VSSL051p Sociální lékařství - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
1/2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kräuff Rainer Schwanhaeuser Wulff, MBA, Ph.D. et Ph.D., M.A. (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Tomáš Pruša (přednášející)
Garance
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
( VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s || VSLT011s Základy lék. terminologie -p ) && VSET021 Lékařská etika I && VSPP3X1 Základy ošetřovatelství && ZC041 Zacházení s chemickými látkami

Prerekvizity dle LF MU studijního řádu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu

Po úspěšném absolvování předmětu student: zná obsah, poslání, základní teoretické poznatky a metody sociálního lékařství; umí využít metody kvantitativní epidemiologie pro popis a hodnocení zdravotního stavu populace; dokáže aplikovat teoretické a metodologické poznatky při hodnocení zdravotní situace; dokáže zhodnotit zdravotní rizika a navrhnout možná opatření pro zlepšení zdraví lidí; ovládá základy pravděpodobnostního a systémového myšlení v medicíně, metody kritického hodnocení výsledků populačních studií a navazujících organizačních opatření.
Osnova

 • 1. Sociální lékařství, zaměření, vývoj, obsah a metody.
 • 2. Zdraví a nemoc, etiologie - základní determinanty nemocí, přirozená historie nemoci, nozologie, klasifikace nemocí, společenské a ekonomické determinanty a důsledky nemoci.
 • 3. Demografie, populační základna a populační procesy.
 • 4. Zdravotnický informační systém, soustava zdravotnické statistiky.
 • 5. Cíle, metody a význam studia zdravotního stavu populace, základní epidemiologické pojmy a metody.
 • 6. Příčinnost, etiologie a modely studia rizik a rizikové faktory, kouření jako zdravotně sociální problém, ovladatelnost rizikových faktorů.
 • 7. Systém péče o zdraví, vznik, vývoj a typy zdravotnických systémů, sociální a zdravotní politika, problémy, cíle a koncepce zdravotnických systémů.
 • 8. Modality zdravotní péče, kategorizace prevence, cílově plánované programy, Národní program zdraví.
 • 9. Světová zdravotnická organizace, program Zdraví pro všechny do roku 2000, program 21 úkolů pro 21. století, program Zdraví 2020.
 • 10. Posilování, podpora a rozvoj zdraví.
 • 11. Ekonomické aspekty zdravotní péče, význam a formy sociální regulace v péči o zdraví.
 • 12. Management ve zdravotnictví, články řídícího procesu.
 • 13. Etické aspekty rozhodování v péči o zdraví, etické hodnoty, ekvita.
 • 14. Úloha práva v péči o zdraví.
 • 15. Základy výzkumu zdravotnických systémů, jeho aplikace, perspektivy vývoje zdravotní péče.
Literatura
  povinná literatura
 • HOLČÍK, Jan, Adolf ŽÁČEK a Ilona KOUPILOVÁ. Sociální lékařství. 3. nezměn. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 137 s. ISBN 9788087192153. info
 • GERYLOVOVÁ, Anna a Jan HOLČÍK. Úvod do základů statistiky : text pro semináře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 50 s. ISBN 9788021056619. info
 • HOLČÍK, Jan. Systém péče o zdraví a zdravotní gramotnost : k teoretickým základům cesty ke zdraví. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 293 stran. ISBN 9788073921293. info
 • .
  doporučená literatura
 • Bonita R, Beaglehole R, Kjellström: Basic epidemiology. 2nd edition. Geneva - Switzerland: World Health Organization; 2006. 212 pages. ISBN 978-92-4-154707-9.
 • .
  neurčeno
 • .
 • REQUIRED LITERATURE
 • .
 • 1. Bonita R, Beaglehole R, Kjellström: Basic epidemiology. 2nd edition. Geneva - Switzerland: World Health Organization; 2006. pp 1-69, 83-114, 133-183.
 • 2. Stone DB, Armstrong WR, Macrina DM, Pankau JW: Introduction to epidemiology. Dubuque, IA - USA: Brown & Benchmark Publishers; 1996. pp 63-115.
 • 3. Farmer R, Lawrenson R, Miller D: Epidemiology and public health medicine. 5th edition. Oxford - U.K.: Blackwell Publishing; 2004. pp 51-89.
 • 4. Varkey P: Mayo clinic preventive medicine and public health board review. Edited by Prathibha Varkey. New York - United States: Mayo Clinic Scientific Press - Oxford University Press; 2010. pp 33-58
 • .
 • RECOMMENDED LITERATURE
 • .
 • 1. Petrie A, Sabin C: Medical statistics at a glance. Oxford - U.K.: Blackwell Publishing; 2003.
 • 2. Nordess R: Epidemiology and biostatistics secrets. China: Mosby Elsevier; 2006.
Výukové metody

Přednášky.

Nastudování VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY.
Studentům, kteří budou vypracovávat výzkumné projekty či psát seminární práce během třetího, čtvrtého či pátého roku studia, je velmi doporučeno zapsat si následující předměty:

 VSIL021 - Information literacy - (3 kredity) - e-learning.
 VSKP041 - Kurz práce s informačními zdroji a nástroji (4 kredity).
Metody hodnocení

INFORMACE O ZKOUŠCE:

1.   Pro připuštění ke zkoušce je požadováno, aby student získal zápočet z předmětu VSSL051c.

2.   Každý student se musí v ISu registrovat na jeden z vypsaných zkouškových termínů. Tyto termíny jsou pevně stanovené (pouze v průběhu zkouškového období s výjimkou předtermínu). Žádné další termíny se vypisovat nebudou.

3.   Studenti zapsaní na konkrétní zkouškový termín o něj přijdou v případě, že:
  a-) se v den zkoušky dostaví pozdě.
  b-) se ke zkoušce nedostaví a včas si nezrušili zápis na termín v systému (viz IS).

4.   V případě neúspěšného složení zkoušky může být zkouška opakována DVAKRÁT a to pouze ve vypsaných zkouškových termínech.

5.   V případě, že student u zkoušky neuspěje ani při třetím pokusu (druhé opakování), musí předmět zopakovat v následujícím semestru / školním roce.

6.   Všechny otázky v rámci zkoušky vycházejí z VEŠKERÉ POVINNÉ LITERATURY, seminářů a přednášek.


Písemná zkouška → test s 20 otázkami s výběrem z možností, vždy jen jedna odpověď je správná (k úspěšnému složení testu je potřeba získat minimálně 14 bodů / správných odpovědí).

BODOVÉ HODNOCENÍ:

Hodnocení dle získaných bodů:
  A → 19-20 správných odpovědí.
  B → 17-18 správných odpovědí.
  C → 16 správných odpovědí.
  D → 15 správných odpovědí.
  E → 14 správných odpovědí.
  F → 13,5 a méně správných odpovědí.

Aby bylo zabráněno tipování správné odpovědi při vyplňování zápočtového testu s výběrem možností, bude použit následující systém:

Správná odpověď = 1 bod.
Žádná odpověď = 0 bodů.
Nesprávná odpověď = - 0,5 bodů.

Bodové ohodnocení = Počet správných odpovědí - (Počet nesprávných odpovědí / 2).
  Například:
  15 správných odpovědí (15 x 1 bod = 15 bodů) - uspěl.
  5 chybných odpovědí (5 x - 0,5 bodů = - 2,5 bodů).
  15 - 2,5 = 12,5 bodů. Výsledné bodové ohodnocení testu je 12,5 - neuspěl.


** Z tohoto důvodu odpovídejte pouze na otázky, u nichž jste si jistí správnou odpovědí.


***Tento předmět je součástí Státní rigorózní zkoušky ze Zdraví, prevence, zdravotnictví***.
Viz kompletní informaci v ISu k předmětu VLZP11XX - Zdraví, prevence, zdravotnictví - SRZ.AKADEMICKÉ PŘESTUPKY, PLAGIÁTORSTVÍ A NEETICKÉ CHOVÁNÍ:

1.   Každý pokus o neetické a akademicky nepřípustné chování, například podvádění či napovídání jinému při testu / přípravě u ústní zkoušky, bude důvodem k disciplinárním krokům, například:
  a) Budete požádáni o okamžité odevzdání testu / přípravy a opuštění místnosti. To znamená, že přijdete o termín a v záznamu výsledků v informačním systému získáte odpovídající ohodnocení F / 4.
  b) Bude zahájeno disciplinární řízení.
  c) Neúspěšné absolvování předmětu.
  d) Vyloučení z univerzity.

2.   Během testu / ústní zkoušky je zakázáno:
  a) Používat hytré telefony, tablety.
  b) Používat počítače a notebooky.
  c) Mít naslouchátka (pokud nejsou předepsána lékařem) či jakákoli sluchátka.
  d) Mluvení během testu / přípravy u ústní zkoušky.

* Porušení tohoto zákazu povede k výše zmíněným disciplinárním krokům.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2017/VSSL051p