VLPL11Xpp Praktické lékařství a geriatrie-předpromoční praxe

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/6.8/0. 102. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Vladimír Marek (přednášející)
MUDr. Lucie Rausová (přednášející)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
MUDr. Vlasta Polcarová (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Weber, CSc. (cvičící)
Jitka Skládaná (pomocník)
Mgr. Jana Šlancarová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Skládaná
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
( VSSP03X Samostatná práce-VL || VLSP03X Samostatná práce-VL )&& VLPX102t Prázdninová praxe GYN/POR && VLVL101 Vnitřní lékařství - přednáška && VLPD1033c Pediatrie III - cvičení && ( VLPG1022c Porodnictví a gynekologie II - || VLPG9X1 Porodnictví a gynekologie ) && ( VLPG1022p Porod.a gynek II - přednáška || VLPG9X1 Porodnictví a gynekologie ) && VLOZ1044 Ochrana a podpora zdraví IV && VLCH091 Chirurgie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu budou mít posluchači základní přehled o obecných otázkách praktického lékařství, o základních odlišnostech péče praktického lékařství a s jeho základními zásadami. Praktická část výuky probíhá přímo v ordinacích praktických lékařů – učitelů LF MU, studenti tedy získají i představu o běžném provozu ordinace.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student:
- mít základní přehled o obecných otázkách praktického lékařství.
- schopen popsat základní odlišnosti péče praktického lékařství a jeho základní zásady.
- znát provoz ordinace praktického lékaře pro dospělé a praktického lékaře pro děti a dorost.
- znát základní odlišnosti diagnostiky, průběhu chorob, farmakoterapie a následné péče o geriatrickou populaci.
- znát provoz na geriatrických pracovištích FN Brno a LDN NMB.
Osnova
 • 1. Rodinné a praktické lékařství. Vývoj, náplň oboru a používané metody práce.
 • 2. Rodina dříve a dnes. Vliv rodinného prostředí na zdraví a nemoc. Dynamika rodiny.
 • 3. Kompetence praktického lékaře v diagnostice a terapii.
 • 4. Mezioborová spolupráce ve zdravotnictví a zvláště spolupráce pracovníků jiných oborů s praktickým lékařem. Jak dosáhnout compliance a adherence pacienta k léčbě.
 • 5. Problémy péče o závažně nemocné v domácím prostředí. Specifity přístupu k ošetřování nemocných s chorobami kardiovaskulárními, onkologickými a s postiženími pohybového ústrojí.
 • 6. Zvláštnosti chorob ve stáří. Farmakologická a nefarmakologická terapie ve vyšším věku.
 • 7. Psychicky nemocný v rodině a ve zdravotnickém zařízení nepsychiatrického typu.
 • 8. První pomoc v domácnosti a na pracovišti. Vybavení domácí lékárničky a pomůcky používané pro první pomoc na zdravotnickém pracovišti neakutního typu.
 • 9. Komunikace s nemocnými. Empatie a prevence syndromu vyhoření.
 • 10. Komunikace s handicapovanými, zvláště s osobami postiženými poruchami zraku a sluchu. Specifity komunikace s nemocnými v oborech probíhajícího magisterského studia.
 • 11. Vzájemné ovlivňování zdravotního stavu a sociální situace. Komplexní domácí péče jako cesta k posílení role ambulantní péče.
 • 12. Typy ústavní sociální péče. Problémy výživy, fyzioterapie a péče o nemocné s postižením zraku v domovech důchodců.
 • 13. Výchova ke zdravému životnímu stylu s institucemi veřejné správy a se zájmovými organizacemi pacientů a invalidů.
 • 14. Etické problémy primární péče.
Literatura
  doporučená literatura
 • Geriatrie e-learningový kurz, Portál LF MU 2014
 • SEIFERT, Bohumil, Václav BENEŠ a Svatopluk BÝMA. Všeobecné praktické lékařství. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2013. xi, 673. ISBN 9788072629343. info
 • MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Pavel ŠEVČÍK, Michal MAŠEK, Zdeněk KADAŇKA, Blanka VEPŘEKOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Roman GÁL, Dagmar SEIDLOVÁ a Helena ONDRÁŠKOVÁ. Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 233 s. akutní medicína, geriatrie. ISBN 978-80-7262-620-5. info
 • GESENHUES, Stefan a Rainer ZIESCHÉ. Vademecum lékaře : všeobecné praktické lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. xxiii, 976. ISBN 807262444X. info
 • SEIFERT, Bohumil a Václav BENEŠ. Všeobecné praktické lékařství. 1. vyd. Praha: Galén, 2005. 292 s. ISBN 8072623699. info
 • SEIFERT, Bohumil. Primární péče. Praktické lékařství : výukový text pro studenty magisterského studia lékařství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 156 s. ISBN 8024608839. info
Výukové metody
2 týdny stáž v ordinaci praktického lékaře pro dospělé, 1 týden stáž v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, 2 dny stáž v geriatrickém zařízení. Praxe z geriatrie je absolvována ve FN Brno na Klinice interní, geriatrie a praktického lékařství nebo v LDN Nemocnice Milosrdných bratří Brno Polní. Praxe probíhá ve skupinách po cca 10 studentech. Termín této praxe je pevně stanoven a sdělen na úvodním semináři stejně jako termín kasuistického semináře. Termín na stáže u praktických lékařů, kteří mají uzavřenou smlouvu s LF MU, je přidělen také na úvodním semináři, společně s kontaktními údaji na jeho ordinaci. Pokud má student zájem absolvovat praxi v ordinaci praktického lékaře pro dospělé a/nebo praxi v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost například v místě svého bydliště nebo u svého registrujícího lékaře, je to možné. V tomto případě se však stáž odehrává na studentovu a lékařovu odpovědnost a lékař nemá nárok na úhradu stáže Lékařskou fakultou MU. Aby mohla být takto individuálně zajištěná praxe uznána pro předmět Rodinné lékařství, je bezpodmínečně nutné ji nahlásit prostřednictvím e-mailu na sekretariát kliniky (skladana@med.muni.cz) před začátkem stáže (pokud je absolvovaná mimo termín výuky)nebo nejpozději týden před začátkem řádné výuky předmětu, včetně kontaktů a ordinačních hodin dané ordinace.
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: stáž 17 dní.
výuka včetně kolokvia musí být absolvována před poslední SRZ.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.