-farmakologie
 • Markova farmakoterapie vnitřních nemocí. Edited by Josef Marek - Michal Vrablík. 5., zcela přepracované a d. Praha: Grada, 2019. xxiv, 868. ISBN 9788024750781. info
Výukové metody
praktická cvičení, diskuse ve skupině, kazuistiky
Metody hodnocení
Účast ve cvičeních je povinná. Student má povoleny dvě neomluvené absence. Pro získání zápočtu musí student úspěšně složit následujcíí testy:
Preskripční test
2 HVLP, v zadání uvedena indikace a další informace o pacientovi nezbytné pro správný výběr léčivé látky (léková forma / cesta podání a množství přípravku, resp. délka léčby)
3x Multivýběrový test
15 otázek, uveden počet správných odpovědí, minimální zisk 6 bodů z 1 testu. Je možné opakovat nejvýše jeden z testů a to maximálně 1x
Pro získání zápočtu je nutné splnit podmínku docházky a zároveň složit úspěšně všechny testy, přičemž z multivýběrových testů musí student získat celkem minimálně 20 bodů
Informace učitele
Konzultační hodiny a náhrady/opravy testů vždy ve středu 29.3., 26.4., 10.5. a 31.5. 2023 v 15:45 v učebně FarmÚ po přihlášení přes Rozpis témat v ISu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.