MFST081c Statistika - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2009
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Anna Gerylovová, CSc. (cvičící), prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc. (zástupce)
Garance
prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Helena Malenová
Rozvrh
Čt 19. 2. až Čt 23. 4. Čt 13:30–16:00 KOM 105
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky předmětu Statistika je poskytnout studentům vědomosti potřebné ke sběru, analýze a prezentaci údajů a pro ověřování hypotéz. Smyslem je poukázat na přednosti, ale i dílčí omezení statistiky, což jim umožní pochopit a plně využít poznatky uvedené v odborné literatuře.
Osnova
 • Metody náhodného výběru. Pravidla pro počítání s pravděpodobnostmi, Bayesova formule.
 • Frekvenční a distribuční funkce normálního a binomického rozdělení, práce s tabulkami.
 • Plán konkrétního výběrového šetření.
 • Výpočet a interpretace středních hodnot.
 • Výpočet a interpretace ukazatelů variability.
 • Kritéria pro volbu výstižných ukazatelů polohy a variability.
 • Odhad parametrů normálního rozdělení.
 • Odhad pravděpodobnosti (parametru binomického rozdělení).
 • Srovnání průměrů a pravděpodobností (u-test, t-test).
 • Pearsonův korelační koeficient, regresní přímka.
 • Pořadový (Spearmanův) korelační koeficient.
 • Chí-kvadrát test pro hodnocení asociace a homogenity.
 • Znaménkový test, Wilcoxonův test pro srovnání úrovně dvou souborů.
 • Výpočet rizika v prospektivních a retrospektivních studiích.
Literatura
 • GERYLOVOVÁ, Anna a Jan HOLČÍK. Úvod do statistiky. Text pro semináře. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 31 s. ISBN 80-210-2301-5. info
 • GERYLOVOVÁ, Anna a Jan HOLČÍK. Statistical methodology in medical research. Vyd. 1. V Brně: Lékařská fakulta Univerzity J.E. Purkyně, 1990. 262 s. ISBN 80-210-0271-9. info
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.