VLPL11Xpp Praktické lékařství a geriatrie-předpromoční praxe

Lékařská fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/6.8/0. 102. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Lenka Dvořáková (přednášející)
MUDr. Emmanuela Fernandová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Vladimír Marek (přednášející)
MUDr. Alena Peroutková (přednášející)
MUDr. Lucie Rausová (přednášející)
Sabina Haasová (pomocník)
Mgr. Eliška Chlupová (pomocník)
Garance
MUDr. Emmanuela Fernandová, Ph.D.
Všeobecná interní klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Sabina Haasová
Dodavatelské pracoviště: Všeobecná interní klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Předpoklady
VLSP03X Samostatná práce-VL && VLPD1033c Pediatrie III - cvičení && ( VLPG9X1 Porodnictví a gynekologie || VLPG1022p Porod.a gynek II - přednáška ) && VLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && VLNE9X1p Neurologie - přednáška && ( VLON9X1p Klinická onkologie || VLON091 Klinická onkologie ) && VLPY9X1p Psychiatrie - přednáška && VLCH9X33c Chirurgie III - cvičení && ( VLIN9X22p Infekční nemoci II || VLIN9X22 Infekční nemoci II ) && VLVL101 Vnitřní lékařství - přednáška && VLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV && VLAM9X1p Intenzivní medicína - předn. && VLPX102t Prázdninová praxe GYN/POR && VLAJ0222 Angličtina 1 II -p && ( VLLT0222 Zákl. lék. terminol. II. -c || VLLT0222s Základy lék. terminol. II -s ) && VLTZ0754 Teoret.zákl.klinické med.IV-s && VYCET ( 3 , VLADV071 Anatomie dětského věku , VLAF091 Apl. a klin. farmakologie , VLAL081 Anesteziolog.a léčba bolesti I , VLIA081 Klin.imunol. a alergol. , VLKB091 Klinická biochemie , VLKF091 Vybr.kapitoly z klin.farmak. , VLNO071 Novinky v oftalmologii , VLPM071 Právní apekty v medicíně , VLPM081 Paliativní medicína , VLRL081 Léčivé rostliny , VLTL081 Tělovýchovné lékařství , VLAT081 Základy antimikrobiál. terapie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu budou mít posluchači základní přehled o obecných otázkách praktického lékařství, o základních odlišnostech péče praktického lékařství a s jeho základními zásadami. Praktická část výuky probíhá přímo v ordinacích praktických lékařů – učitelů LF MU, studenti tedy získají i představu o běžném provozu ordinace.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student:
- mít základní přehled o obecných otázkách praktického lékařství.
- schopen popsat základní odlišnosti péče praktického lékařství a jeho základní zásady.
- znát provoz ordinace praktického lékaře pro dospělé a praktického lékaře pro děti a dorost.
- znát základní odlišnosti diagnostiky, průběhu chorob, farmakoterapie a následné péče o geriatrickou populaci.
- znát provoz na geriatrických pracovištích FN Brno a LDN NMB.
Osnova
 • 1. Rodinné a praktické lékařství. Vývoj, náplň oboru a používané metody práce.
 • 2. Rodina dříve a dnes. Vliv rodinného prostředí na zdraví a nemoc. Dynamika rodiny.
 • 3. Kompetence praktického lékaře v diagnostice a terapii.
 • 4. Mezioborová spolupráce ve zdravotnictví a zvláště spolupráce pracovníků jiných oborů s praktickým lékařem. Jak dosáhnout compliance a adherence pacienta k léčbě.
 • 5. Problémy péče o závažně nemocné v domácím prostředí. Specifity přístupu k ošetřování nemocných s chorobami kardiovaskulárními, onkologickými a s postiženími pohybového ústrojí.
 • 6. Zvláštnosti chorob ve stáří. Farmakologická a nefarmakologická terapie ve vyšším věku.
 • 7. Psychicky nemocný v rodině a ve zdravotnickém zařízení nepsychiatrického typu.
 • 8. První pomoc v domácnosti a na pracovišti. Vybavení domácí lékárničky a pomůcky používané pro první pomoc na zdravotnickém pracovišti neakutního typu.
 • 9. Komunikace s nemocnými. Empatie a prevence syndromu vyhoření.
 • 10. Komunikace s handicapovanými, zvláště s osobami postiženými poruchami zraku a sluchu. Specifity komunikace s nemocnými v oborech probíhajícího magisterského studia.
 • 11. Vzájemné ovlivňování zdravotního stavu a sociální situace. Komplexní domácí péče jako cesta k posílení role ambulantní péče.
 • 12. Typy ústavní sociální péče. Problémy výživy, fyzioterapie a péče o nemocné s postižením zraku v domovech důchodců.
 • 13. Výchova ke zdravému životnímu stylu s institucemi veřejné správy a se zájmovými organizacemi pacientů a invalidů.
 • 14. Etické problémy primární péče.
Výukové metody
2 týdny stáž v ordinaci praktického lékaře pro dospělé, 1 týden stáž v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, 2 dny stáž v geriatrickém zařízení. Praxe z geriatrie je absolvována ve FN Brno na VIK (pondělí + pátek) nebo v LDN Nemocnice Milosrdných bratří Brno Polní (středa + čtvrtek) a probíhá ve skupinách po cca 10 studentech. Termín na stáže u praktických lékařů, kteří mají uzavřenou smlouvu s LF MU, je přidělen na začátku vyučovaného bloku, společně s kontaktními údaji na ordinaci PL. Pokud má student zájem absolvovat praxi v ordinaci praktického lékaře pro dospělé a/nebo praxi v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost například v místě svého bydliště nebo u svého registrujícího lékaře, je to možné. V tomto případě se však stáž odehrává na studentovu a lékařovu odpovědnost a lékař nemá nárok na úhradu stáže Lékařskou fakultou MU. Aby mohla být takto individuálně zajištěná praxe uznána pro předmět Rodinné lékařství, je bezpodmínečně nutné ji nahlásit prostřednictvím e-mailu na sekretariát kliniky před začátkem stáže (pokud je absolvovaná mimo termín výuky) nebo nejpozději týden před začátkem řádné výuky předmětu, včetně kontaktů a ordinačních hodin dané ordinace. Více informací k individuálně zajištěné praxi ve studijních materiálech.
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: stáž 17 dní.
výuka včetně kolokvia musí být absolvována před poslední SRZ.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024.