MIKIP021 Individuální ošetřovatelská praxe

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
80 celkem. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (cvičící)
Bc. Tereza Polzer, DiS. (pomocník)
Garance
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIKOP0141 Ošetřovatelská praxe I && MIKAL011 Algeziologie - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem ošetřovatelské praxe je získat pokročilé úrovně znalostí a dovedností ve vysoce specializované ošetřovatelské péči o pacienty s chirurgickým a interním onemocněním.
Nedílnou součástí je příprava na specializované role ve vybraných oblastech zdravotní péče a získat informace o zařízení, kde je tato péče poskytována. Praxe bude probíhat na: chirurgickým a interních jednotkách intenzivní péče.
Osnova
 • Dovednosti: - sledovat, monitorovat a vyhodnocovat údaje o zdravotním stavu, zejména fyziologické funkce,vyhodnocovat závažnost stavu včetně využití invazivních metod; - provádět komplexní vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči zaměřenou zejména na prevenci imobilizačního syndromu a péči o dýchací cesty u pacientů se zajištěnými dýchacími cestami; - zvládat techniky komunikace u pacientů se zajištěnými dýchacími cestami; - provádět kardiopulmonální resuscitaci s použitím dostupného technického vybavení včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem; - sledovat funkčnost speciální přístrojové techniky a zajišťovat její stálou připravenost; - vést dokumentaci
 • Činnosti: - provádět měření a analýzu fyziologických funkcí specializovanými postupy pomocí přístrojové techniky včetně využití invazivních metod; - podílet se na kardiopulmonální resuscitaci s použitím technického vybavení včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem; - podílet se na přípravě a aplikaci léčivých přípravků; - provádět edukaci pacienta - poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienta na chirurgickém a interním oddělení, včetně rozpoznání komplikací; - sledovat, monitorovat a vyhodnocovat údaje o zdravotním stavu; - zvládnout techniky komunikace; - vést dokumentaci
Literatura
  povinná literatura
 • BLAHA, Mojmír. Vnitřní lékařství. II. díl (učební text pro postgraduální vzdělávání SZP a bakalářské studium). 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1999. 281 s. info
 • ČERNÝ, V. A SPOL. Invazivní hemodynamické monitorování v praxi. Praha:. Grada Publishing, 2000. vyd. 1. 136 s. ISBN 80-7169-994-2
 • DOENGES, M. a M. MOORHOUSE. Kapesní průvodce zdravotní sestry. 2. přepracované a rozšířené. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0242-8. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila a Hana MALÁ. Vádemékum novinek neodkladné péče. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 222 s. ISBN 8071696935. info
 • HANDL, Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. Vyd. 4., dopl. V Brně: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. 149 s. ISBN 9788070134597. info
 • HÁJEK, M.: Chirurgie pro praktické lékaře. Praha:Grada 1995 ISBN 80-7169-108-9
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • MAREČKOVÁ, Jana. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 264 s. ISBN 8024713993. info
 • MARKOVÁ, M., HENDRYCHOVÁ, J. Ošetřování pacientů s tracheotomií. 1. vyd. – dotisk, Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 101 s., ISBN 80-7013-445-3
 • VLČEK, Petr, Jiří KORBIČKA a Jan ŽÁK. Kýly. In Pavel Pafko et al.: Základy speciální chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. s. 133-136, 4 s. ISBN 978-80-7262-402-7. URL info
 • PAŘÍZKOVÁ, R. Kvalita života u nemocných v intenzivní péči. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 1. vyd., Praha: Galén, 2000. str.145-152
 • ŠEVČÍK, Pavel, V ČERNÝ a JIří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 2000. 393 s. Galen 2000. info
 • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
 • Ošetřovatelské postupy v péči o kriticky nemocné děti. Edited by Jiřina Tučková. 1. vyd. Brno: IVPZ, 1997. 100 s. ISBN 8070132531. info
 • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
Výukové metody
Forma výuky: praxe
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem.
Tento zápočet je podmíněn: 100 % účastí, vypracování seminární práce na zadané téma, splnění četnosti požadovaných výkonů.
Četnost výkonů bude zaznamenávána a potvrzena do Logbooku školitelem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.