VLLT0222s Základy lékařské terminologie II- seminář

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/1/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Malá, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Ševčíková (cvičící)
Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Valasová (cvičící), Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kamila Novotná (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
VLLT0121c Zákl. lék. terminologie I -c
Absolvování kurzu Základy lékařské terminologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Seminář se vyučuje společně s cvičením, dle rozvrhu cvičení.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Řecko-latinská lékařská terminologie je jedním z relevantních prostředků získání cílových vědomostí medika. Výuka má teoreticko-praktický ráz a je koncipována jako propedeutický kurs sui generis, uvádějící posluchače do studia medicíny prostřednictvím jejího jazyka.
Obsah výuky je stejně jako soubor znalostí požadovaných u zkoušky určován výlučně potřebami oboru a lékařské praxe. Především zprostředkuje ty znalosti latiny, příp. řečtiny, které umožní studentovi rychle a účelně zvládnout významovou stránku termínů, jejich gramatickou podobu a slovotvornou strukturu. Současně poskytuje systematický návod k samostatnému řešení běžných terminologických problémů spočívajících v porozumění odborným obsahům a v tvorbě lékařských pojmů. Kromě toho otevírá pohled na širší historické a lingvistické základy lékařské terminologie i její všeobecné teoretické souvislosti.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
používat latinskou a řecko-latinskou lékařskou terminologii jazykově korektně a s pochopením významu jednotlivých termínů;
vysvětlit a aplikovat gramatické prostředky a pravidla relevantní pro osvojení řecko-latinské lékařské terminologie;
rozpoznat syntaktickou strukturu víceslovných termínů;
popsat sémantickou stavbu jednoslovných termínů;
vytvářet odvozená a složená slova pomocí nejčastěji užívaných slovotvorných prostředků;
překládat vybrané výrazy z anatomie, preklinických a klinických disciplín, receptury a farmakologie;
odvodit význam neznámých termínů na základě sémantických, gramatických a logických souvislostí.
Osnova
 • ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE - seminář
 • Kurz je komplementární ke kurzu VLLT0222c Základy lékařské terminologie II - cvičení.
 • 1. týden: Číslovky v klinických diagnózách. Terminologie nejčastěji používaná v souvislosti se zlomeninami.
 • 2. týden: Specifika klinické terminologie. Terminologie klasifikující rány a poranění.
 • 3. týden: Jazykové předpoklady odborné komunikace lékaře s lékárníkem. Lexikální prostředky vyjadřující barvu.
 • 4. týden: Věcná a gramatická struktura receptu. Terminologie související s tepem a srdeční činností.
 • 5. týden: Základní slovní zásoba z farmakologie: subskripce, formy farmaceutických přípravků, lékové skupiny, léčiva. Terminologie související s tématem smrti. Klinicko-anatomická pitevní diagnóza.
 • 6. týden: Ukázky pitevních protokolů. Terminologie označující věk a jednotlivé fáze lidského života. Terminologie související s tématem pohlaví.
 • 7. týden: Označování místa a polohy. Výrazy označující roviny lidského těla.
 • 8. týden: Názvy pro různé druhy diagnóz a prognóz. Výrazy označující různé druhy horečky.
 • 9. týden: Přejatá slova latinského a řeckého původu: hlásková adaptace a pravopis. Terminologie popisující výraz obličeje. Jazykové prostředky pro vyjádření zánětu.
 • 10. týden: Ukázky z klinické dokumentace. Chorobopis a jeho součásti. Názvy pro různé druhy terapií.
Literatura
  doporučená literatura
 • KÁBRT, Jan. Lexicon medicum. Třetí, doplněné a přepr. Praha: Galén, 2015. 917 stran. ISBN 9788074922008. info
 • NEČAS, Pavel, Eva SCHÁNĚLOVÁ a Klára ČEBIŠOVÁ. Latinská lékařská terminologie. první. Praha: Karolinum, 2016. 348 s. ISBN 978-80-246-3414-2. info
Výukové metody
přednášky, prezentace, překlad a lexikogramatická cvičení, diskuze, skupinová práce, domácí příprava
Metody hodnocení
Zkouška (zk) zahrnuje písemnou a ústní část. Písemná část je zaměřena na slovotvorbu, částečně i na jmennou a slovesnou flexi a překlad klinických a recepturních termínů z češtiny do latiny. Obsah ústní části: gramatický, popř. slovotvorný rozbor a překlad vybraných latinských anatomických, klinických a farmakologických termínů; dále interpretace lékařské zprávy a receptu. Předpokladem připuštění ke zkoušce je získání zápočtu z předmětu VLLT0222c.
Povolena je pouze jedna neomluvená absence, každá další musí být řádně omluvena (prostřednictvím Studijního oddělení LF).
Informace učitele
Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících najdete na jejich osobní stránce v ISu.
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány mimo jiné na nástěnce Centra jazykového vzdělávaní MU, oddělení na LF (UKB, budova A15, přízemí).
Kontakt na jednotlivé vyučující předmětu naleznete na http://www.med.muni.cz/cjv/index.php?id=790 ; sekretariát pracoviště: tel. 549498170.
***
For office hours see the teacher's personal web pages in IS.
For up-to-date information on the course, office hours etc. see also the notice board of the Masaryk University Language Centre, Faculty of Medicine Division (UKB, building A15, ground floor).

All lecturers can also be contacted via e-mail, see http://www.med.muni.cz/cjv/index.php?id=790 ; department secretary: phone 549498170.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Poznámka k četnosti výuky: Seminář se vyučuje společně s cvičením, dle rozvrhu cvičení.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/VLLT0222s