VLPG1022p Porodnictví a gynekologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA (cvičící)
doc. MUDr. Igor Crha, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Robert Hudeček, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Michal Ješeta, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Luboš Minář, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. (cvičící)
MUDr. Atanas Ivan Belkov (cvičící)
MUDr. Karel Crha (cvičící)
MUDr. Michal Felsinger (cvičící)
MUDr. Romana Gerychová (cvičící)
doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Janků, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivana Meixnerová (cvičící)
MUDr. Ingrid Rejdová (cvičící)
MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Veronika Ťápalová (cvičící)
MUDr. Petra Bretová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Kateřina Kaderková, MBA (pomocník)
Zdeňka Kroupová (pomocník)
Magdalena Nemetzová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA
Gynekologicko-porodnická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Zdeňka Kroupová
Dodavatelské pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny – Lékařská fakulta
Předpoklady
VLPG0921p Porodnictví a gynekologie I -
Úspěšně absolvované předměty - farmakologie, chirurgie, diagnostické a zobrazovací metody, propedeutika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu gynekologie a porodnictví je osvojení si potřebných, komplexních teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nemocí ženského reprodukčního systému. Obsah kurzu zaručuje studentům pochopení, dostatečné teoretické znalosti a základní praktické dovednosti v epidemiologii, patogenezi, diagnostice, terapii a prevenci nejdůležitějších patologických stavů v gynekologii a porodnictví. Poskytuje dostatečná přehled absolventa v otázkách reprodukčního zdraví, plánování rodičovství, diagnostice a léčbě neplodnosti a péči o matku v průběhu gravidity. Obsah přípravy je určen sylabem a je jasně a konkrétně definován před zahájením výuky a obsahuje teoretický a praktický segment. Teoretická příprava zahrnuje přednášky, tematické semináře, praktickou výuku a samostudium. Výstupy z učení u absolventa předmětu zahrnují zejména dostatečné lékařské znalosti ke sledování těhotenství, vedení porodu a řešení běžných gynekologických onemocnění. Po absolvování student získá dostatek praktických i teoretických informací potřebných k medicínskému rozhodování a dokáže v praxi realizovat základní vyšetřovací a léčebné postupy v oboru gynekologie a porodnictví. Studenti také získají základní klinický náhled na obor gynekologie a porodnictví. Student dokládá praktické výkony pomocí formuláře "Přehled výkonů" (tzv. logbook).
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu gynekologie a porodnictví schopen:
• teoreticky i prakticky provést gynekologické a porodnické vyšetření
• bude ovládat všechny běžné vyšetřovací a léčebné postupy v oboru
• nabude dostatečné lékařské znalosti ke sledování těhotenství a vedení porodu
• bude dostatečně erudován v klinice, diagnostice a léčbě gynekologických onemocnění
• získá dostatek praktických i teoretických informací k základnímu klinickému rozhodování v oboru
Osnova
  • Porodnictví Diagnostika těhotenství Porodní cesty tvrdé a měkké - pánevní roviny, měření pánve Vyšetření těhotné ženy na konci těhotenství - zevní a vnitřní porodnické vyšetření Prenatální péče Porodní mechanismus při porodu plodu v poloze podélné hlavičkou Poloha plodu koncem pánevním - příčiny, diagnostika, mechanismus porodu Vedení porodu koncem pánevním Polohy šikmé a příčné -příčiny jejich vzniku, diagnostika, průběh porodu Vícečetné těhotenství a porod dvojčat Hypertenzní nemoci v těhotenství - preeklampsie, eklampsie Choroby trofoblastu Poruchy růstu plodu - intrauterinní růstová retardace plodu, hypotrofický novorozenec Předčasný porod - příčiny, klinický průběh, vedení předčasného porodu Mimoděložní těhotenství - příčiny, klinický průběh, diagnostika, ošetření Placenta preavia a abrupce placenty Puerperální infekce a sepse Děložní atonie po porodu a její léčení Prenatální diagnostika Ultrazvuk v porodnictví Gynekologie Gynekologické vyšetření Laparoskopie v gynekologii - indikace, provedení Hysteroskopie - indikace a provedení Poruchy menstruačního cyklu- třídění, diagnostika, dysfunkční děložní krvácení Gynekologické záněty - etiologie, patofyziologie Endometritis, myometritis, perimetritis Hluboký pánevní zánět a pelveoperitonitis Sexuálně přenosné choroby Endometrióza genitální a extragenitální Sterilita, infertilita - příčiny, význam, léčba Antikoncepce Nezhoubné a zhoubné novotvary gynekologických orgánů Prekancerózy gynekologických orgánů Diagnostika a léčba v onkogynekologii Karcinom prsu, prekancerózy prsu Benigní onemocnění prsu Inkontinence moči u žen Chronická pánevní bolest Asistovaná reprodukce
Literatura
    doporučená literatura
  • HÁJEK, Zdeněk, Evžen ČECH a Karel MARŠÁL. Porodnictví. 3., zcela přepracované a d. Praha: Grada. 538 stran. ISBN 9788024745299. 2014. info
  • Dewhurst's textbook of obstetrics & gynaecology. Edited by D. Keith Edmonds. Eighth edition. Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell. xv, 852. ISBN 9780470654576. 2012. info
  • ROZTOČIL, Aleš. Moderní gynekologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing. xviii, 508. ISBN 9788024728322. 2011. info
Výukové metody
Výuka se uskutečňuje ve třech týdenních blocích. Každý blok výuky po dobu pěti pracovních dní zahrnuje výuku na lůžkových a ambulantních pracovištích gynekologicko - porodnické kliniky. Výuka trvá denně od 7.00 do 13.00 hodin a zahrnuje v každém dni propedeutickou část, praktickou výuku s využitím dokumentace pacienta a klinický seminář na téma vybrané vedoucím výuky. Součástí výuky je také praktická realizace vyučovaných vyšetřovacích metod přímo u pacientek nebo s využitím simulátorů, každodenní prezentace klinických případů nebo aktuálního medicínského tématu zakončená odbornou diskusí studentů s vyučujícím. Podmínkou pro získání zápočtu je absolvování alespoň jedné odpolední nebo víkendové stáže. Jejich cílem je zvýšit úroveň praktické výuky, umožnit studentům stáž v období pohotovostní služby, blíže se seznámit s pracovní náplní sekundárního lékaře po promoci a snížit počet studentů ve skupině v průběhu dopolední výuky. Odpolední výuka začíná ve 13 hodin po skončení semináře, který je společný pro dopolední i odpolední výuku a trvá do 16 hodin. Víkendová praktická výuka je vždy od 8 do 11 hodin a začíná na porodním sále kliniky. Zapisování na odpolední a víkendovou praktickou výuku probíhá v is.muni.cz, maximum jsou 4 studenti na jeden blok.
Metody hodnocení
• Průběžné diskuse při stážích, prezentace studentů při seminářích • Záznam z praxe • Pohovor (kolokvium) • Praktická zkouška (demonstrace dovedností) • Průběžný test -papírová forma • Závěrečná zkouška -kombinovaná forma Denní hodnocení - podmínkou pro udělení kreditu je dostatečná teoretická znalost a praktické provedení vybraných diagnosticko-terapeutických procedur vyjmenovaných v tzv. „logbooku“, který obdrží každý student na začátku výuky Závěrečné hodnocení - prezentace zadaného klinického problému z oboru gynekologie a porodnictví či realizace vybrané diagnosticko-terapeutické metody za účasti vyučujícího v délce maximálně 10 minut na studenta. Vyučující hodnotí zejména odbornou úroveň prezentace, kvalitu a formu zpracování tématu a také řečnický projev studenta. Toto hodnocení může být nahrazeno zpracováním a prezentací vybraného odborného tématu (originální vědecká práce, review článek či meta-analýza, kazuistika).
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/do/med/el/GPK_portal/index.html
Organizační pokyny Zahájení výuky v pondělí v 8:00 v posluchárně Porodnice/Bohunice. Studenti zapsaní na odpolední praxi v pondělí přijdou až na seminář a pokračují odpolední praxí. Na rozdělení do 5 skupin, které se provádí v pondělí ráno, se mohou domluvit s kolegy předem. Je nezbytné bílé lékařské oblečení – košile, kalhoty, případně plášť, přezůvky, zámek na šatní skříň, zřetelné označení studenta jmenovkou, učební texty (viz. doporučená literatura v is.muni.cz)!!! Ukončení výuky a závěrečné hodnocení probíhá vždy pátek 12:00 – 13:00. Pro udělení zápočtu je nutné splnit náplň stáží, splnit odpolední praxi a uspět v zápočtovém testu – správně odpovědět více než 50 % otázek.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/VLPG1022p