MIKIP021 Individuální ošetřovatelská praxe

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/5.4/0. 80. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (cvičící)
Silvie Doubravská (pomocník)
Garance
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIKOP0141 Ošetřovatelská praxe I && MIKAL011 Algeziologie - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Připravit všeobecnou sestru pro poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty v kritických stavech. Po získání teoretických znalostí připravit všeobecnou sestru pro praktické zvládnutí poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienta staršího 10 let, u kterého dochází k selhání základních životních funkcí nebo kde toto selhání hrozí, a zhodnotit dovednosti na základě uvedených výkonů. Studující se v průběhu praxe zapojí do péče o nemocné v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb. v oboru Všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí – Sestra pro intenzivní péči. Připravit všeobecnou sestru pro poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče ve vybraných klinických oborech a současně pro využívání dostupného technického vybavení, pomůcek a farmakologických přípravků v intenzivní medicíně.
Výstupy z učení
Studující bude: •  umět vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným postižením zdraví neurologického charakteru; •  umět vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným postižením respiračního systému; •  umět vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným postižením kardiovaskulárního systému; •  umět vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným postižením uropoetického systému; •  umět vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům s akutními komplikacemi diabetu mellitu a endokrinního systému; •  umět vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným hematologickým onemocněním; •  schopen/a rozeznat poruchy metabolismu a vnitřního prostředí; včetně komplikací a podílet se na jejich řešení; •  umět vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným postižením GIT; •  umět vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným postižením hrudníku a dutiny hrudní; •  umět rozpoznat základní poruchy srdečního rytmu na EKG záznamu; •  znát základy vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacientky se závažným postižením zdraví v gynekologii a porodnictví a podílí se na jejím poskytování; •  umět vysvětlit principy a poskytovat vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči pacientům se závažným infekčním onemocněním; •  orientace ve farmakologických prostředcích užívaných v intenzívní medicíně; zná jejich indikace a účinky. •  katetrizace močového měchýře muže; •  rozpoznat základní poruchy srdečního rytmu na EKG záznamu; •  problematiky komplexní vysoce specializované ošetřovatelské péče o pacienty vyžadující UPV včetně rizik; komplikací s tím souvisejících a podílí se na jejich řešení; •  komunikace s pacientem na UPV; •  sledovat funkčnost speciální přístrojové techniky k provádění UPV a zajišťovat její stálou připravenost; •  poskytovat komplexní vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienta s poruchou vědomí; •  specifikovat jednotlivé druhy výživy; aplikovat je kriticky nemocným; rozpoznat komplikace a podílet se na jejich řešení; •  aplikovat psychologické aspekty ošetřovatelské péče v intenzivní medicíně; •  komunikovat s pacienty v kritickém stavu a jejich nejbližšími; •  aplikovat psychologický přístup a techniky komunikace v interpersonálních vztazích; možnosti péče o své duševní zdraví; •  správné aplikaci farmakologických prostředků užívaných v intenzivní medicíně a rozpoznání nežádoucích účinků, posoudit laboratorní hodnoty (základní iontogram, urea, kreatinin, krevní obraz, koagulace, srdeční enzymy, jaterní funkce), schopen provádět edukaci pacienta, umět provést edukaci příbuzných, umět připravit sterilní stolek k aseptickým výkonům, umět posoudit stav výživy na základě laboratorních vyšetření, umět zhodnotit stav vědomí s využitím hodnotících metodik, umět připravit pomůcky k zajištění centrálního venózního vstupu, umět vysvětlit asistenci u punkce nebo drenáže hrudníku, umět vysvětlit předoperační přípravu pacienta, umět vysvětlit výplach žaludku u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami.
Osnova
 • Praxe probíhá na JIP interního nebo chirurgického typu. Student bude provádět činnosti alespoň v minimální rozsahu: posouzení laboratorních hodnot (základní iontogram, urea, kreatinin, krevní obraz, koagulace, srdeční enzymy, jaterní funkce) 5x, edukace pacienta 3x, edukace příbuzných 2x, příprava sterilního stolku k aseptickým výkonům 5x, posouzení stavu výživy na základě laboratorních vyšetření 5x, zhodnocení stavu vědomí s využitím hodnotících metodik 5x, analýza EKG křivky 5x, příprava pomůcek a asistence u zajištění centrálního venózního vstupu 3x, příprava pacienta a asistence u punkce nebo drenáže hrudníku 2x, předoperační příprava pacienta 3x, výplach žaludku u pacienta se zajištěnými dýchacími cestami 2x
Literatura
  povinná literatura
 • BLAHA, Mojmír. Vnitřní lékařství. II. díl (učební text pro postgraduální vzdělávání SZP a bakalářské studium). 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1999. 281 s. info
 • ČERNÝ, V. A SPOL. Invazivní hemodynamické monitorování v praxi. Praha:. Grada Publishing, 2000. vyd. 1. 136 s. ISBN 80-7169-994-2
 • DOENGES, M. a M. MOORHOUSE. Kapesní průvodce zdravotní sestry. 2. přepracované a rozšířené. Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 80-247-0242-8. info
 • DRÁBKOVÁ, Jarmila a Hana MALÁ. Vádemékum novinek neodkladné péče. 1. vyd. Praha: Grada, 1999. 222 s. ISBN 8071696935. info
 • HANDL, Zdeněk. Monitorování pacientů v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči - vybrané kapitoly. Vyd. 4., dopl. V Brně: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. 149 s. ISBN 9788070134597. info
 • HÁJEK, M.: Chirurgie pro praktické lékaře. Praha:Grada 1995 ISBN 80-7169-108-9
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • MAREČKOVÁ, Jana. Ošetřovatelské diagnózy v NANDA doménách. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 264 s. ISBN 8024713993. info
 • MARKOVÁ, M., HENDRYCHOVÁ, J. Ošetřování pacientů s tracheotomií. 1. vyd. – dotisk, Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 101 s., ISBN 80-7013-445-3
 • VLČEK, Petr, Jiří KORBIČKA a Jan ŽÁK. Kýly. In Pavel Pafko et al.: Základy speciální chirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2008. s. 133-136, 4 s. ISBN 978-80-7262-402-7. URL info
 • PAŘÍZKOVÁ, R. Kvalita života u nemocných v intenzivní péči. Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti. 1. vyd., Praha: Galén, 2000. str.145-152
 • ŠEVČÍK, Pavel, V ČERNÝ a JIří VÍTOVEC. Intenzivní medicína. 2000. 393 s. Galen 2000. info
 • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
 • Ošetřovatelské postupy v péči o kriticky nemocné děti. Edited by Jiřina Tučková. 1. vyd. Brno: IVPZ, 1997. 100 s. ISBN 8070132531. info
 • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
Výukové metody
Forma výuky: praxe
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem.
Tento zápočet je podmíněn: 100 % účastí, vypracování seminární práce na zadané téma, splnění četnosti požadovaných výkonů.
Četnost výkonů bude zaznamenávána a potvrzena do Logbooku školitelem.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/MIKIP021