VSBI0222 Biologie II

Lékařská fakulta
jaro 2006
Rozsah
1/3/0. Ukončení: RZk.
Vyučující
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c. (přednášející)
prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. (přednášející)
prof. MUDr. Marie Kopecká, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Miroslav Gabriel, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jakub Neradil, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Augustin Svoboda, CSc., dr. h.c.
Biologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět má studentům poskytnout soudobé poznatky molekulární genetiky a obecné genetiky člověka včetně praktických aplikací.
Osnova
  • 1. TÝDEN: Přednáška: Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu a proliferace buněk; makromolekulární interakce v modelových biologických procesech Praktikum: Vertikální přenos genetické informace 2. TÝDEN: Přednáška: Moderní metody studia makromolekulárních struktur v souvislosti s biomedicínskými aplikacemi. Molekulárně biologické přístupy ve vývoji Praktikum: Genealogie, autosomální dědičnost 3. TÝDEN: Přednáška: Genová terapie a bioterapeutika Praktikum: Gonosomální dědičnost 4. TÝDEN: Přednáška: Úvod do vývojové biologie a časná vývojová determinace savčích embryí Praktikum: Odchylky od mendelovské genetiky 5. TÝDEN: Přednáška: Základní principy a mechanismy vývoje a časné buněčné diferenciace Praktikum: Praktické aspekty genetiky člověka: 6. TÝDEN: Přednáška: Biologie a použití kmenových buněk Praktikum: Genetické poradenství, prenatální diagnostika, preimplantační diagnostika 7. TÝDEN: Přednáška: Růstové faktory a signální transdukce Praktikum: Genetika populací 8. TÝDEN: Přednáška: Nádorová transformace, poruchy buněčného cyklu a nádorové buňky Praktikum: DNA diagnostika 9. TÝDEN: Přednáška: Kmenové buňky nádorů Praktikum: Restrikční mapování 10. TÝDEN: Přednáška: Apoptóza ve fyziologických a patologických procesech Praktikum: Základy genového inženýrství 11. TÝDEN: Přednáška: Mutace, poškození DNA a DNA repair Praktikum: Praktické aplikace metod molekulární genetiky 12. TÝDEN: Přednáška: Onkogeny, nádorové supresory a onkogenní viry Praktikum: Zápočtový test.Genetická toxikologie 13. TÝDEN: Přednáška: Základy bioinformatiky Praktikum: Internetové zdroje pro biomedicínu II 14. TÝDEN: Přednáška: Hlavní milestones v biomedicíně a aktuální téma molekulární, buněčné a vývojové biologie se vztahem k biomedicíně tzv. breakthrough of the year 2005 Praktikum: Kontrola protokolů, zápočet
Literatura
  • NEČAS, Oldřich, Augustin SVOBODA, Milan HEJTMÁNEK, Roman JANISCH, Miroslav ČERVINKA, Karel LENHART a Zdeněk KOLÁŘ. Obecná biologie pro lékařské fakulty. 3. přepracované, v H+H 1. Jinočany: H+H, 2000. 554 s. ISBN 80-86022-46-3. info
  • KOPECKÁ, Marie, Miroslav GABRIEL, Augustin SVOBODA, Roman JANISCH, Iva SLANINOVÁ, Renata VESELSKÁ, Jan ŠMARDA, Jitka CHUMCHALOVÁ a Alena HOLUBÁŘOVÁ. LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE ČÁST DRUHÁ-GENETIKA. Díl I: Semináře z technologie rekombinantní DNA. Díl II:Praktická cvičení z genetiky. 2.přeprac. a rozšířené vydán. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 64 s. skripta pro posluchače lékařské fakulty MU Brno. ISBN 80-210-2670-7. info
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/toCP1250.cs/biologie/frame_cz.html
Při opakování předmětu je možno uznat absolvovanou praktickou výuku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2006/VSBI0222