VSLT0221s Základy lékařské terminologie II- seminář

Lékařská fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/1. seminář. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jozefa Artimová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Juraj Franek, Ph.D. (cvičící), Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Natália Gachallová, Ph.D. (cvičící), Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Soňa Hudíková, Ph.D. (cvičící), Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Kamila Novotná (cvičící), Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tereza Ševčíková (cvičící), Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Marie Žáková (cvičící), Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Robert Helán, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
VSLT0121c Zákl. lék. terminologie I -c && ZC011 Zacházení s chemickými látkami
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obecná charakteristika předmětu: Řecko-latinská lékařská terminologie je jedním z relevantních prostředků získání cílových vědomostí medika. Výuka má teoreticko-praktický ráz a je koncipována jako propedeutický kurs sui generis, uvádějící posluchače do studia medicíny prostřednictvím jejího jazyka.
Obsah výuky je stejně jako soubor znalostí postulovaných u zkoušky určován výlučně potřebami oboru a lékařské praxe. Především zprostředkuje ty znalosti latiny, příp. řečtiny, které umožní studentovi rychle a účelně zvládnout významovou stránku termínů, jejich gramatickou podobu a slovotvornou strukturu. Současně poskytuje systematický návod k samostatnému řešení běžných terminologických problémů spočívajících v porozumění odborným obsahům a v tvorbě lékařských pojmů. Kromě toho otevírá pohled na širší historické a lingvistické základy lékařské terminologie i její všeobecné teoretické souvislosti.
Výstupy z učení:
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
používat latinskou a řecko-latinskou lékařskou terminologii jazykově korektně a s pochopením významu jednotlivých termínů;
vysvětlit a aplikovat gramatické prostředky a pravidla relevantní pro osvojení řecko-latinské lékařské terminologie;
rozpoznat syntaktickou strukturu víceslovných termínů;
popsat sémantickou stavbu jednoslovných termínů;
vytvářet odvozená a složená slova pomocí nejčastěji užívaných slovotvorných prostředků;
překládat vybrané výrazy z anatomie, preklinických a klinických disciplín, recepturního souboru a farmakologie;
odhadnout význam neznámých termínů na základě sémantických, gramatických a logických souvislostí.
Osnova
 • ZÁKLADY LÉKAŘSKÉ TERMINOLOGIE - seminář. Rozpis výuky.
 • 1. týden: Shrnutí probraného učiva. Číslovky (2): vyjádření počítaného předmětu. Chorobopis a jeho součásti.
 • 2. týden: Slovesa (1): infinitiv, imperativ, konjunktiv prézentu pasiva. Jazykové předpoklady odborné komunikace lékaře s lékárníkem.
 • 3. týden: Slovesa (2): participium perfekta pasiva, gerundivum, gerundium. Věcná a formálně gramatická struktura receptu.
 • 4. týden: Doplňování probraného učiva I. Restituovaná výslovnost klasické latiny.
 • 5. týden: Tvoření slov (1): základní zákonitosti derivace. Latinské prefixy, jejich významy a vzájemné vztahy.
 • 6. týden: Latinské sufixy (substantivní, adjektivní).
 • 7. týden: Řecké prefixy, jejich významy a vzájemné vztahy. Synonymie, antonymie, polysémie a homonymie předpon.
 • 8. týden: Řecké sufixy, polysémie přípon.
 • 9. týden: Doplňování probraného učiva II.
 • 10. týden: Tvoření slov (2): základní pravidla kompozice, spojovací morfémy. Latinská slova složená, slova hybridní.
 • 11. týden: Řecká slova složená, produktivní slovotvorné komponenty.
 • 12. týden: Latinské a řecké ekvivalenty základních lékařských termínů. Klinicko-anatomická pitevní diagnóza jako příklad autentického použití latiny v lékařské praxi.
 • 13. týden: Přejatá slova latinského a řeckého původu: hlásková adaptace a pravopis. Závěrečné shrnutí učiva.
 • 14. týden: Klauzurní test.
 • 15. týden: Hodnocení klauzurního testu. Požadavky ke zkoušce.
Literatura
  povinná literatura
 • MAREČKOVÁ, Elena a Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie : základy latiny s přihlédnutím k řečtině. 6. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 186 s. ISBN 9788021055766. info
 • PRUCKLOVÁ, Renata a Marta SEVEROVÁ. Introduction to Latin and Greek Terminology in Medicine. 2., přeprac. a rev. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 153 s. ISBN 80-210-4051-3. info
  doporučená literatura
 • KÁBRT, Jan a Jan KÁBRT JR. Lexicon medicum. Druhé, dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2004. 1136 s. ISBN 80-7262-235-8. info
 • VEJRAŽKA, Martin a Dana SVOBODOVÁ. Terminologiae medicae IANUA. 2. vyd. Praha: Academia, 2006. 440 s. ISBN 80-200-1459-4. info
 • PÁČ, Libor. Slovník anatomických eponym. druhé doplněné vydání. Praha: Galén, 2010. 182 s. ISBN 978-80-7262-652-6. info
  neurčeno
 • První dva tituly jsou základní (český/anglický program), ostatní doplňkové. - The first two titles are basic (Czech/English programme), the others supplementary.
Výukové metody
přednášky, překlad a gramatická cvičení, drilovací cvičení, domácí příprava, prezentace, skupinová práce
Metody hodnocení
Zkouška (zk) probíhá převážně ústní formou, avšak zahrnuje i kratší písemnou část v podobě překladu klinických a recepturních termínů z češtiny do latiny. Obsah ústní odpovědi: mluvnický rozbor vybraných latinských anatomických a klinických termínů, určování a obměňování základních gramatických kategorií, výklad odborně relevantního gramatického jevu a úkoly prověřující znalosti z tvoření slov. Doplňkovou součást zkoušky mohou tvořit otázky z teorie terminologie (historické aspekty, současný stav vývoje, charakteristické znaky apod.). Předpokladem připuštění ke zkoušce je úspěšné absolvování klazurního testu, zaměřeného hlavně na slovotvorbu.
Povolena je pouze jedna neomluvená absence, každá další musí být řádně omluvena (prostřednictvím Studijního oddělení LF).
Informace učitele
Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány na nástěnkách Centra jazykového vzdělávaní MU, oddělení na LF.
Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště (Komenského nám. 2), tel. 549498170; možná je také komunikace prostřednictvím internetu.
For up-to-date information on the course, office hours, etc., see the notice boards of the Language Centre, Faculty of Medicine, Masaryk University.
Contact person: secretary of the Language Centre (Komenského Square) – phone: 549498170. All lecturers can also be contacted via e-mail.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2017/VSLT0221s