VLFA08222p Farmakologie II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2024
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Eva Dražanová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Alena Máchalová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Unar Vinklerová, Ph.D., MBA (přednášející)
prof. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., DABCC (přednášející)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (přednášející)
Renata Bláblová (pomocník)
Mgr. Marta Vyoralová (pomocník)
PharmDr. Adéla Bártová (náhr. zkoušející)
PharmDr. Tomáš Hammer (náhr. zkoušející)
Mgr. Mária Hricková (náhr. zkoušející)
Mgr. Petr John (náhr. zkoušející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (náhr. zkoušející)
MUDr. Filip Šiška (náhr. zkoušející)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VLFA07212p Farmakologie I - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu jsou:
seznámit studenty se základními farmakologickými profily vybraných skupin léčiv
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen vybrat a předepsat léčivo pro pacienta na základě známé diagnózy. Výběr léčiva bude založen na zohlednění všech faktorů, které ovlivňují bezpečnost a účinnost léčiva.
Osnova
 • VLFA08222p - Farmakologie II přednáška

  Jarní semestr 2023

  pondělí 16:00-17:40 B22/116 (AULA)

 • stream přednášek je možné sledovat na http://live.cesnet.cz/muniukba22116.html
 • 13. 2. 2023
 • 1. ÚVOD DO PSYCHOFARMAKOLOGIE, ANTIPSYCHOTIKA, ANTIPARKINSONIKA
 • Obsah přednášky: Přehled neurotransmiterů a jejich funkcí. Historie a klasifikace psychofarmak. Antipsychotika, antiparkinsonika - základní farmakologický přehled.
 • 20. 2. 2023
 • 2. ANTIDEPRESIVA
 • Obsah přednášky: Farmakologický přehled antidepresiv a psychostimulancií a jejich klinického použití.
 • 27. 2. 2023
 • 3. ANXIOLYTIKA, HYPNOSEDATIVA, ANTIKONVULZIVA
 • Obsah přednášky: Anxiolytika, hypnosedativa, antikonvulziva - základní farmakologický přehled. Možnosti farmakologického ovlivnění GABAergní neurotransmise a dalších centrálních neurotransmiterů. Samostudium : Látkové závislosti a jejich terapie.
 • 6. 3. 2023
 • 4. CELKOVÁ A LOKÁLNÍ ANESTETIKA
 • Obsah přednášky: Klasifikace a základní farmakologická charakteristika celkových a lokálních anestetik
 • 13. 3. 2023
 • 5. VAZODILATANCIA A LÉČIVA S VLIVEM NA CÉVY
 • Obsah přednášky: Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění, hypolipidemika, nitráty a donory NO skupin, blokátory kalciových kanálů – DHP a další skupiny přímých vazodilatancií (iPDE-5, analoga prostacyklinu, inhibitory endotelinu).
 • 20. 3. 2023
 • 6. LÉČIVA RAAS A DIURETIKA
 • Obsah přednášky: Lékové skupiny zasahující do RAAS (ACEi, sartany, kireny), diuretika, antagonisté aldosteronu a antagonisté mineralokortikoidních receptorů. Antihypertenziva 1. a 2. volby, kombinace antihypertenziv, gestační hypertenze. Centrální antihypertenziva jako léčiva 2. volby.
 • 27. 3. 2023
 • 7. LÉČIVA PŘÍMO OVLIVŇUJÍCÍ MYOKARD
 • Obsah přednášky: Beta blokátory a bradiny, pozitivně inotropní léčiva, blokátory kalciových kanálů – non DHP, antiarytmika.
 • 3. 4. 2023
 • 8. LÉČIVA OVLIVŇUJÍCÍ HEMOSTÁZU
 • Obsah přednášky: Farmakologické profily antikoagulancií, protidestičkových léčiv, fibrinolytik, antifibrinolytik a hemostatik.
 • 10. 4. 2023 Státní svátek (pouze nahrávka v IS)
 • 9. ANTIINFEKTIVA I - ANTIBAKTERIÁLNÍ LÉČIVA
 • Obsah přednášky: Úvod/zásady ATB terapie, mechanizmy rezistence, farmakologický přehled jednotlivých skupin antibiotik.
 • 17. 4. 2023
 • 10. ANTIINFEKTIVA II – ANTIMYKOTIKA A ANTIVIROTIKA
 • Obsah přednášky: Systémová a lokální antimykotika; antiherpetika, farmakoterapie chřipky, antiretrovirotika, terapie RSV a virových hepatitid – základní farmakologický přehled.
 • 24. 4. 2023
 • 11. FARMAKOLOGIE GIT – TERAPIE VŘEDOVÉ CHOROBY, ANTIEMETIKA, ANTIDIARHOIKA A LAXATIVA
 • Obsah přednášky: Farmakologický přehled léčiv GIT.
 • 1. 5. 2023 Státní svátek (pouze nahrávka v IS)
 • 12. CYTOSTATIKA A CÍLENÁ LÉČBA V ONKOLOGII
 • Obsah přednášky: Úvod, zásady terapie cytostatiky, přehled mechanismů nádorové rezistence, význam genotypizace polymorfismů a TDM v onkologii, základní skupiny cytostatik/klasifikace dle jejich mechanismu účinku, základní farmakologický přehled. Principy cílené léčby v onkologii - monoklonální protilátky, inhibitory tyrozinkináz, cílená imunoterapie.
 • 8. 5. 2023 Státní svátek (pouze nahrávka v IS)
 • 13. TERAPIE OTRAV
 • Obsah přednášky: Přehled nejčastějších intoxikací a jejich symptomatologie. Obecné principy terapie otrav. Specifická antidota v terapii intoxikací.
 • 15. 5. 2023
 • 14. LÉKOVÉ INTERAKCE
 • Obsah přednášky: Typy lékových interakcí, závažnost lékových interakcí, databáze lékových interakcí, management lékových interakcí, možnost monitoringu lékových interakcí, příklady z praxe.
 • 22. 5. 2023
 • 15. FYTOFARMAKOLOGIE A FARMAKOGNOZIE
 • Obsah přednášky: Přírodní zdroje léčiv, vybrané skupiny obsahových látek léčivých rostlin, přípravky s obsahem fytofarmak. Nejvýznamnější jedovaté rostliny.
Literatura
  povinná literatura
 • RITTER, James, R. J. FLOWER, Graeme HENDERSON, Yoon Kong LOKE, David J. MACEWAN a H. P. RANG. Rang and Dale's pharmacology. Ninth edition. Edinburgh: Elsevier, 2020. xvi, 789. ISBN 9780702074486. info
 • Studijní materiály z IS pod kódem předmětu
 • Landa Leoš, Jan Juřica, Kristýna Nosková, Ondřej Zendulka: Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy
  doporučená literatura
 • RANG, H. P., James RITTER, R. J. FLOWER a Graeme HENDERSON. Rang & Dale's pharmacology. Eighth edition. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1160493&lang=cs&site=ehost-live
 • Farmakologie. Edited by Jan Švihovec - Jan Bultas - Pavel Anzenbacher - Jaroslav Chládek - J. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2018. xix, 962. ISBN 9788024755588. info
 • WALLER, Derek, Anthony P. SAMPSON a Andrew W. HITCHINGS. Medical pharmacology and therapeutics. Sixth edition. London: Elsevier, 2022. vii, 742. ISBN 9780702081590. info
  neurčeno
 • Osnovy zkouškových otázek
 • http://portal.med.muni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=367
 • Markova farmakoterapie vnitřních nemocí. Edited by Josef Marek - Michal Vrablík. 5., zcela přepracované a d. Praha: Grada, 2019. xxiv, 868. ISBN 9788024750781. info
Výukové metody
přednášky - stream přednášek je možné sledovat na http://live.cesnet.cz/muniukba22116.html
Metody hodnocení
Do závěrečného hodnocení předmětu se zohledňují i výsledky studenta ze cvičení a to následujícím způsobem:

Relativní váha známky z testů: 30 %
Relativní váha známky z ústní zkoušky 70 %

Pro výpočet známky z testů se použije následující postup:
Celkový počet bodů z testů v předmětech VLFA07212c, VLFA07212p, VLFA08222c a VLFA08222p je 230 bodů. Minimum pro průchod studiem farmakologie až ke zkoušce je 128 bodů.
A = 210-230 bodů
B = 190-209 bodů
C = 160-189 bodů
D = 140-159 bodů
E = 128-139 bodů
F = méně než 128 bodů

Pro výpočet známky z ústní zkoušky se použije následující postup:
U ústní zkoušky si student losuje otázky ze 3 různých okruhů a odpovídá na doplňující dotazy zkoušejícího. Otázky z okruhů Obecná farmakologie a Speciální farmakologie a doplňující otázky vyučujícího mají relativní váhu 30%. Otázky na Základní léčiva má v celkovém hodnocení ústní části váhu 10%. Pokud student obdrží hodnocení F byť i z dílčí částí zkoušky bude celkové hodnocení také F.

V případě úspěšného složení zkouškového testu (min. 40 bodů), ale hodnocení F u ústní zkoušky se zkouškový test při opravném termínu nepíše a student skládá pouze ústní část. Pro výpočet celkové známky se použije počet bodů dosažený v prvním pokusu u zkouškového testu.
Informace učitele
ZKOUŠKOVÉ OTÁZKY:
Obecná farmakologie:


1. Farmakologie a její podobory, původ a zdroj léčiv, názvy léčiv 2. Druhy farmakoterapie, zásady správného a bezpečného používání léčiv, problematika zneužívání léčiv 3. Preklinické a klinické hodnocení léčiv 4. Základní legislativní normy vztahující se k zacházení s léčivy, informační zdroje o léčivech 5. Tuhé + plynné lékové formy – přehled, vliv LF na farmakokinetiku a farmakodynamiku léčiv 6. Tekuté + polotuhé lékové formy – přehled, vliv LF na farmakokinetiku a farmakodynamiku léčiv 7. Způsoby aplikace léčiv – přehled, charakteristika 8. Absorpce léčiv, presystémová eliminace, biologická dostupnost 9. Distribuce léčiv, distribuční objem, redistribuce + obecné zákonitosti pohybu léčiva v organizmu 10. Eliminace léčiv, procesy nultého a prvního řádu, kumulace léčiv 11. Biotransformace léčiv, fáze, příklady 12. Exkrece léčiv (cesty, možnosti ovlivnění) 13. Terapeutické monitorování léčiv 14. Farmakokinetika jednorázového, opakovaného a kontinuálního podání léčiv 15. Mechanismy účinků léčiv 16. Inhibice a indukce enzymů ve farmakokinetice a farmakodynamice léčiv – příklady 17. Synergismus, antagonismus v účinku léčiv (farmakokinetika, farmakodynamika) 18. Vztah dávky a účinku, typy dávek, léková anamnéza, compliance 19. Nežádoucí účinky léčiv (charakter, kategorie, příklady) 20. Farmakovigilance, bezpečnost léčiva, reklama a marketing v oblasti léčiv, etické otázky 21. Vliv opakovaného podávání léčiv (tolerance, tachyfylaxe) – příklady; primární rezistence pacienta k terapii 22. Typy faktorů ovlivňujících účinek léčiv a jejich příklady 23. Farmakoterapie ve stáří, vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie 24. Farmakoterapie v době kojení, v dětském věku. Léčiva ovlivňují laktaci. 25. Farmakoterapie v těhotenství, teratogenita léčiv 26. Farmakogenetika, vliv genetických polymorfismů na farmakokinetiku a farmakodynamiku léčiv 27. Lékové interakce – přehled, příklady 28. Principy biologické terapie – klasifikace, technologie, příklady využití


Speciální farmakologie:
1. Sympatomimetika – přehled skupin a indikací, příklady zástupců 2. Sympatolytika – přehled skupin a indikací, příklady zástupců 3. Cholinomimetika 4. Cholinolytika 5. Spazmolytika – GIT + UGT 6. Opioidní analgetika 7. Nesteroidní antiflogistika, neopioidní analgetika, antimigrenika 8. Antiuratika, antirevmatika vč. DMARDs 9. Celková anestetika 10. Lokální anestetika 11. Myorelaxancia 12. Přehled antidiabetik (bez inzulinů) 13. Inzulíny 14. Analoga a antagonisté estrogenů, gestagenů a androgenů – jejich základní farmakologická charakteristika; HRT, HAK 15. Analoga a antagonisté hormonů hypotalamo-hypofyzární osy používaná ve farmakologii; uterotonika a tokolytika 16. Glukokortikoidy 17. Imunostimulancia + imunosupresiva (bez glukokortikoidů) 18. Léčiva užívaná u osteoporózy, tyreoidální + antityreoidální látky 19. Léčiva nemocí s chronickou bronchiální obstrukcí 20. Antitusika, mukoaktivní látky 21. H1 antihistaminika 22. Antipsychotika 23. Léčiva neurodegenerativních onemocnění (Parkinsonova choroba; demence) 24. Antidepresiva – iMAO, SSRI, NDRI 25. Antidepresiva – tricyklická, NASSA, MASSA, SARI, SNRI, NARI, SMS 26. Nootropika, kognitiva 27. Psychostimulancia, léčiva používaná v terapii ADHD; psychotomimetika 28. Antikonvulziva 29. Hypnosedativa, anxiolytika 30. Principy antibiotické terapie – přehled, mechanismy účinku, rezistence, MIC, MBC 31. Peniciliny, karbapenemy 32. Cefalosporiny, monobaktamy 33. Tetracykliny a příbuzná antibiotika, amfenikoly 34. Makrolidy a příbuzná antibiotika, linkosamidy 35. Aminoglykosidy, glykopeptidy, polymyxiny 36. Sulfonamidy, nitrofurany a nitroimidazoly 37. Chinolony, antituberkulotika 38. Antimykotika 39. Dermatologika – přehled skupin, zástupců a účinků 40. Antivirotika 41. Antiemetika, prokinetika, antivertiginóza 42. Laxativa, antidiarhoika, léčiva infekčních průjmů 43. Antiulceróza, hepatoprotektiva a léčiva ovlivňující tvorbu a sekreci žluči 44. Léčiva nespecifických střevních zánětů 45. Alkylační cytostatika + ostatní zásahy do DNA 46. Antimetabolity + hormonální terapie v onkologii 47. Cílená léčba v onkologii 48. Biologická léčba autoimunitních onemocnění 49. Hypolipidemika, antiobezitika 50. Nitráty a další vazodilatancia 51. Léčiva zasahující do RAAS 52. Diuretika a antagonisté aldosteronu 53. Blokátory beta adrenergních receptorů + centrální antihypertenziva 54. Blokátory kalciových kanálů, alfa1-lytika 55. Antiarytmika 56. Pozitivně inotropní léčiva 57. Léčiva s protidestičkovým účinkem, antianemika 58. Fibrinolytika a antifibrinolytika, hemostatika 59. Antikoagulancia 60. Látky vyvolávající závislost a léčiva používaná v terapii závislostí 61. Obecné principy terapie otrav, specifická antidota léčiv a mechanismy jejich účinku 62. Léčiva používaná u erektilní dysfunkce a BHP 63. Antiglaukomatika a cykloplegika


Detail:


1. 5-fluorouracil 2. acetylcystein 3. aciklovir 4. allopurinol 5. amfotericin B 6. amiodaron 7. amlodipin 8. aprepitant 9. atorvastatin 10. atropin 11. betahistin 12. buprenorfin 13. cefuroxim 14. cetirizin 15. ciprofloxacin 16. cisplatina 17. cyklofosfamid 18. cyklosporin 19. cyproteron 20. dabigatran 21. desfluran 22. diazepam 23. digoxin 24. dobutamin 25. doxazosin 26. doxorubicin 27. doxycyklin 28. empagliflozin 29. enoxaparin 30. escitalopram 31. ethinylestradiol 32. ezetimib 33. famotidin 34. fenoxymethylpenicilin 35. fenpiverin/pitofenon 36. fentanyl 37. finasterid 38. flukonazol 39. furosemid 40. gabapentin 41. gentamicin 42. haloperidol 43. hexoprenalin 44. ibuprofen 45. imatinib 46. indapamid 47. indometacin 48. interferony 49. inzulinová analoga 50. ipratropium 51. isosorbid – dinitrát 52. karbamazepin 53. kaspofungin 54. ketamin 55. klaritromycin 56. klopidogrel 57. ko-amoxicilin 58. kodein 59. kotrimoxazol 60. kyselina acetylsalicylová 61. kyselina valproová 62. laktulóza 63. levodopa/karbidopa 64. levonorgestrel 65. lidokain 66. linagliptin 67. lithium 68. loperamid 69. meropenem 70. metadon 71. metamizol 72. metformin 73. methyldopa 74. metoklopramid 75. metoprolol 76. metotrexát 77. metylfenidát 78. mirtazapin 79. morfin 80. naloxon 81. nimesulid 82. nivolumab 83. noradrenalin 84. olanzapin 85. ondansetron 86. oxymetazolin 87. oxytocin 88. paklitaxel 89. pantoprazol 90. paracetamol 91. perindopril 92. pilokarpin 93. piperacilin/tazobaktam 94. prednison 95. propofol 96. rivaroxaban 97. rivastigmin 98. salbutamol 99. sildenafil 100. solifenacin 101. spironololakton 102. sumatriptan 103. suxamethonium 104. tamoxifen 105. telmisartan 106. terbinafin 107. tramadol 108. trastuzumab 109. vankomycin 110. verapamil 111. warfarin 112. zidovudin 113. zolpidem

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.