VLFA07212p Farmakologie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lea Janáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Merhautová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC (přednášející)
doc. RNDr. Lenka Zdražilová Dubská, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (přednášející)
Róbert Balog (pomocník)
Renata Bláblová (pomocník)
Agnesa Gabuľová (pomocník)
Květoslava Sedlářová (pomocník)
Filip Šiška (pomocník)
Ing. Lenka Hořavová (náhr. zkoušející)
PharmDr. Katarína Kostolanská (náhr. zkoušející)
Mgr. Kateřina Nebeská (náhr. zkoušející)
Mgr. Eva Vohlídalová (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLPF0622p Patol. fyziologie II-předn. && VLPA0622c Patologie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
seznámit studenty se základními farmakodynamickými a farmakokinetickými principy
seznámit studenty s principy terapie otrav
seznámit studenty s faktory ovlivňujícími účinek léčiv
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- zná zakladní farmakodynamické principy
- zná základní farmakokintické principy
- zná základní faktory ovlivňující účinek léčiva
- student navrhne postup terapie otrav xenobiotiky
Osnova
 • VLFA07212p - Základy farmakologie I - přednášky

  Všeobecné lékařství

  Podzimní semestr 2019

 • 16. 9. 2019 14:00-15:40, UKB A11/114
 • FARMAKOLOGIE A JEJÍ PODOBORY
 • Obsah přednášky: Seznámení s farmakologií a jejími podobory. Lék, léčivo, léčivý přípravek – základní farmakologické pojmy. Zdroje, výzkum a vývoj nových léčiv. Zásady správného používání léčiv – druhy farmakoterapie a racionální farmakoterapie.
 • 23. 9. 2019 14:00-15:40, UKB A11/114
 • PŘEHLED LÉKOVÝCH FOREM
 • Obsah přednášky: Klasifikace a přehled lékových forem pro hromadnou výrobu a individuální přípravu, výhody a nevýhody jednotlivých typů lékových forem v klinickém použití, typické pomocné látky. Lékové formy s řízeným uvolňováním.
 • 30. 9. 2019 14:00-15:40, UKB A11/114
 • ZPŮSOBY APLIKACE LÉČIV
 • Obsah přednášky: Klasifikace aplikačních způsobů, popis jednotlivých aplikačních způsobů s příklady léčiv. Videoukázky méně častých aplikačních cest. Přehled inovativních aplikačních způsobů.
 • 7. 10. 2019 14:00-15:40, UKB A11/114
 • FARMAKOKINETIKA I
 • Obsah přednášky: Obecné zákonitosti pohybu léčiva v organismu. Přehled jednotlivých farmakokinetických procesů a parametrů.
 • 14. 10. 2019 14:00-15:40, UKB A11/114
 • FARMAKOKINETIKA II
 • Obsah přednášky: Jednorázové, kontinuální a opakované podávání léčiva. Principy terapeutického monitorování hladin léčiva. Kompartmentové modely. Základy populační farmakokinetiky.
 • 21. 10. 2019 13:00-16:00, UKB A11/114
 • FARMAKODYNAMIKA
 • Obsah přednášky: Klasifikace mechanismů účinků včetně konkrétních příkladů léčiv. Receptorová teorie – typy ligandů a receptorů. Změna účinku léčiva po opakovaném podání.
 • FARMAKOVIGILANCE A BEZPEČNOST LÉČIV
 • Obsah přednášky: Nežádoucí účinky léčiv – klasifikace, charakter. Farmakovigilance v klinickém výzkumu a v praxi. Terapeutický index, terapeutická šíře. Léková anamnéza, polypragmazie a úvod do lékových interakcí.
 • 28. 10. 2019 14:00-15:40, UKB A11/114
 • Státní svátek
 • 4. 11. 2019 14:00-15:40, UKB A11/114
 • FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ÚČINEK LÉČIVA
 • Obsah přednášky: Klasifikace, přehled a příklady faktorů ovlivňujících účinek léčiva. Základy farmakogenetiky.
 • 11. 11. 2019 14:00-15:40, UKB A11/114
 • FARMAKOLOGIE VNS
 • Obsah přednášky: Přehled farmakologie sympatiku a parasympatiku – neurotransmise, receptory. Základní indikace látek působících na VNS.
 • 18. 11. 2019 14:00-15:40, UKB A11/114
 • ZÁKLADNÍ PRINCIPY BIOLOGICKÉ TERAPIE, BIOLOGICKÁ TERAPIE REVMATOIDNÍ A DNAVÉ ARTRITIDY
 • Obsah přednášky: Definice pojmů, výhody a nevýhody biologické léčby ve srovnání s konvenční terapií. Základy technologie výroby biologických léčiv, jejich klasifikace a příklady klinického využití. Přehled biologických léčiv používaných u dnavé a revmatoidní artritidy.
 • 25. 11. 2019 14:00-15:40, UKB A11/114
 • ANALGETIKA
 • Obsah přednášky: Klasifikace analgetik. Základní farmakologická charakteristika a příklady použití opioidních analgetik, nesteroidních antiflogistik a analgetik-antipyretik. Základní principy terapie bolesti, koanalgetika
 • 2. 12. 2019 14:00-15:40, UKB A11/114
 • CELKOVÁ A LOKÁLNÍ ANESTETIKA
 • Obsah přednášky: Klasifikace a základní farmakologická charakteristika celkových a lokálních anestetik.
 • 9. 12. 2019 14:00-15:40, UKB A11/114
 • FARMAKOTERAPIE DIABETES MELLITUS
 • Obsah přednášky: Inzuliny a antidiabetika – klasifikace, terapeutické použití a základní farmakologická charakteristika.
 • 16. 12. 2019 14:00-15:40, UKB A11/114
 • FARMAKOLOGIE POHLAVNÍCH HORMONŮ
 • Obsah přednášky: Analoga a antagonisté FSH, LH. Estrogeny, antiestrogeny, gestageny, antigestageny, androgeny, antiandrogeny – základní farmakologická charakteristika (rozdělení, základní zástupci, terapeutické indikace/kontraindikace, nežádoucí účinky).
 • 6. 1. 2020 14:00-15:40, UKB A11/114
 • IMUNOFARMAKOLOGIE – IMUNOSUPRESIVA, IMUNOMODULANCIA, BIOLOGIKA
 • Obsah přednášky: Přehled léčiv používaných k ovlivnění funkce imunitního systému – klasifikace, terapeutické použití a základní farmakologická charakteristika.
Literatura
  povinná literatura
 • RANG, H. P. Rang & Dale's pharmacology. 8th ed. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1160493&lang=cs&site=ehost-live
 • Životní cyklus léčiv, Demlová a kol., 2014, http://portal.med.muni.cz/clanek-621-zivotni-cyklus-leciv-klinicke-hodnoceni-a-registrace-lecivych-pripravku-farmakovigilance-a-stanovovani-cen-a-uhrad-leciv.html
  doporučená literatura
 • https://portal.med.muni.cz/disciplina-13-farmakologie
 • Landa Leoš, Jan Juřica, Kristýna Nosková, Ondřej Zendulka: Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy
 • Základy farmakoekonomiky, Říhová a kol, 2016, http://portal.med.muni.cz/clanek-649-zaklady-farmakoekonomiky.html
 • Soubor kazuistik z farmakologie, Zendulka a kol., 2016 http://elportal.cz/publikace/kazuistiky-farmakologie
 • Základy speciální receptury léčivých přípravků, Juřica a kol., 2014, http://portal.med.muni.cz/clanek-611-zaklady-specialni-receptury-lecivych-pripravku.html
 • Atlas léčivých rostlin, https://is.muni.cz/auth/do/med/el/lecive_rostliny/atlas.html
 • Základy receptury léčivých přípravků. Nováková a kol., 2010, http://portal.med.muni.cz/clanek-553-zaklady-receptury-lecivych-pripravku.html
 • ŠVIHOVEC, Jan a kol. Farmakologie, Praha: Grada, 2018. ISBN 978-80-247-5558-8. www.grada.cz/farmakologie-(1)-8687
 • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI. Základní a aplikovaná farmakologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. xxiv, 672. ISBN 9788072623730. info
  neurčeno
 • Farmakovigilance a propagace léčiv, Vršková a kol., 2007, http://portal.med.muni.cz/clanek-461-farmakovigilance-a-propagace-leciv.html
 • Výzkum nových léčiv od zrodu k registraci, Starobová a kol., 2006, http://portal.med.muni.cz/clanek-367-vyzkum-novych-leciv-od-zrodu-k-registraci.html
 • Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU, Máchalová a kol., 2015, http://portal.med.muni.cz/clanek-644-farmakologie-pro-studenty-bakalarskych-oboru-na-lf-mu.html
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2., zcela přeprac. a doplň. Praha: Grada, 2014. ISBN 9788024713564. info
 • DOSTÁLEK, Miroslav, Jan JUŘICA, Eva JANOŠTÍKOVÁ a Lucia ZAHRADNÍKOVÁ. Farmakokinetika. ČR: Grada, 2006. 220 s. Farmacie a farmakologie. ISBN 80-247-1464-7. info
 • WHALEN, Karen. Pharmacology. Edited by Richard Finkel - Thomas A. Panavelil. 6th ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins, 2015. xi, 664. ISBN 9781451191776. info
 • Waller, Derek - Renwick, Andrew G. - Hillier, Keith. Medical pharmacology and therapeutics. 3rd ed. New York : Elsevier Saunders, 2009. ix, 744 p. ISBN 0-7020-2991-2.
 • Ritter, James M. - Lewis, Lionel D. - Mant, Timothy G.K. - Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Ed., Hodder Arnold, 2008. 465 s. ISBN 978-0-340-90046-8
 • Pharmaceutical practice. Edited by Judith A. Rees - Ian Smith - Jennie Watson. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier, 2014. xvii, 552. ISBN 9780702051432. info
 • Practicals in Pharmacology, 2009, Náhradní obsah: http://portal.med.muni.cz/article-491-practicals-in-pharmacology.html
Výukové metody
přednášky, teoretická příprava

Výuka probíhá periodicky v odpoledních hodinách. Na přednášky navazují praktická cvičení. V přednáškách je probrána základní problematika látky. Tato znalost je dále prohlubována a procvičována na konkrétních praktických úkolech ve cvičeních. Ve studijních materiálech budou ke každému tématu dle sylabů k dispozici podklady pro samostudium a přípravu, včetně odkazů na příslušné kapitoly v učebnici.
Metody hodnocení
Kolokvium - písemný test: 40 multivýběrových otázek s výběrem 3 - 5 možností.

Počet správných odpovědí je uvedený v zadání každé otázky. Student získá 2 body za kompletně správně zodpovězenou otázku. Za chybné odpovědi se body neodčítají. Na vypracování testu je určen časový limit 60 minut. Test lze opakovat maximálně dvakrát.

Podmínkou úspěšného kolokvia je zisk minimálně 40 bodů.

Poznámka: V souvislosti s novou akreditací byl zaveden systém průběžného hodnocení studenta, kdy se do finální známky předmětu budou započítávat i výsledky ze cvičení či kolokvia.
Informace učitele
V souvislosti s novou akreditací byl předmět Základy farmakologie zařazen do 4. ročníku studia Všeobecného lékařství a byla zavedena periodická výuka během podzimního i jarního semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.