VLLT0222 Základy lékařské terminologie II - seminář

Lékařská fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Klára Modlíková (cvičící)
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Andrea Salayová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Ševčíková (cvičící)
Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Natália Gachallová, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
VLLT0121 Zákl. lék. terminologie I -c
Absolvování kurzu Základy lékařské terminologie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Řecko-latinská lékařská terminologie je jedním z relevantních prostředků získání cílových vědomostí medika. Výuka má teoreticko-praktický ráz a je koncipována jako propedeutický kurs sui generis, uvádějící posluchače do studia medicíny prostřednictvím jejího jazyka.
Obsah výuky je stejně jako soubor znalostí požadovaných u zkoušky určován výlučně potřebami oboru a lékařské praxe. Především zprostředkuje ty znalosti latiny, příp. řečtiny, které umožní studentovi rychle a účelně zvládnout významovou stránku termínů, jejich gramatickou podobu a slovotvornou strukturu. Současně poskytuje systematický návod k samostatnému řešení běžných terminologických problémů spočívajících v porozumění odborným obsahům a v tvorbě lékařských pojmů. Kromě toho otevírá pohled na širší historické a lingvistické základy lékařské terminologie i její všeobecné teoretické souvislosti.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
používat latinskou a řecko-latinskou lékařskou terminologii jazykově korektně a s pochopením významu jednotlivých termínů;
vysvětlit a aplikovat gramatické prostředky a pravidla relevantní pro osvojení řecko-latinské lékařské terminologie;
rozpoznat syntaktickou strukturu víceslovných termínů;
popsat sémantickou stavbu jednoslovných termínů;
vytvářet odvozená a složená slova pomocí nejčastěji užívaných slovotvorných prostředků;
překládat vybrané výrazy z anatomie, preklinických a klinických disciplín, receptury a farmakologie;
odvodit význam neznámých termínů na základě sémantických, gramatických a logických souvislostí.
Osnova
 • ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE II - seminář
 • 1. týden: Organizační pokyny. Opakování substantivních a adjektivních deklinací. Latinské číslovky. Interaktivní cvičení na základě autentické lékařské dokumentace. Specifika klinické terminologie.
 • 2. týden: Latinské číslovky: vyjádření počítaného předmětu. Úvod do latinských slovesných konjugací. Terminologie nejčastěji používaná v souvislosti se zlomeninami.
 • 3. týden: Latinská slovesa (1): infinitiv, imperativ, konjunktiv prézentu pasiva. Receptura: jazykové předpoklady odborné komunikace lékaře s lékárníkem. Věcná a gramatická struktura receptu. Terminologie klasifikující rány a poranění.
 • 4. týden: Latinská slovesa (2): participium prézentu aktiva a perfekta pasiva, gerundivum, gerundium. Základní slovní zásoba z farmakologie: subskripce, formy farmaceutických přípravků, léčiva. Lexikální prostředky vyjadřující barvu.
 • 5. týden: Opakování číslovek a sloves. Čtení a psaní receptu. Terminologie označující věk a jednotlivé fáze lidského života.
 • 6. týden: Průběžný test. Tvoření slov (1): základní zákonitosti derivace. Terminologie popisující vzhled a výraz obličeje.
 • 7. týden: Latinské prefixy, jejich významy a vzájemné vztahy. Výrazy označující různé druhy horečky.
 • 8. týden: Latinské sufixy (substantivní, adjektivní). Terminologie související s tepem a srdeční činností.
 • 9. týden: Řecké prefixy, jejich významy a vzájemné vztahy. Synonymie, antonymie, polysémie a homonymie předpon. Řecké sufixy, polysémie přípon. Jazykové prostředky pro vyjádření nemoci.
 • 10. týden: Tvoření slov (2): základní pravidla kompozice, spojovací morfémy. Latinská slova složená, slova hybridní. Klinicko-anatomická pitevní diagnóza. Ukázky pitevních protokolů. Terminologie související s tématem smrti.
 • 11. týden: Řecká slova složená, produktivní slovotvorné komponenty. Přejatá slova latinského a řeckého původu: hlásková adaptace a pravopis. Jazykové prostředky pro vyjádření zánětu. Terminologie klasifikující nádory.
 • 12. týden: Latinské a řecké ekvivalenty základních lékařských termínů. Názvy vybraných lékových skupin. Chorobopis a jeho součásti. Názvy pro různé druhy chirurgických zákroků.
 • 13. týden: Opakování, příprava ke zkoušce. Zkouškové předtermíny.
Literatura
  doporučená literatura
 • KÁBRT, Jan. Lexicon medicum. Třetí, doplněné a přepr. Praha: Galén, 2015, 917 stran. ISBN 9788074922008. info
 • VOKURKA, Martin a Jan HUGO. Velký lékařský slovník. 10. aktualizované vydání. Praha: Maxdorf, 2015, xv, 1113. ISBN 9788073454562. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:VLLT0222!
Výukové metody
přednášky, překladová a gramatická cvičení, drilovací cvičení, skupinová práce, domácí příprava, prezentace
Metody hodnocení
 • Požadavky připuštění ke zkoušce:
  1. pravidelná docházka; povolena je jedna neomluvená absence (každá další musí být řádně omluvena prostřednictvím Studijního oddělení LF); v případě tří a více absencí může být po studentu požadována náhrada samostatným vypracováním cvičení v rozsahu, který odpovídá zameškané látce; 2. úspěšné absolvování průběžného testu (hranicí úspěšnosti je dosažení min. 75 % bodů). 3. aktivní účast ve výuce, průběžná příprava, samostatné vypracování 7 odpovědníků v IS MUNI (aktivní překlad lekce 8-14 povinných skript); 4. vypracování a přednesení prezentace. Podrobné informace ke všem výše uvedeným bodům jsou uvedeny v IS ve studijních materiálech předmětu.
 • Informace učitele
  Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících najdete na jejich osobní stránce v ISu.
  Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány mimo jiné na nástěnce Centra jazykového vzdělávaní MU, oddělení na LF (UKB, budova A15, přízemí).


  Kontakt na jednotlivé vyučující předmětu naleznete na http://www.med.muni.cz/cjv/index.php?id=790 ; sekretariát pracoviště: tel. 549498170.


  *** For office hours see the teacher's personal web pages in IS.


  For up-to-date information on the course, office hours etc. see also the notice board of the Masaryk University Language Centre, Faculty of Medicine Division (UKB, building A15, ground floor).  All lecturers can also be contacted via e-mail, see http://www.med.muni.cz/cjv/index.php?id=790 ; department secretary: phone 549498170.


  Další komentáře
  Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
  Předmět je vyučován každoročně.
  Výuka probíhá každý týden.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

  Zobrazit další předměty

  Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.