ZLLT011c Základy lékařské terminologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Tomáš Jeniš (cvičící)
Mgr. Klára Modlíková (cvičící)
Mgr. Andrea Salayová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLLT011c/21: Po 16:00–17:40 A21/112, Pá 15:15–16:55 C15/113, L. Švanda
ZLLT011c/22: Út 16:00–17:40 C15/333, Čt 12:00–13:40 C15/333, A. Salayová
ZLLT011c/23: Po 16:00–17:40 C15/308, Čt 17:30–19:10 A18/112, K. Modlíková
ZLLT011c/24: St 17:00–18:40 A21/108, Pá 14:00–15:40 C15/333, T. Jeniš
Předpoklady
Základní znalosti latinského jazyka usnadní studium předmětu a lze je považovat za užitečnou součást vzdělanostního vybavení studenta při vstupu na fakultu, i když nejsou obligatorním předpokladem osvojování vysokoškolského učiva v úvodní fázi.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Řecko-latinská lékařská terminologie je jedním z relevantních prostředků získání cílových vědomostí medika. Výuka má teoreticko-praktický ráz a je koncipována jako propedeutický kurs sui generis, uvádějící posluchače do studia medicíny prostřednictvím jejího jazyka.
Obsah výuky je stejně jako soubor znalostí postulovaných u zkoušky určován výlučně potřebami oboru a lékařské praxe. Především zprostředkuje ty znalosti latiny, příp. řečtiny, které umožní studentovi rychle a účelně zvládnout významovou stránku termínů, jejich gramatickou formu a slovotvornou strukturu. Současně poskytuje systematický návod k samostatnému řešení běžných terminologických problémů spočívajících v porozumění odborným obsahům a tvorbě lékařských pojmů. Kromě toho otevírá pohled na širší historické a lingvistické základy lékařské terminologie i její všeobecné teoretické souvislosti.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
 • používat latinskou a řecko-latinskou lékařskou terminologii jazykově korektně a s pochopením významu jednotlivých termínů
 • vysvětlit a aplikovat gramatické prostředky a pravidla relevantní pro osvojení řecko-latinské lékařské terminologie
 • rozpoznat syntaktickou strukturu víceslovných termínů
 • popsat sémantickou stavbu jednoslovných termínů
 • vytvářet odvozená a složená slova pomocí nejčastěji užívaných slovotvorných prostředků
 • překládat vybrané výrazy z anatomie, preklinických a klinických disciplín, receptury a farmakologie
 • odvodit význam neznámých termínů na základě sémantických, gramatických a logických souvislostí
 • Osnova
  • Pozn.: Předmět je komplementární k předmětu ZLLT011s Základy lékařské terminologie - seminář a tvoří spolu s ním jeden kurz.

  • Rozpis výuky - cvičení:
  • 1. cvičení: Nácvik výslovnosti na četbě latinského textu. Nácvik skloňování substantiv a adjektiv I. deklinace.
  • 2. cvičení: Procvičování substantiv a adjektiv I. deklinace. Vazby s přívlastkem shodným a neshodným. Vazby s předložkami ad, e/ex, in, post, sub. Nácvik skloňování substantiv II. deklinace ve spojení s adjektivy I. a II. deklinace.
  • 3. cvičení: > Procvičování substantiv a adjektiv I. a II. deklinace. Vazby s přívlastkem shodným a neshodným. Vazby s předložkami ante, cum, pro. Nácvik skloňování substantiv III. deklinace (s důrazem na termíny obsahující substantivum III. deklinace a adjektivum I. a II. deklinace).
  • 4. cvičení: Procvičování I.-III. deklinace substantiv a I. a II. deklinace adjektiv na termínech obsahujících současně různé typy skloňování. Procvičování předložkových vazeb vazeb s důrazem na předložky contra, per.
  • 5. cvičení: Překlad víceslovných termínů složených ze substantiv a adjektiv dosud probraných deklinací. Nácvik skloňování i-kmenových substantiv řeckého původu.
  • 6. cvičení: Opakování dosud probraných typů skloňování substantiv a adjektiv. Procvičování vazeb s předložkami extra, inter, intra, propter, sine, supra. Opakování dalších probraných předložkových vazeb. Příprava na průběžný test.
  • 7. cvičení: Průběžný test I (1.-4. lekce skripta). Nácvik skloňování adjektiv III. deklinace.
  • 8. cvičení: Oprava Průběžného testu I, komentář k jeho výsledkům. Pravidelné odvozování adjektiv III. deklinace od substantiv. Překlad a skloňování termínů obsahujících současně substantiva a adjektiva s odlišným typem skloňování.
  • 9. cvičení: Procvičování adjektiv I.-III. deklinace. Nácvik skloňování substantiv IV. a V. deklinace.
  • 10. cvičení: Procvičování substantiv IV. a V. deklinace (zvláště ve spojení s adjektivy). Procvičování předložkových vazeb, především s předložkami a/ab, adversus, apud, circum, de, infra, praeter, prope, secundum, trans . Nácvik pravidelného tvoření komparativních a superlativních tvarů adjektiv.
  • 11. cvičení: Procvičování pravidelného tvoření komparativů a superlativů. Nácvik překladu termínů obsahujících stupňované tvary adjektiv.
  • 12. cvičení: Procvičování nepravidelného, neúplného a opisného stupňování adjektiv. Procvičování I.-V. deklinace substantiv.
  • 13. cvičení: Souhrnné opakování: deklinační systém substantiv a adjektiv. Opakování akuzativních a ablativních předložkových vazeb. Příprava na průběžný test.
  • 14. cvičení: Průběžný test II (1.-7. lekce skripta).
  • 15. cvičení: Oprava Průběžného testu II, komentář k jeho výsledkům. Číslovky.
  • 16. cvičení: Číslovky: vyjádření počítaného předmětu.
  • 17. cvičení: Slovesa (1): infinitiv, imperativ, konjunktiv prézentu pasiva.
  • 18. cvičení: Slovesa (2): participium prézentu aktiva a perfekta pasiva, gerundivum, gerundium.
  • 19. cvičení: Opakování číslovek a sloves. Příprava na průběžný test.
  • 20. cvičení: Průběžný test III.
  • 21. cvičení: Oprava Průběžného testu III, komentář k jeho výsledkům. Tvoření slov (1): základní zákonitosti derivace. Latinské prefixy, jejich významy a vzájemné vztahy.
  • 22. cvičení: Latinské sufixy (substantivní, adjektivní).
  • 23. cvičení: Řecké prefixy, jejich významy a vzájemné vztahy. Synonymie, antonymie, polysémie a homonymie předpon.
  • 24. cvičení: Řecké sufixy, polysémie přípon.
  • 25. cvičení: Tvoření slov (2): základní pravidla kompozice, spojovací morfémy. Latinská slova složená, slova hybridní.
  • 26. cvičení: Řecká slova složená, produktivní slovotvorné komponenty. Latinské a řecké ekvivalenty základních lékařských termínů.
  • 27. cvičení: Opakování a příprava na zápočtový test.
  • 28. cvičení: Zápočtový test.
  Literatura
   doporučená literatura
  • KÁBRT, Jan a Jan KÁBRT JR. Lexicon medicum. Druhé, dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2004. 1136 s. ISBN 80-7262-235-8. info
  Výukové metody
 • Gramatický výklad.
 • Překladová cvičení.
 • Drilovací cvičení.
 • Střídání frontální výuky, práce ve skupinách a samostatné přípravy. Řízená diskuze.
 • Pro práci v hodině je nezbytná předchozí pečlivá domácí příprava dle pokynů vyučujícího.
 • Průběžný test v polovině semestru.
 • Metody hodnocení
 • Praktická zkouška (demonstrace dovedností)
 • Zápočtový test
 • Informace učitele
  Požadavky pro získání zápočtu: pravidelná docházka (povolena je jedna neomluvená absence, každá další musí být řádně omluvena prostřednictvím Studijního oddělení LF), aktivní účast ve výuce, průběžná příprava, absolvování průběžného testu (zaměřen na jmennou flexi), klauzurní test (zaměřen na slovotvorbu, číslovky, jmennou a slovesnou flexi).
  Hranici úspěšnosti je v případě obou testů dosažení min. 75 % bodů. Úspěšné absolvování průběžného testu snižuje hranici úspěšnosti u klauzurního testu o 5 %.

  Konzultační hodiny jednotlivých vyučujících najdete na jejich osobní stránce v ISu.
  Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány mimo jiné na nástěnce Centra jazykového vzdělávaní MU, oddělení na LF (UKB, budova A15, přízemí).
  Kontakt na jednotlivé vyučující předmětu naleznete na http://www.med.muni.cz/cjv/index.php?id=790 ; sekretariát pracoviště: tel. 549498170.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
  Předmět je vyučován každoročně.
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/ZLLT011c