VLPM071 Právní aspekty v medicíně

Lékařská fakulta
podzim 2024
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející), Mgr. Jaroslav Divoký (zástupce)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Ing. Kateřina Novohradská (pomocník)
Garance
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
Ústav veřejného zdraví – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 250 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/250, pouze zareg.: 0/250
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem předmětu je seznámení se základy vybraných právních odvětví se vztahem ke zdravotnickému právu. Podrobně je probrána právní problematika vyskytující se při poskyotvání zdravotní péče.
Výstupy z učení
student po ukončení předmětu:
- rozumí právům pacienta
- právům lékaře / zdravotnického pracovníka
- rozumí systému financování zdravotní péče
- rozumí problematice poskytování přeshraničního poskytování zdravotních služeb.
- rozumí problematice soukromých údajů a údajů o zdraví pacienta.
Osnova
  • Tematické zaměření přednášek
  • 1. Základní právní pojmy, právní odvětví, prameny práva
  • 2. Zdravotnické právo - prameny zdravotnického práva, veřejné zdravotní pojištění, subjekty zúčastněné na zdravotním pojištění, práva a povinnosti pojištěnců a plátců pojistného, zdravotní pojišťovny, práva a povinnosti jednotlivých subjektů v péči o zdraví, odpovědnostní vztahy, mlčenlivost, ochrana soukromí, detence, státní správa a samospráva ve zdravotnictví, stavovské komory, odpovědnostní vztahy při poskytování zdravotní péče, transplantace, pitvy, genetika, asistovaná reprodukce
  • 3. Základy trestního práva a přestupkové právo - prameny trestního práva, zásady trestního práva hmotného a procesního,vybrané trestné činy, druhy trestů, průběh trestního řízení, přestupky - pojem a průběh řízení, sankce
Literatura
  • ŠUSTEK, Petr a Tomáš HOLČAPEK. Zdravotnické právo. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 850 stran. ISBN 9788075523211. info
  • ŽĎÁREK, Roman, Jolana KOPSA TĚŠINOVÁ, Marta ŠKÁROVÁ, Robert WALTR a František PÚRY. Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015, xiv, 164. ISBN 9788074002809. info
  • PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. Praha: Linde, 2014, 178 s. ISBN 9788072019298. info
  • KOPSA TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK a Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H.Beck, 2011, xxxiii, 41. ISBN 9788074000508. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.