VLFA08222p Farmakologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Eva Dražanová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC (přednášející)
MUDr. Jana Vinklerová, Ph.D., MBA (přednášející)
Renata Bláblová (pomocník)
Květoslava Sedlářová (pomocník)
Róbert Balog (náhr. zkoušející)
PharmDr. Tomáš Hammer (náhr. zkoušející)
Mgr. Mária Hricková (náhr. zkoušející)
PharmDr. Katarína Kostolanská (náhr. zkoušející)
Filip Šiška (náhr. zkoušející)
PharmDr. Eva Vohlídalová (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 16:00–17:40 B22/116 aula
Předpoklady
VLFA07212p Farmakologie I - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu jsou:
seznámit studenty se základními farmakologickými údaji o vybraných skupinách léčiv
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen vybrat a předepsat léčivo pro pacienta na základě známe diagnózy. Výběr léčiva bude založen na zohlednění všech faktorů, které ovlivňují bezpečnost a účinnost léčiva.
Osnova
 • VLFA08222p - Farmakologie II přednáška

  Jarní semestr 2021

  16:00-17:40 ON-LINE

 • 1. 3. 2021
 • 1. LÉČIVA NEMOCÍ S CHRONICKOU BRONCHIÁLNÍ OBSTRUKCÍ, H1-ANTIHISTAMINIKA
 • Obsah přednášky: Účinky histaminu a možnosti jejich antagonizování. Rozdělení a přehled H1 -antihistaminik. Základní farmakologický přehled léčiv používaných k léčbě nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí.
 • 8. 3. 2021
 • 2. ÚVOD DO PSYCHOFARMAKOLOGIE, ANTIPSYCHOTIKA, ANTIPARKINSONIKA
 • Obsah přednášky: Historie a klasifikace psychofarmak. Antipsychotika, antiparkinsonika - základní farmakologický přehled.
 • 15. 3. 2021
 • 3. ANTIDEPRESIVA
 • Obsah přednášky: Farmakologický přehled antidepresiv a jejich klinického použití.
 • 22. 3. 2021
 • 4. ANXIOLYTIKA, HYPNOSEDATIVA, ANTIKONVULZIVA
 • Obsah přednášky: Anxiolytika, hypnosedativa, antikonvulziva - základní farmakologický přehled. Možnosti farmakologického ovlivnění GABAergní neurotransmise a dalších centrálních neurotransmiterů.
 • 29. 3. 2021
 • 5. LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ MYOKARD
 • Obsah přednášky:
 • 5. 4. 2021
 • 6. LÉČIVA RAAS A DIURETIKA
 • 12. 4. 2021
 • 7. VAZODILATANCIA
 • 19. 4. 2021
 • 8. LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ HEMOSTÁZU
 • Obsah přednášky: Farmakologické profily antikoagulancií, antiagregancií, fibrinolytik, antifibrinolytik a hemostatik.
 • 26. 4. 2021
 • 9. ANTIINFEKTIVA I - ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA
 • Obsah přednášky: Úvod/zásady ATB terapie, mechanizmy rezistence, farmakologický přehled jednotlivých skupin antibiotik.
 • 3. 5. 2021
 • 10. ANTIINFEKTIVA II – ANTIMYKOTIKA A ANTIVIROTIKA
 • Obsah přednášky: Systémová a lokální antimykotika; antiherpetika, farmakoterapie chřipky, antiretrovirotika, terapie RSV a virových hepatitid – základní farmakologický přehled.
 • 10. 5. 2021
 • 11. FARMAKOLOGIE GIT – TERAPIE VŘEDOVÉ CHOROBY, ANTIEMETIKA, ANTIDIARHOIKA A LAXATIVA
 • Obsah přednášky: Farmakologický přehled léčiv GIT.
 • 17. 5. 2021
 • 12. CYTOSTATIKA A CÍLENÁ LÉČBA V ONKOLOGII
 • Obsah přednášky: Úvod, zásady terapie cytostatiky, přehled mechanismů nádorové rezistence, význam genotypizace polymorfismů a TDM v onkologii, základní skupiny cytostatik/klasifikace dle jejich mechanismu účinku, základní farmakologický přehled. Principy cílené léčby v onkologii - monoklonální protilátky, inhibitory tyrozinkináz, cílená imunoterapie.
 • 24. 5. 2021
 • 13. TERAPIE OTRAV, LÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI
 • Obsah přednášky: Přehled nejčastějších intoxikací a jejich symptomatologie. Obecné principy terapie otrav. Specifická antidota v terapii intoxikací. Látkové závislosti a jejich terapie.
 • 31. 5. 2021
 • 14. LÉKOVÉ INTERAKCE
 • Obsah přednášky: Typy lékových interakcí, závažnost lékových interakcí, databáze lékových interakcí, management lékových interakcí, možnost monitoringu lékových interakcí, příklady z praxe.
 • 7. 6. 2021
 • 15. FYTOFARMAKOLOGIE A FARMAKOGNOZIE
 • Obsah přednášky: Přírodní zdroje léčiv, vybrané skupiny obsahových látek léčivých rostlin, přípravky s obsahem fytofarmak. Nejvýznamnější jedovaté rostliny.
Literatura
  povinná literatura
 • RANG, H. P., James RITTER, R. J. FLOWER a Graeme HENDERSON. Rang & Dale's pharmacology. Eighth edition. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • Studijní materiály z IS pod kódem předmětu
  doporučená literatura
 • RITTER, James, R. J. FLOWER, Graeme HENDERSON, Yoon Kong LOKE, David J. MACEWAN a H. P. RANG. Rang and Dale's pharmacology. Ninth edition. Edinburgh: Elsevier, 2020. xvi, 789. ISBN 9780702074486. info
 • Farmakologie. Edited by Jan Švihovec - Jan Bultas - Pavel Anzenbacher - Jaroslav Chládek - J. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. xix, 962. ISBN 9788024755588. info
  neurčeno
 • Osnovy zkouškových otázek
 • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367
 • Markova farmakoterapie vnitřních nemocí. Edited by Josef Marek - Michal Vrablík. 5., zcela přepracované a d. Praha: Grada, 2019. xxiv, 868. ISBN 9788024750781. info
 • WHALEN, Karen. Pharmacology. Edited by Richard Finkel - Thomas A. Panavelil. 6th ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins, 2015. xi, 664. ISBN 9781451191776. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Do závěrečného hodnocení předmětu se zohledňují i výsledky studenta ze cvičení a to následujícím způsobem:

Relativní váha známky z testů: 30 %
Relativní váha známky z ústní zkoušky 70 %

Pro výpočet známky z testů se použije následující postup:
Celkový počet bodů z testů v předmětech VLFA07212c, VLFA07212p, VLFA08222c a VLFA08222p je 230 bodů. Minimum pro průchod studiem farmakologie až ke zkoušce je 116 bodů.
A = 205-230 bodů
B = 185-204 bodů
C = 155-184 bodů
D = 140-154 bodů
E = 116-139 bodů
F = méně než 116 bodů

Pro výpočet známky z ústní zkoušky se použije následující postup:
U ústní zkoušky si student losuje otázky ze 3 různých okruhů a odpovídá na doplňující dotazy zkoušejícího. Otázky z okruhů Obecná farmakologie a Speciální farmakologie a doplňující otázky vyučujícího mají relativní váhu 30%. Otázky na Základní léčiva má v celkovém hodnocení ústní části váhu 10%. Pokud student obdrží hodnocení F byť i z dílčí částí zkoušky bude celkové hodnocení také F.

V případě úspěšného složení zkouškového testu, ale hodnocení F u ústní zkoušky se zkouškový test při opravném termínu nepíše a student skládá pouze ústní část. Pro výpočet celkové známky se použije počet bodů dosažený v prvním pokusu u zkouškového testu.
Informace učitele

Obecná farmakologie:1. Farmakologie a její podobory, původ a zdroj léčiv, názvy léčiv
2. Druhy farmakoterapie, zásady správného a bezpečného používání léčiv, problematika zneužívání léčiv
3. Preklinické a klinické hodnocení léčiv
4. Základní legislativní normy vztahující se k zacházení s léčivy, informační zdroje o léčivech
5. Tuhé + plynné lékové formy - přehled, vliv LF na farmakokinetiku a farmakodynamiku léčiv
6. Tekuté + polotuhé lékové formy - přehled, vliv LF na farmakokinetiku a farmakodynamiku léčiv
7. Způsoby aplikace léčiv – přehled, charakteristika
8. Absorpce léčiv, presystémová eliminace, biologická dostupnost
9. Distribuce léčiv, distribuční objem, redistribuce + obecné zákonitosti pohybu léčiva v organizmu
10. Eliminace léčiv, procesy nultého a prvního řádu, kumulace léčiv
11. Biotransformace léčiv, fáze, příklady
12. Exkrece léčiv (cesty, možnosti ovlivnění)
13. Terapeutické monitorování léčiv
14. Farmakokinetika jednorázového, opakovaného a kontinuálního podání léčiv
15. Mechanismy účinků léčiv
16. Inhibice a indukce enzymů ve farmakokinetice a farmakodynamice léčiv - příklady
17. Synergismus, antagonismus v účinku léčiv (farmakokinetika, farmakodynamika)
18. Vztah dávky a účinku, typy dávek, léková anamnéza, compliance
19. Nežádoucí účinky léčiv (charakter, kategorie, příklady)
20. Farmakovigilance, bezpečnost léčiva, reklama a marketing v oblasti léčiv, etické otázky
21. Primární rezistence pacienta k terapii a vliv opakovaného podávání léčiv (tolerance, tachyfylaxe) - příklady
22. Typy faktorů ovlivňujících účinek léčiv a jejich příklady
23. Farmakoterapie ve stáří, vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie
24. Farmakoterapie v době kojení, v dětském věku. Léčiva ovlivňují laktaci.
25. Farmakoterapie v těhotenství, teratogenita léčiv
26. Farmakogenetika, vliv genetických polymorfismů na farmakokinetiku a farmakodynamiku léčiv
27. Lékové interakce - přehled, příklady
28. Principy biologické terapie – klasifikace, technologie, příklady využití


Speciální farmakologie:1. Sympatomimetika - přehled skupin a indikací, příklady zástupců
2. Sympatolytika - přehled skupin a indikací, příklady zástupců
3. Cholinomimetika
4. Cholinolytika
5. Spazmolytika - GIT + UGT
6. Opioidní analgetika
7. Nesteroidní antiflogistika, neopioidní analgetika, antimigrenika
8. Antiuratika, antirevmatika vč. DMARDs
9. Celková anestetika
10. Lokální anestetika
11. Myorelaxancia
12. Přehled antidiabetik (bez inzulinů)
13. Inzulíny
14. Pohlavní hormony a hormony hypotalamo-hypofyzární osy
15. Uterotonika a tokolytika
16. Glukokortikoidy
17. Imunostimulancia + imunosupresiva (bez glukokortikoidů)
18. Léčiva užívaná u osteoporózy, tyreoidální + antityreoidální látky
19. Léčiva nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí
20. Antitusika, mukoaktivní látky
21. H1 antihistaminika
22. Antipsychotika
23. Léčiva neurodegenerativních onemocnění (Parkinsonova choroba; demence)
24. Antidepresiva – iMAO+SSRI+NDRI
25. Antidepresiva - tricyklická, NASSA, MASSA, SARI, SNRI, NARI, SMS
26. Nootropika, kognitiva
27. Psychotomimetika, léčiva používaná v terapii ADHD
28. Antikonvulziva
29. Hypnosedativa, anxiolytika
30. Principy antibiotické terapie – přehled, mechanismy účinku, rezistence, MIC, MBC
31. Peniciliny, karbapenemy
32. Cefalosporiny, monobaktamy
33. Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny
34. Tetracykliny + příbuzná atb, amfenikoly
35. Makrolidy a příbuzná ATB
36. Aminoglykosidy
37. Sulfonamidy, nitrofurany a nitroimidazoly
38. Chinolony, antituberkulotika
39. Antimykotika
40. Dermatologika – přehled skupin, zástupců a účinků
41. Antivirotika
42. Antiemetika, prokinetika, antivertiginóza
43. Laxativa, antidiarhoika, léčiva infekčních průjmů
44. Antiulceróza, hepatoprotektiva a léčiva ovlivňující tvorbu a sekreci žluči
45. Léčiva nespecifických střevních zánětů
46. Alkylační cytostatika + ostatní zásahy do DNA
47. Antimetabolity + hormonální terapie v onkologii
48. Cílená léčba v onkologii
49. Biologická léčba autoimunitních onemocnění
50. Hypolipidemika, antiobezitika
51. Nitráty a další vazodilatancia
52. Léčiva zasahující do RAAS
53. Diuretika a antagonisté aldosteronu
54. Blokátory beta adrenergních receptorů + centrální antihypertenziva
55. Blokátory kalciových kanálů, alfa1-lytika
56. Antiarytmika
57. Pozitivně inotropní léčiva
58. Léčiva s protidestičkovým účinkem
59. Fibrinolytika a antifibrinolytika
60. Antikoagulancia
61. Antianemika, hemostatika
62. Látky vyvolávající závislost
63. Léčiva používaná v terapii závislostí
64. Obecné principy terapie otrav, specifická antidota léčiv a mechanismy jejich účinku
65. Léčiva používaná u erektilní dysfunkce a BHP
66. Vitaminy AEDK, hydrofilní vitaminy


Detail:1. adrenalin/noradrenalin
2. dobutamin
3. efedrin/pseudoefedrin
4. fenylefrin
5. oxymetazolin
6. methyldopa
7. salbutamol
8. doxazosin
9. metoprolol
10. timolol
11. atropin
12. butylskopolamin
13. fenpiverin/pitofenon
14. pilokarpin
15. rivastigmin
16. fyzostigmin
17. solifenacin
18. paracetamol/ASA
19. ibuprofen/diklofenak
20. indometacin
21. nimesulid/meloxikam
22. buprenorfin
23. morfin/naloxon
24. sufentanil
25. tramadol
26. metamizol
27. allopurinol
28. sumatriptan
29. desfluran
30. propofol
31. ketamin
32. prokain/lidokain
33. suxamethonium
34. prilokain
35. metformin
36. glimepirid
37. sitagliptin
38. inzulin lispro
39. inzulin glargin
40. ethinylestradiol
41. cyproteron
42. tibolon
43. tamoxifen
44. hexoprenalin
45. oxytocin
46. levonorgestrel
47. dexametason
48. prednison
49. cyklosporin
50. interferony
51. metotrexát
52. ibandronová kyselina
53. acetylcystein
54. kodein
55. butamirát
56. ipratropium-bromid
57. bisulepin/cetirizin
58. haloperidol
59. olanzapin
60. aripiprazol
61. levodopa/karbidopa
62. metoklopramid
63. escitalopram
64. amitriptylin
65. mirtazapin
66. lithium
67. metylfenidát
68. piracetam/pyritinol
69. diazepam
70. buspiron
71. gabapentin/pregabalin
72. karbamazepin
73. kyselina valproová
74. zolpidem
75. midazolam
76. fenoxymethylpenicilin
77. ko-amoxicilin
78. piperacilin
79. cefuroxim
80. meropenem
81. vankomycin
82. doxycyklin
83. klaritromycin
84. azitromycin
85. gentamicin
86. kotrimoxazol
87. ciprofloxacin
88. rifampicin
89. terbinafin
90. kaspofungin
91. amfotericin B
92. flukonazol
93. aciklovir
94. zidovudin
95. isotretinoin
96. kys. salicylová
97. ondansetron
98. moxastin
99. pantoprazol
100. famotidin
101. laktulóza
102. aprepitant
103. loperamid
104. betahistin
105. cinnarizin
106. cyklofosfamid
107. metotrexát
108. 5-fluorouracil
109. paklitaxel
110. doxorubicin
111. cisplatina
112. trastuzumab
113. imatinib
114. interferon alfa
115. nivolumab
116. atorvastatin
117. fenofibrát
118. ezetimib
119. isosorbid- dinitrát/nitroglycerin
120. hydrochlorothiazid/indapamid
121. furosemid
122. spironololakton
123. amlodipin
124. perindopril
125. telmisartan
126. digoxin
127. amiodaron
128. verapamil
129. levosimendan
130. warfarin
131. enoxaparin
132. klopidogrel
133. dabigatran
134. rivaroxaban
135. altepláza
136. metadon
137. buprenorfin
138. nalmefen
139. naltrexon
140. finasterid
141. sildenafil
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/VLFA08222p