VLPM071 Právní aspekty v medicíně

Lékařská fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 29. 9. až Pá 19. 12. St 15:30–17:10 N01902, Po 5. 1. až Pá 9. 1. St 15:30–17:10 N01902
Předpoklady
VSSL051p Sociální lékařství - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 193 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/193, pouze zareg.: 0/193
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem předmětu je seznámení se základy vybraných právních odvětví se vztahem ke zdravotnickému právu. Podrobně je probrána právní problematika vyskytující se při poskyotvání zdravotní péče.
Osnova
 • Tematické zaměření přednášek
 • 1. Základní právní pojmy, právní odvětví, prameny práva
 • 2. Zdravotnické právo - prameny zdravotnického práva, veřejné zdravotní pojištění, subjekty zúčastněné na zdravotním pojištění, práva a povinnosti pojištěnců a plátců pojistného, zdravotní pojišťovny, práva a povinnosti jednotlivých subjektů v péči o zdraví, odpovědnostní vztahy, mlčenlivost, ochrana soukromí, detence, státní správa a samospráva ve zdravotnictví, stavovské komory, odpovědnostní vztahy při poskytování zdravotní péče, transplantace, pitvy, genetika, asistovaná reprodukce
 • 3. Základy trestního práva a přestupkové právo - prameny trestního práva, zásady trestního práva hmotného a procesního,vybrané trestné činy, druhy trestů, průběh trestního řízení, přestupky - pojem a průběh řízení, sankce
Literatura
 • PRUDIL, Lukáš a Pavel MARTÁSEK. Etické a právní aspekty biotechnologií. In Molekulární medicína a biotechnologie - Soubor přednášek. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. s. 184-188, 5 s. ISBN 978-80-7262-535-2. info
 • SLÁMA, Ondřej a Lukáš PRUDIL. Právní aspekty paliativní péče. In SLÁMA, Ondřej, Ladislav KABELKA a Jiří VORLÍČEK. Paliativní medicína pro praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 323-328, 5 s. ISBN 978-80-7262-505-5. info
 • VOJTÍŠEK, Tomáš, Lukáš PRUDIL a Miroslav HIRT. Právní aspekty zacházení s tělem zemřelého na soudně-lékařských a patologicko-anatomických pracovištích. Česko-Slovenská patologie a soudní lékařství, Praha: ČLS-JEP, 2006, roč. 51, č. 1, s. 2-5. ISSN 1210-7875. info
 • PRUDIL, Lukáš. Vybrané kapitoly práva pro zdravotnický management. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 132 s. ISBN 8024413043. info
 • VOJTÍŠEK, Tomáš a Lukáš PRUDIL. Informovaný souhlas s použitím částí těla pro vědecké a výukové účely. Zdravotnické právo v praxi, Konice: SOLEN, 2005, roč. 3., č. 4, s. 74-75. ISSN 1214-2883. info
 • KENNEDY, Ian a Andrew GRUBB. Medical law. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2005. lxxvii, 23. ISBN 0406903255. info
 • PRUDIL, Lukáš a Josef KUŘE. Research Ethics Committees in the Czech Republic. In D. Beyleveld, D. Townend, J. Wright (eds.), Research Ethics Committees, Data Protection and Medical Research in European Countries. Aldershot – Burlington: Ashgate, 2005. s. 31 – 34, 4 s. Data Protection and Medical Research in Europe. ISBN 0-7546-2367-X. info
 • PRUDIL, Lukáš. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. 4. dopl. vyd. Brno: NCONZO, 2005. 77 s. ISBN 807013433X. info
 • KŘEPELKA, Filip. Evropské zdravotnické právo. Vyd. 1. Praha: LexisNexis, 2004. 135 s. (Knihovnička Orac). ISBN 80-861-9989-4. info
 • HERVEY, Tamara K. a Jean V. MCHALE. Health law and the European Union. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. lxix, 469. ISBN 9780521605243. info
 • KŘEPELKA, Filip. Právo zdravotnického výzkumu. 2004. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 166 s. Acta Universitatis Brunensis - Iuridica, sv. 281. ISBN 80-210-3605-2. info
 • PRUDIL, Lukáš. The rights of persons of unsound mind. In Frontiers of European Health Law Yearbook 2002. Rotterdam: Erasmus University Press, 2003. s. 28-37, 10 s. I. ISBN 90-807487-2-2. info
 • MACH, Jan, Lukáš PRUDIL, Dagmar MARKOVÁ, Eva TYKALOVÁ a Aleš BURIÁNEK. Zdravotnictví a právo - komentované předpisy. 1. vyd. Praha: Orac, 2003. 351 s. ISBN 80-86199-50-9. info
 • PRUDIL, Lukáš a Ladislav PILKA. Právní a etické problémy asistované reprodukce - kazuistika. Česká gynekologie, Praha: ČLS JEP, 2002, roč. 67, č. 3, s. 174-177. ISSN 1210-7832. info
 • PRUDIL, Lukáš. Právní souvislosti prediktivních genetických testů. Editoři:. In VESELSKÁ, Renata a Josef KUŘE. Lidský genom - vědění, možnosti, souvislosti (sborník k interdisciplinární konferenci - Institut pro bioetiku, občanské sdružení při Masarykově univerzitě). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. s. 40-45. ISBN 80-210-2447-X. URL info
 • STOLÍNOVÁ, Jitka a Jan MACH. Právní odpovědnost v medicíně. 1. vyd. Praha: Galén, 1998. 352 s. ISBN 8085824884. info
 • DAVIES, Michael. Textbook on medical law. 2nd ed. London: Blackstone Press, 1998. xxv, 416. ISBN 185431842X. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.